mgrLucyna Leśniak

Lucyna Leśniak

Życiorys zawodowy:

W 1994 roku ukończyła studia na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu na kierunku archeologia przedstawiając pracę magisterską "Polskie zespoły środkowo-paleolityczne z techniką lewaluaską: próba nowej interpretacji", napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Kobusiewicza.

W roku 1995 otrzymała absolutorium na kierunku geologia, po pięcioletnich studiach na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, również na UAM.

W latach 1994-1999 była słuchaczką studium doktoranckiego na Wydziale Historycznym UAM. W tym czasie dwukrotnie korzystała ze stypendiów w ramach programu TEMPUS na kwerendy biblioteczne oraz studia w Institute de Paléontologie Humaine w Paryżu (pod kierunkiem dr Silvany Condemi) oraz na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii (pod kierunkiem prof. Clive’a Gamble). Otrzymała również dofinansowanie kwerendy w instytucjach archeologicznych w Brnie.

W latach 1994-1998 oraz 2007-2008 prowadziła ćwiczenia z archeologii powszechnej - paleolit dolny i środkowy, natomiast w  latach 2004-2006 konwersatorium specjalizacyjne.
Od 1990 roku uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych na stanowiskach od epoki kamienia (m. in. Trzebnica, Tanowo, Tautavel, Krzemionki Opatowskie) do epoki żelaza (m. in. Inowrocław, Młodzikowo). W latach 1994-1996 roku kierowała pracami na stanowisku Leszcze w Jaskini nad Stawem w Gackach zaś w 1997 w Czosnowie. Uczestniczyła również w badaniach na trasie gazociągu tranzytowego oraz drogi szybkiego ruchu S-3.

Od 1999 roku pracuje w Bibliotece Wydziału Prahistorii UAM - najpierw w ramach prac zleconych, następnie na pół etatu, od stycznia 2009 roku na pełen etat na stanowisku bibliotekarz.

W roku 2007 odbyła dwutygodniowy staż w bibliotece Akademii Rolniczej w Poznaniu natomiast w roku 2008 tygodniowy staż w Hartley Library na Uniwersytecie Southampton (w ramach stypendium LLP-Erasmus OSM).

Od stycznia 2009 uczestniczy w studiach podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa "Współczesna biblioteka naukowa" organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

W latach 1995-2000 uczestniczyła w kursach języka angielskiego, w 2001 uzyskała certyfikat zaawansowanej znajomości  języka (CAE), a w latach 2004-2007 studiowała filologię angielską na Wydziale Neofilologii UAM. W 2008 roku uzyskała tytuł licencjata przestawiając pracę  "Using the Internet in learning of archaeological terminology in L2".

Od 1997 zajmuje się tłumaczeniami literatury archeologicznej w zakresie języka angielskiego (współpraca m. in. z Wydawnictwem "Kurpisz: Sc., pracownikami Wydziału Prahistorii UAM, Wydziału Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Muzeum na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie).

Obszary zainteresowań: paleolit dolny i środkowy, antropogeneza, paleoekologia.