Erasmus+

Program Erasmus+ na Wydziale Archeologii umożliwia Ci wyjazdy stypendialne do większości państw europejskich  i podjęcie studiów na jednym z  uniwersytetów lub jednostek szkolnictwa wyższego.

W programie Erasmus+ otrzymasz możliwość wyjazdu w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich),  niezależnie od trybu studiów (studia dzienne lub zaoczne). Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, musisz ukończyć pierwszy rok studiów. W zależności od instytucji przyjmującej, możesz być wysyłany na okres 1 lub 2 semestrów.

Dzięki  programowi Erasmus+:

 • zrealizujesz część studiów na zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
 • poznasz system kształcenia i metody nauczania w innym kraju,
 • podniesiesz swoje kompetencje językowe,
 • nawiążesz nowe znajomości,
 • poznasz inne kultury

Lista uczelni partnerskich dostępna  jest w USOSweb.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się poprzez Uczelniany System Obsługi Studenta USOS: http://usosweb.amu.edu.pl

 1. Średnia ocen z semestrów/lat studiów poprzedzający wyjazd – minimalna wymagana średnia wynosi 3,25;
 2. Dobra lub bardzo dobra znajomość języka obcego, w którym odbywać się będą zajęcia na uczelni partnerskiej (preferowane certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające poziom znajomości języka obcego);
 3. Działalność w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, działalność sportowa, uczestnictwo w konferencjach, publikacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane w toku studiów, inna aktywność akademicka;
 4. Wypełnienie dodatkowych warunków kwalifikacji obowiązujących w UAM;
 5. Silna motywacja wzięcia udziału w wymianie w ramach Erasmus+ i kultura osobista zapewniające godne reprezentowanie Wydziału Archeologii UAM.

Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Ze strony Wydziału Archeologii dokument podpisuje Wydziałowy Koordynator programu Erasmus. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta (student, koordynator uczelni macierzystej oraz partner zagraniczny).

Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej.

Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

Poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Jako stypendysta programu Erasmus+ jesteś zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach www.nfz.gov.pl

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Aby okres studiów za granicą został zaliczony na Wydziale Archeologii jako równorzędny, musisz dostarczyć do Administratora Programu Erasmus+ Wydziału Archeologii mgr Joanny Sokalskiej (joanna.sokalska@amu.edu.pl; tel. 61 829 13 53) lub Katarzyny Jasiewicz-Olędzkiej (jaka@amu.edu.pl; tel. 61 829 13 61)  w terminie określonym w umowie stypendialnej:

 • Potwierdzenie Twojego pobytu w uczelni partnerskiej (Confirmation of Erasmus Study Period). Dokument ten musi być podbity pieczątką uczelni i podpisany przez upoważnioną osobę;
 • Zaświadczenie uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program został zrealizowany (Transcript of Records) wraz z uzyskanymi przez Ciebie ocenami i punktami ECTS.

Po powrocie ze stypendium jesteś zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety on-line.

Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów na Wydziału Archeologii. O zaliczeniu decyduje ostatecznie Wydziałowy Koordynator Programu po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię zagraniczną (Transcript of Records).
Program zajęć w uczelni zagranicznej powinien być tak dobrany przez Ciebie,  aby unikać większych różnic programowych. W przypadku powstania różnic co do obowiązkowych przedmiotów wynikających z minimum programowego na Wydziale Archeologii jesteś zobowiązany zaliczyć brakujące przedmioty na uczelni macierzystej po powrocie z wymiany.

Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii

Obsługa administracyjna:

- wyjazdy studenckie

Punkty ECTS

Rekrutacja