mgrAndrzej Sikorski

Foto

Życiorys zawodowy: 

Studia z zakresu archeologii na UAM w latach 1973-1978, zakończone pracą magisterską pt.: "Osada w Nawinie (stan. 6), woj. Koszalin", opublikowaną w "Koszalińskich Zeszytach Muzealnych", t. 9, 1979, s. 3-45. Asystentura w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w latach 1978-1979. Od 1979 r. do chwili obecnej pracownik Wydziału Archeologii UAM na stanowisku wykładowcy.

Specjalizacja i zainteresowania naukowe: 

Problematyka archeologii średniowiecza i okresu nowożytnego, szczególnie rzemiosł i wyrobów (m. in. z gliny, włókienniczych i plecionkach) i "funeralia". Nadto pomiary i analizy laboratoryjne tekstyliów( i ich odcisków) pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych Udział w badaniach terenowych na środkowym Pomorzu (rejon Białogardu: 1974-1995), w Wielkopolsce (m.in. kompleks osadniczy w Górze koło Pobiedzisk) i w Poznaniu (zespół pałacowo-sakralny na Ostrowie Tumskim, cmentarzysko przy kościele NMP, kanonie, Mur Lubrańskiego: 1999-2016; badania Kolegiaty św. Marii Magdaleny - pl. Kolegiacki: 2016-2017). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), autor 24 publikacji książkowych (tomiki, książki dla dzieci i młodzieży, wywiady-rzeki, monodramy). Dziennikarz, redaktor prasowo-radiowy, miłośnik przeszłości Poznania.

Wybrane publikacje: 

Badania na osadzie wczesnośredniowiecznej w Nasutowie, stanowisko 4, gm. Białogard, w roku 1979, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 11, 1981, s. 45-59.

z H. Machajewskim, Młodszy okres przedrzymski, okres rzymski i okres wędrówek ludów na Pomorzu Środkowym, Inventaria Archaeologica, Fas. LIII, Warszawa-Łódź 1985.

Problem ceramiki typu Dziedzice w świetle badań w Dębczynie, woj. Koszalin, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 2: 1987, s. 279-302.

z S. Bakierą i A. Wójciakiem, Z badań laboratoryjnych nad własnościami fizycznymi ceramiki z osady w Warszkowie, na Pomorzu Środkowym, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. XXXVI (1987/1988), 1988, s. 129-136.

z J. Foglem i S. Bakierą, Uwagi na temat relacji wybranych elementów średniowiecznej aglomeracji śremskiej (gród-miasto-przeprawa warciańska), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. XXXVI (1987/1988), 1988, s. 137-157.

z M. Karą, Wstępne wyniki badań laboratoryjnych kafli z opactwa benedyktynów w Lubiniu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. XXXVI, nr 4, 1988, s. 665-680.

Duże naczynie ceramiczne z Łekna, gm. Wągrowiec, woj. Piła. Wyniki badań laboratoryjnych: udarności, nasiąkliwości i twardości powierzchniowej w stanie naturalnym, Studia i  materiały do dziejów Pałuk, t. 1, 1989, s. 225-239.

Tkaniny z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska "szkieletowego" w Dębczynie, gm. Białogard, województwo koszalińskie,Materiały Zachodniopomorskie, t. XXXV/VI (1989/90),1989, s. 159-172.

Nowe aspekty metodyki badań palenisk, Sprawozdania Archeologiczne, t. XLIII: 1991, s. 319-328.

z A. Wójciakiem, Udarność i nasiąkliwość fragmentów ceramiki naczyniowej z terenów Pomorza Zachodniego i Pojezierza Krajeńskiego, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. IV, 1991, s. 27 – 48.

z J. Żakiem, Sytuacja kulturowa we wczesnym średniowieczu na Pomorzu Środkowym, (w:) Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich, Poznań 1991, s. 189-208.

z P. Pawlakiem, R. Pietrzakiem, Paleniska i obiekt kremacyjny z Mutowa, gm. Szamotuły, woj. poznańskie, stan. 2 - nowe aspekty metodyki badań, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 2, 1993, s. 59-76.

Ceramika naczyniowa z Łekna, stanowisko nr 3 (wykopy VIII i IX), Studia i materiały do dziejów Pałuk, 1995, s. 95-120.

z H. Kóčka-Krenz i P. Pawlakiem, Grób kobiety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Poznaniu-Śródce (przyczynek do interpretacji funkcjonalnej kaptorg), Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 7: 1995, s. 281-294.

z W. Rączkowskim i A. Szymczakiem, Datowanie ceramiki wczesnośredniowiecznej z osady w Warszkowie, gm. Sławno, stan. 26, w świetle badań radiowęglowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXIII, 1995, s. 37-68.

z M. Brzostowiczem i A. Wójciakiem, Wartości techniczne i użytkowe wielkopolskich naczyń glinianych z IX - X wieku, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. XXXVIII: 1997, s. 5-12.

z H. Kóčką-Krenz, Grób "księżniczki" z Dębczyna w woj. koszalińskim (stan. 53), (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 525-535.

Analiza tkanin znalezionych na grzęzidłach z Góry, stan. 18, gm. Pobiedziska, byłe woj. poznańskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. V, 2000, s. 259-270.

Tkaniny z cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Kowalewku, (w:) T. Skorupka, Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy Gazociągu Tranzytowego (red. M. Gierlach), t. II Wielkopolska, cz. 3, 2001, s. 451-465.

Fragmenty "złotej nitki" z Rybitw-Ostrowa Lednickiego, stan. 2, Studia Lednickie VII, 2002, s. 43-49.

z J. Foglem, Pawilon Białej Damy w Kórniku (przyczynek do interdyscyplinarnych badań nad urządzeniami parków rezydencjonalnych doby baroku w Polsce), Archaeologia Historica Polona, t. 12, 2002, s. 159-191.

z T. Szczurkiem, Monety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Dębczynie na Pomorzu, (w:)  Moneta i kontakty mennicze w rejonie Morza Bałtyckiego XIII-XVIII w. Materiały z konferencji w Toruniu, 12-13 listopada 1992, Toruń, 2002, s. 7-32.

Łekno, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, stan. 19. Wyniki badań nad ceramiką średniowieczną i nowożytną, Studia i  materiały do dziejów Pałuk (red. A. M. Wyrwa), t. IV, 2003, s. 67-123.
Nie tylko o tkaninie wykopaliskowej z Wielkopolski, Biuletyn Konserwatorski, t. 2: 2003, s. 123-142.

Ślady tkanin na monetach arabskich i ozdobach srebrnych ze skarbu z Grzybowa, pow. Września, (w:) Archeologia powiatu wrzesińskiego (red. M. Brzostowicz), Poznań-Września, 2003, s. 187-197.

z I. Marciniak, Złote nitki z poznańskiego Ostrowa Tumskiego, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6: 2003, s. 129-139.

wraz z J. Ruminiecką i J. Wenzel, Ceramika grafitowa z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XII, 2004, s. 265-281.

wraz z A. Dębskim, Ostrów Tumski 10-charakterystyka warstw i materiałów źródłowych w wykopie XXIV, (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 5: 2005, s. 23-58.

z A. Wrzesińską i J. Wrzesińskim, Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych, grobów cmentarzyska "Mały Skansen". Kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym, Studia Lednickie t. VIII, 2005, s. 149-166.

Odciski tkaniny na glinianym tyglu odlewniczym z pracowni złotniczej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (stanowisko 9/10), (w:) Świat Słowian wczesnego średniowiecza (red. M. Dworaczyk, A. M. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski), Szczecin-Wrocław, 2006, s. 273-276.

Tekstylia z grobów łodziowych w Walkowicach (gm. Czarnków, woj. wielkopolskie, stan. 6/8), (w:) Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań 2006, s. 237-243.

z H. Kóčką-Krenz, Seal container (?) from Poznań-Ostrów Tumski, Archaeologia Polona, vol. 45, 2007, s. 105-112.

z M. Krzepkowskim,  Szelągi litewskie Jana Kazimierza z Wągrowca, woj. wielkopolskie (ul. Opacka 15). Wyniki analizy numizmatycznej i odcisków tkaniny, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, 2007, s.  127-134.

Atypowe groby szkieletowe z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dębczynie (stan. 53), woj. zachodniopomorskie, Funeraria Lednickie, Spotkanie 2 – Czarownice, Poznań, 2008, s. 103-111.

Odciski zszywanej tkaniny na wczesnośredniowiecznym dnie naczynia z Lutola Suchego pod Międzyrzeczem, (w:) ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego (red. B. Gruszka), Zielona Góra, 2008,  s. 375-382.

z O. Antowską-Gorączniak, H. Kóčką-Krenz, Obiekty wczesnośredniowieczne w obrębie palatium, (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI (red. H. Kóčka-Krenz), Poznań, 2008, s. 111-137.

Tkanina z relikwiarza na Ostrowie Lednickim, stan. 1, (w:) Stauroteka lednicka, Materiały, studia i analizy (red. A. M. Wyrwa), t. 2, Lednica-Poznań,  2009, s.  65-72.

More than just "cords" on neolithic ceramic ware: an outline of microscopic identyfication for "corded ornamentation". Some thoughts in research methods, Baltic-Pontic Studies, vol. 15, 2010,  s. 49-56.

Die Textilfunde von Lübsow, (w:) J. Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürsengräber im nördlichen Mitteleuropa, Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 13, Bonn,  2010, s. 379-382.

Tkanina płócienna z topora w Łubowie, gm. loco, woj. wielkopolskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 11, 2010, s. 157-165.

z A. Kośko i M. Szmyt, "Corded" and 'cord like" ornamentation in the Vistula and Dnieper interfluvial region in the 5th-4th mill. BC. Introduction to interdiscyplinary research, Baltic-Pontic Studies, vol. 15, 2010, s. 13 - 48.

Odciski ozdób(?) na fragmentach ceramiki trzcinieckiego kręgu kulturowego z Polesia 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie,(w:) J. Górski, P. Makarowicz, A. Wawrusiewicz, Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie, t. I, Łódź, 2011, s. 354-360.

z Michałowskim, Budynek ziemiankowy w Szymanowicach, pow. Legnica, woj. dolnośląskie, stan. 1 - obiekt 146E. Uwagi o obiektach z warsztatami tkackimi na osadach ludności kultury przeworskiej, Studia Archaeologica Brunensia, m. 16, 2011,  s. 135 - 151.

Złote elementy stroju z grobów odkrytych w katedrze gnieźnieńskiej, (w:) Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego (red. M. Kara), Gniezno, 2012, s. 51-75.

z O. Antowską-Gorączniak, Amfora z zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej (red. A. Jaszewska), Zielona Góra, 2012, s. 321-327.

z A. Miazgą i P. Sankiewiczem, Ceramika naczyniowa z badań wykopaliskowych przy murze Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (ul. Posadzego 5), (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII (red. H. Kóčka-Krenz), Poznań, 2012, s. 43-103.

Odciski tkaniny płóciennej na naczyniu z Poznania-Nowego Miasta (stan. 362), Slavia Antiqua, t. LIV, 2013, s. 237-240.

Resztki tekstylne ze skarbu z Bieszkowa, (w:) Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny (red. A. Jaszewska,  S. Kałagate), Zielona Góra, 2013, s. 559  -562.

Fragmenty plecionki na kabłączku skroniowym z Zabrodzia, pow. wrocławski, stan. 7, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. LV, 2013, s.  291 - 293.

Odciski tkanin na dnach naczyń z Zawady, stan. 1, gm. Zielona Góra, (w:) Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne (red. B. Gruszka), Zielona Góra, 2014, s. 269 - 274.

z A. Kośko i M. Szmyt, Odciski tekstyliów na ceramice kultury pucharów lejkowatych, (w:) A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Prokopiak’s Mount, vol. IV, Poznań, 2014, s. 369-378.

z D. Żurkiewicz, Charakterystyka mat udokumentowanych w pochówkach związanych z kurhanem 1 w Pidlisiwce, (w:) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. W okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur "wczesno brązowych" strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014, Archeologia Bimaris, t. 6 (red. A. Kośko, M. Potupczyk, S. Riazumow), Poznań, 2014, s. 281-290.

Wyroby tekstylne z grobów ludności kultury przeworskiej w Karczynie/Witowach, stan. 21/22, (w:) J. Bednarczyk, A. Romańska, Karczyn/Witowy, stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko kultury przeworskiej z Kujaw, Poznań-Inowrocław, 2015, s. 259 - 267.

z M. Krzepkowskim i A. Wrzesińską, XVII-wieczny pochówek zbiorowy z kłódką z cmentarzyska z Skokach, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie. Próba interpretacji, (w:) Viator devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza (red. A. Michałowski, M. Teska, M. Żółkiewski), Poznań, 2015, s. 339-353.

Odciski tekstylne na ceramice z epoki brązu ze Szczepidła, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, stan. 17, (w:) P. Makarowicz, Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą, Poznań 2016, s. 503-519.

Odciski tkanin na fragmentach naczyń z grodziska w Połupinie, stan. 2, (w:) Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych (red. B. Gruszka), Zielona Góra, 2016, s. 245-253.

z A.. Michalakiem, B. Gruszką, M. Biborskim i P. Gunią, Zagadka brązowej tarczki z Połupina wciąż nierozwiązana, (w:) Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych (red. B. Gruszka), Zielona Góra, 2016, s. 131-142.