Erasmus+

Koordynatorzy Wydziałowi

Program Erasmus+ to niesamowita okazja dla studentów aby spędzić semestr lub rok studiując na uczelni za granicą i otrzymując stypendium. Aby tego dokonać wystarczy kilka prostych kroków:

 1. Zorientuj się, kto jest koordynatorem na Twoim wydziale (lista koordynatorów: https://erasmus.amu.edu.pl/erasmus/obsluga-kontakt/koordynatorzy-wydzialowi).
 2. Dowiedz się od koordynatora jak wygląda rekrutacja – kiedy się rozpoczyna i kończy, jakie są kryteria, jakie dokumenty będą wymagane – każdy wydział ma swoje własne zasady.
 3. Dowiedz się, z jakimi uczelniami zagranicznymi i w jakich państwach możesz odbyć swoją Erasmusową przygodę – pomyśl o swoim wymarzonym miejscu – czy będzie to Hiszpania, Francja, Włochy, a może Cypr lub Bułgaria? Pamiętaj, że aby mobilność się odbyła, Twój wydział koniecznie musi mieć podpisaną umowę bilateralną z daną uczelnią.
 4. Czekaj na wyniki rekrutacji – jeżeli wszystko poszło gładko – gratulacje! Teraz tylko należy przygotować wraz z pomocą koordynatora wydziałowego swój Learning Agreement (czyli porozumienie o programie zajęć) – wybierz przedmioty z oferty uczelni zagranicznej, tak aby w miarę pokrywały się z tymi na Twoim kierunku na UAM – zostaną one zaliczone jako zdany semestr lub rok – nic nie tracisz podczas wyjazdu – przedmioty zdawane tam zostaną zaliczone tutaj.
 5. Jako student z orzeczeniem o niepełnosprawności masz prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie związane z niepełnosprawnością: np. dofinansowanie do leków, podróży osoby towarzyszącej, kosztów specjalnych materiałów do nauki, pokrycie specjalnego ubezpieczenia, itp. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy złożyć odpowiedni wniosek do biura Erasmus+ (wszelkie potrzebne dokumenty i szczegółowe informacje tutaj: https://erasmus.amu.edu.pl/)
 6. Oszacowana kwota wypłacana jest w formie zaliczki, z której należy się rozliczyć.
  Wszelkie koszty poniesione ze względu na niepełnosprawność, a które były wymienione we wniosku o dofinansowanie, należy rozliczyć po powrocie z zagranicy przedstawiając odpowiednie faktury i rachunki, wypełniając kartę rozliczenia (dostępna pod linkiem o dokumentach).
 7. Po więcej informacji proszę się zgłosić do p. Olgi Brzezińskiej (erasmus@amu.edu.pl).

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się poprzez Uczelniany System Obsługi Studenta USOS: http://usosweb.amu.edu.pl

 1. Średnia ocen z semestrów/lat studiów poprzedzający wyjazd – minimalna wymagana średnia wynosi 3,25;
 2. Dobra lub bardzo dobra znajomość języka obcego, w którym odbywać się będą zajęcia na uczelni partnerskiej (preferowane certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające poziom znajomości języka obcego);
 3. Działalność w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, działalność sportowa, uczestnictwo w konferencjach, publikacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane w toku studiów, inna aktywność akademicka;
 4. Wypełnienie dodatkowych warunków kwalifikacji obowiązujących w UAM;
 5. Silna motywacja wzięcia udziału w wymianie w ramach Erasmus+ i kultura osobista zapewniające godne reprezentowanie Wydziału Archeologii UAM.

Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Ze strony Wydziału Archeologii dokument podpisuje Wydziałowy Koordynator programu Erasmus. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta (student, koordynator uczelni macierzystej oraz partner zagraniczny).

Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej.

Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

Poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Jako stypendysta programu Erasmus+ jesteś zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach www.nfz.gov.pl

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Aby okres studiów za granicą został zaliczony na Wydziale Archeologii jako równorzędny, musisz dostarczyć do Administratora Programu Erasmus+ Wydziału Archeologii mgr Joanny Sokalskiej (joanna.sokalska@amu.edu.pl; tel. 61 829 13 53) lub Katarzyny Jasiewicz-Olędzkiej (jaka@amu.edu.pl; tel. 61 829 13 61)  w terminie określonym w umowie stypendialnej:

 • Potwierdzenie Twojego pobytu w uczelni partnerskiej (Confirmation of Erasmus Study Period). Dokument ten musi być podbity pieczątką uczelni i podpisany przez upoważnioną osobę;
 • Zaświadczenie uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program został zrealizowany (Transcript of Records) wraz z uzyskanymi przez Ciebie ocenami i punktami ECTS.

Po powrocie ze stypendium jesteś zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety on-line.

Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów na Wydziału Archeologii. O zaliczeniu decyduje ostatecznie Wydziałowy Koordynator Programu po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię zagraniczną (Transcript of Records).
Program zajęć w uczelni zagranicznej powinien być tak dobrany przez Ciebie,  aby unikać większych różnic programowych. W przypadku powstania różnic co do obowiązkowych przedmiotów wynikających z minimum programowego na Wydziale Archeologii jesteś zobowiązany zaliczyć brakujące przedmioty na uczelni macierzystej po powrocie z wymiany.

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus +. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Koordynator Wydziałowy Erasmus+ na Wydziale Archeologii: dr Lidia Żuk lidkazuk@amu.edu.pl

Erasmus+ rekrutacja Krok po Kroku

Testy biegłości językowej – Erasmus+

Obsługa administracyjna:

- wyjazdy studenckie

Agnieszka Dreger, agnieszka.dreger@amu.edu.pl tel. 61 829 13 62

Katarzyna Jasiewicz-Olędzka, katarzyna.jaskiewicz-oledzka@amu.edu.pl

Joanna Sokalska , joanna.sokalska@amu.edu.pl

Biuro Programu Erasmus administruje programem na uczelni, w biurze załatwiane są sprawy formalne, takie jak organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów i inne. DWZ pośredniczy także w kontaktach studentów z Rektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektorem ds. studenckich i Koordynatorem Uczelnianym w sprawach związanych z programem Erasmus+.

Koordynator uczelniany:

dr Tomasz Brańka
tel. 519 340 495
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Punkty ECTS

Rekrutacja