Studia II stopnia (magisterskie)

Tryby studiowania: stacjonarny.
Specjalności w ramach kierunku: Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, Archeologia Orientalna i Antyczna, Dziedzictwo Archeologiczne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Harmonogram rekrutacji na studia

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wykaz dokumentów

Szczegółowe zasady rekrutacji i przeliczanie punktów: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/archeologia,15

Link do sylabusa: https://archeo.amu.edu.pl/Studenci/informacje-ogolne/plany-i-programy-zajec

Kontakt: dr Jan Romaniszyn tel: 61 829 1417
e-mail: jan.romaniszyn@amu.edu.pl

Studia II stopnia na kierunku archeologia pozwolą Tobie na nabycie zróżnicowanych i szerokich kompetencji, które służą nie tylko do sprawnego uprawiania zawodu archeologa, ale również ułatwią radzenie sobie na współczesnym rynku pracy. Bycie archeologiem to, obok sprawnego i kompetentnego odczytywania przeszłości, także umiejętność interdyscyplinarnej współpracy z badaczami różnych dyscyplin, których doświadczenia są często wykorzystywane na wspólnym polu interpretacji. Stąd też oprócz kwalifikacji humanistycznych absolwenci kierunku posiadają wysokie kompetencje społeczne (na różnych poziomach, związanych zarówno z teorią nauki jak i praktyką prac badawczych) oraz umiejętność łączenia danych z tak zróżnicowanych dyscyplin jak historia, nauki społeczne, geografia, nauki biologiczne, chemia czy też fizyka.

 • Archeologię Pradziejową i Średniowieczną (APiŚ) - obejmuje zainteresowaniami obszar Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i ziem polskich. W ramach tej specjalności student poznaje metody badawcze i źródła (zabytki) archeologiczne oraz możliwości badań interdyscyplinarnych. Ważnym elementem specjalizacji jest praktyka wykopaliskowa na różnorodnych stanowiskach (osady, miasta, zamki, cmentarzyska). APiS jest kontynuacją studiów I stopnia, od studentów wymagane jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu studiów I stopnia (licencjat).
 • Archeologię Orientalną i Antyczną (AOiA) - specjalność dotyczy obszarów wokół Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, głównie w zakresie archeologii pradziejów i starożytności. W ramach praktyki wykopaliskowej studenci biorą udział w badaniach m.in. w Turcji i Grecji. AOiA jest kontynuacją studiów I stopnia, od studentów wymagane jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu studiów I stopnia (licencjat).
 • Dziedzictwo Archeologiczne (DA) – w ramach tej specjalności poruszane będą zagadnienia ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, metod pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego oraz zarządzanie nimi. Wymagane jest uzupełnienie we własnym zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności ze studiów I stopnia (licencjat) na kierunku Archeologia.
 • Człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami,
 • Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy,
 • Archeologia historyczna,
 • Metody mikroskopowe i makroskopowe badań źródłoznawczych,
 • Metody interpretacji źródeł metalowych,
 • Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej,
 • Podstawy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego,
 • Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i w Europie
 • Absolwent studiów II stopnia na kierunku archeologia uzyskuje kwalifikacje (tytuł magistra) uprawniające go po odbyciu 12 miesięcznej praktyki, do samodzielnego kierowania badaniami archeologicznymi. Zakres koniecznych kwalifikacji jest określony w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Szeroka wiedza z zakresu dyscypliny Archeologia
 • Umiejętność dokumentacji i inwentaryzacji zabytków
 • Poznanie różnych metod badawczych i znaczenia badań interdyscyplinarnych
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań naukowych
 • Porozumiewanie i posługiwanie się specjalistycznym słownictwem w języku obcym
 • Archeolog, pracownik naukowy – placówki naukowo-badawcze
 • Muzealnik, pracownik naukowy – muzea i skanseny archeologiczne
 • Urzędnik ds. zabytków archeologicznych - urzędy konserwatorskie
 • Archeolog –  kierowanie badaniami terenowymi, własna działalność gospodarcza, badania inwestycyjne
 • Praca w zakresie usług turystycznych
 • Praca w placówkach kulturalno-oświatowych