prof. UAM dr hab.Dobrochna Jankowska

Życiorys zawodowy:

Studia archeologiczne w Katedrze Archeologii Prahistorycznej i Wczesnośredniowiecznej UAM
Magisterium - 1967
Doktorat - 1978
Habilitacja - 1990
Stanowisko profesora UAM - 1993

Prodziekan Wydz. Historycznego UAM ds. studenckich - 1990 - 1996
Vice-dyrektor Wydziału Prahistorii UAM - 1996 - 2008
Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej ds. studiów archeologicznych
Współautor programu jednolitych studiów magisterskich w zakresie archeologii realizowanego w IP UAM od 1990 roku
Tłumacz i autor haseł z zakresu archeologii w polskiej edycji encyklopedii "Britannica" (wyd. Kurpisz).

Zainteresowania naukowe:

Epoka kamienia, szczególnie problematyka mezolitu i neolitu strefy okołobałtyckiej.

Ważniejsze badania wykopaliskowe:

Kierownik Łupawskiej Ekspedycji Archeologicznej (1970 - 1986). Badania tzw. Łupawskiego Mikroregionu Osadniczego KPL (stanowiska: Poganice 4, Łupawa 2, 2a, 15, 18, 27); Łupawa, stan. 36 - grodzisko wczesnośredniowieczne; Bolków, gm. Dobra Szczec. stan. 1 - obozowisko schyłkowopaleolityczne i mezolityczne; Wojnowice, gm. Osieczna, stan. 1 - osada wczesnośredniowieczna.

Dydaktyka:

Zajęcia kursowe i specjalizacyjne z zakresu pradziejów i średniowiecza Polski, mezolitu i neolitu powszechnego. Seminarium magisterskie z zakresu epoki kamienia. Możliwość realizacji tematów "nietypowych" i interdyscyplinarnych.
Wypromowani: ponad 70 magistrów, 4 doktorów.
Udział (jako recenzent i recenzent CKK) w 7 przewodach habilitacyjnych.

Ważniejsze publikacje:

Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa łupawska, Poznań, 1980

Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji, Poznań 1990.

Frühneolithische Elemente in der mittelpommerschen Łupawa-Gruppe der Trichterbecherkultur, in: Hoika J. (ed.) Beiträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet, 1. Internationales Trichterbechersymposium in Schleswig vom 4. bis 7. März 1985, Neumünster, 1994, s. 137-154.

Umweltbedingungen der Neolithisierung im südlichen Ostseegebiet, Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jb. 1993 (1994), s. 7-18.

Settlement in the Baltic Coastal Zone in Prehistory and the Middle Ages, in: Rotnicki K. (ed.) Polish Coast, Past, Present and Future. Journal of Coastal Researches, Special Issue no 22, 1995, s. 73-79.

Neolit Pomorza Zachodniego - nie rozwiązany problem badawczy, w: Wilgocki E. i in. (red.) 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 1996, s. 11-26.

The Funnel Beaker Culture in Pomerania, in: Król D. (ed.) The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age, Gdańsk, 1997, s. 108-118.

Environmental Conditions during the Neolithisation of Pomerania, in: Zvelebil M. (ed.) Harvesting the Sea, Farming the Forest: The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region and Adjacent Areas. Sheffield, 1998, s. 121-128.

Remarks on the Study of Consumption in the Communities of the Late Linear Pottery Culture (LPC) and the Corded Ware Culture Inhabiting  Polish Territories (A Comparative Study),in: Jankowska D., Krenz-Niedbała M., Piontek J., Wierzbicki J. Biological and Cultural Consequences of the Transition to Agriculture in Central Europe, Poznań 1999, s. 27-44.

Z badań nad osadnictwem późnowstęgowym w Wielkopolsce, Sbornik Praci Filozofické Fakulty Brněnske Univerzity (SPFFBU) M.4. 1999, s. 79-99.

Megalithic und kujawische Gräber, in: Beinhauer K.W., Cooney G., Guksch Ch.E., Kus S. (ed.) Studien zur Megalithik - Forschungsstand und ethnoarchäologische Perspektiven.  Mannheim/Weißbach 1999.

Najstarsze osadnictwo neolityczne w Wielkopolsce, Pravek 8, Supplementum, 2000 (2001),
s. 25-39.

Elementy "leśne" w neolicie Pomorza w: Czebreszuk J., Kryvalcevič M.,  Makarowicz P. (red.) Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru miedzy VI i II tys. przed Chr. Poznań 2001, s. 85-98.

O pochodzeniu pomorskich grobowców bezkomorowych,  FPP XIII/XIV, 2005, s. 133-146.

Miejsce nauk przyrodniczych w polskich studiach nad neolitem w latach 1939-1989, w:
Lech J. (red.) Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989), PWN, Warszawa, 2007, s. 265-276.

Paleolit i mezolit Wielkopolski, w: H. Machajewski (red.) Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, Poznań, 2008, s. 21-30.