prof. zw. dr hab.Aleksander Kośko

Życiorys zawodowy:

Miejsce/data urodzenia: Bydgoszcz 24 07 1948

Absolwent Katedry Archeologii UAM - 1971; doktorat - 1976; habilitacja - 1981; profesor UAM -1991; prof. nadzw. 1995; prof. zw. - 2000. Wicedyrektor Wydziału Prahistorii UAM (1991-1993), kierownik Zakładu Prahistorii Polski (od 1996),  w kontynuacji Zakładu Prahistorii Europy Środkowo - Wschodniej (od 2015), przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Wschodniego UAM (1993-2002).

Specjalizacja naukowa.

Archeologia Europy Środkowo-Wschodniej, epoka wczesnego metalu.

Krajowe projekty badawcze.

Realizowane bezpośrednio projekty badawcze dotyczyły strefy wielkodolinnej Niżu (teren diagnostyczny: Kujawy) oraz pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy.
Prace terenowe na obszarze Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Najważniejsze stanowiska/kompleksy badane wykopaliskowo: Bożejewice 8,  kompleks Kruszy Zamkowej 3, kompleks Opatowice-Wzgórze Prokopiaka, "odcinek włocławski" gazociągu tranzytowego (zob. A.Kośko /red./ "Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego", tom III:4 - "Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brazu:3900-1400/1300 przed Chr." Poznań 2000). Współorganizator "Zespołu Badań Kujaw" UAM i "Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw" oraz członek Komitetów Redakcyjnych  serii/cykli prac powstałych w  kręgu ww środowiska naukowego: "Materiały do syntezy pradziejów Kujaw",  "Studia i Materiały do Dziejów Kujaw - Niżu Polski", "Źródła do studiów nad prahistorią Kujaw". Współautor syntez: "Historia pierwotna społeczeństw Kujaw", Warszawa-Poznań 1982; "Kujawy w pradziejach i starożytności", Inowrocław-Poznań 2002 (z A. Cofta-Broniewską).

Międzynarodowa działalność organizacyjna oraz badawcza.

Współorganizator "poznańsko-kijowskiego" programu studiów nad prehistorią bałtycko-pontyjskiego międzymorza (umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Archeologii NAN Republiki Ukrainy w Kijowie i  Uniwersytetem im. A.Mickiwicza w Poznaniu, podpisana 7 04 1992 oraz umowa pomiędzy  Instytutem Badań Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Turystyki Republiki Ukrainy i Fundacją UAM, podpisana 7 11 2000). Na jego osnowie generowano cykl inicjatyw badawczych, stażowych i edytorskich wiążących środowiska archeologiczne Polski, Ukrainy  i  Białorusi oraz z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,  zainteresowane problematyką "archeologii Międzymorza".  Redaktor periodyku "Baltic-Pontic Studies" (20 tomów: 1993 -2015; zob.wydawnictwa IP UAM) oraz współredaktor /członek kolegium redakcyjnego cyklu "Archaeologia Bimaris" (zob. A. Kośko, J. Czebreszuk /red./ "Trzciniec-system kulturowy czy interkulturowy proces?", Poznań 1998; A. Kośko, M. Szmyt /red./ "Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru, neolit;  eneolit, epoka brązu", Poznań 2004, M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt /red./ „Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr.”, Poznań 2011, A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow /red./ „Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzyski kurhanowych społeczności z III i pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. W okolicach Jampola, obwód winnicki, Ukraina”, Poznań 2014 ). Dyrektor Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001/2002) a następnie członek Rady Naukowej Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego  MNiDN (2002-2006), odpowiedzialny za opracowanie strategii współpracy  naukowo-konserwatorskiej ze środowiskami Białorusi i Ukrainy (głównie). Współorganizator konferencji dotyczących rzeczonej problematyki  w Hajnówce i Łańcucie (zob. A. Kośko, A. Kaleczyc /red./ "Wspólnota dziedzictwa kulturowego Ziem Białorusi i Polski", Warszawa 2004; M.Gierlach /red./ "Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski", Warszawa 2007). Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie archeologii pradziejowej (2005 - 2007), członek Komitetu Nauk Pre- i Protohistorycznych PAN (od 2007), członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek/współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego.

Wybrane publikacje - monografie (poza wyżej wymienionymi).

"Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresach schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu", Poznań 1979;

"Udział poludniowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharow lejkowatych", Poznań 1981;

"Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach woj. Bydgoszcz, stanowisko 1", Inowrocław 1988;

"Ze studiów nad kujawską enklawą naddunajskiej cywilizacji wczesnibrązowej", Poznań-Inowrocław 1991;

"Z badań nad genezą rozwoju i systematyką kultury pucharow lejkowatych na Kujawach", Poznań 1993 (z L.Czerniakim);

"Opatowice-Wzgorze Prokopiaka". Seria: „Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej" , Poznań 2006 /tom I/, 2007 /II-III/, 2014 /IV/, 2015 /V/ (z M. Szmyt).