Erasmus Student Network

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich, głównie programu Erasmus+. Hasło „Students helping Students” jest mottem organizacji. Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Na poziomie lokalnym główne cele sekcji uniwersyteckich to:

  • Integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy oraz pomaganie im;
  • Tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji pośród studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji;
  • Pomoc studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyjeżdżającym na studia za granicą oraz reintegracja po ich powrocie z zagranicy;
  • Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju;
  • Koordynowanie krajowych programów (ESNcard – karta zniżkowa; SocialErasmus- wolontariat; Discover Europe – ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny) na szczeblu lokalnym.

Kontakt:
ESN UAM Poznań
ul. Grunwaldzka 6, p. 102
60-786 Poznań