prof. UAM, dr hab.Iwona Sobkowiak-Tabaka

Iwona Sobkowiak-Tabaka

https://www.researchgate.net/profile/Iwona_Sobkowiak-Tabaka

https://iaepan.academia.edu/IwonaSobkowiakTabaka

Edukacja i przebieg kariery zawodowej 

 1. magister archeologii, Instytut Prahistorii UAM, Poznań, 23. 05. 2001 r.

  Tytuł pracy magisterskiej:Osady kultur neolitycznych i wczesnobrązowych w Mirkowicach, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, stanowisko 33.

 2. doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 09. 10. 2008 r.

  Tytuł dysertacji doktorskiej:Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry.

 3. Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (2008-2010) w Poznaniu w zakresie geologii (praca dyplomowa:Analiza paleośrodowiskowa stanowiska archeologicznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim z wykorzystaniem narzędzi GIS).
 4. doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 26. 04. 2018 r.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:Rozwój społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej.

Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu

03. 01. 2000 – 17 .04. 2020 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN –(młodszy dokumentalista, archeolog, adiunkt, profesor IAE PAN)

(od 01. 04. 2008 r. do 30. 06. 2013 r. na stanowisku kierownika Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Od 18. 04. 2020 r – profesor UAM

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

 • Chrnostartygrafia schyłkowego paleolitu
 • Społeczności łowiecko-zbierackie późnego paleolitu i mezolitu na Nizinie Środkowoeuropejskiej
 • Mezolit w Sudanie
 • Interakcje człowiek-środowisko
 • Osadnictwo neolityczne w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Transmisja kulturowa

Wybrane publikacje

Monografie

Sobkowiak-Tabaka I. (2011).Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry.Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I.(2013).Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej na Pojezierzu Lubuskim. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Tom V. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Sobkowiak I. (2017).Rozwój społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

SalqueM., BoguckiP., Pyzel J., Sobkowiak-TabakaI., GrygielR., SzmytM., EvershedR. P. (2013).Cheese making to overcome lactose intolerance in the 6thmillennium BC in northern Europe.Nature493, 522-525.

Buko A., Kara M., Price T. D., Duczko W., Frei M. K., Sobkowiak-Tabaka I.2013.A unique medieval cemetery from the 10th/11thcentury with chamber-like graves from Bodzia (Central Poland).Preliminary result of the multidisciplinary research.Archäologisches Korrespondenzblatt43 (3), 423-442.

Kabaciński J.,Sobkowiak-Tabaka I.,David E., Osypińska M., Terberger T., Winiarska-Kabacińska M. (2014). The chronology of T-shaped axes in the Polish Lowland.Sprawozdania Archeologiczne66, 29-56.

Jasiewicz J.,Sobkowiak-Tabaka I. (2015).Geo-spatial modelling with unbalanced data: modelling the spatial pattern of human activity during the Stone Age.Open Geosciences7, 289-307.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. Frei K. M, Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Price D. T., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. (2015).Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn.A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland.Prähistorische Zeitschrift90 (1-2), 185-213.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Kasztovszky Z., Pietrzak S.,Langer J. J., Biró K. T., Maróti B. (2015).Transcarpathian influences in the Early Neolithic of Poland.A case study of Kowalewko and Rudna Wielka sites.Acta Archaeologica Carpathica50, 5-32.

Sobkowiak-Tabaka I., KasztovszkyZ. , Kabaciński J., Biró K. T., Maróti B., Gméling K. (2015). Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands.Przegląd Archeologiczny63, 5-28.

Sobkowiak-Tabaka I., Werra D, Siuda R., Hughes R. (2016).Erratic Flint from Poland. Preliminary results of petrographic and geochemical analyses.Archaeologia Polona54, 67-82.

Marciniak A. Evans J., Henton E., Pearson J., Lisowski M., Bartkowiak M., Sobkowiak-Tabaka I. (2017).Animal husbandry in the Early and Middle Neolithic settlement at Kopydłowo in the Polish lowlands. An isotopic perspective.Archaeological and Anthropological Sciences 9, 1461-1479.DOI 10.1007/s12520-017-0485-6

Sobkowiak-Tabaka I., Winkler K. (2017).The Ahrensburgian and the Swiderian in the area around the middle Oder River: reflections on similarities and differences.Quartär64, 25-48.

Sobkowiak-Tabaka I., Kubiak-Martens L., Okuniewska-Nowaczyk I., Kurzawska A., Ratajczak-SzczerbaM., Kufel-Diakowska B. (2018).Reconstruction of the Late Glacial and Early Holocene Landscape and human presence on the basis of multidisciplinary analyses from Lubrza in Western Poland.Environmental Archaeology. The Journal of Human Palaeoecology 23(2), 123-136.

Sobkowiak-Tabaka I., Kufel-Diakowska B. (2019).The shining piece of the puzzle: evidence of plant use in the Late Palaeolithic.Archaeological and Anthropological Sciences 11(4), 1373-1389.

Sobkowiak-Tabaka I., Pawłowki D., Milecka K., Kubiak-Martens L., Kostecki R., Janczak-Kostecka B., Goslar T., Ratajczak-Szczerba M. (2020).Multi‑proxy records of Mesolithic activity in the Lubuskie Lakeland (western Poland).Vegetation History and Archaeobotany29 (2):153–171.

Jórdeczka M., Chłodnicki M., Sobkowiak-Tabaka I., Stanaszek Ł. M. (2020).Rebirth in the afterlife: Neolithic pot burials from Khor Shambat, Sudan. Azania Archaeological Research in Africa.DOI: 10.1080/0067270X.2020.1721840

Diachenko A.,Sobkowiak-Tabaka I. (2020).Micro-chronology of Palaeolithic open-air sites: The model.Journal of Archaeological Science117, 115-125.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2012).The Eastern extension – new data on the Hamburgian in Poland. W:M. J. L. Th. Niekus, R. N. E. Barton, M. Street, Th. Terberger (red.),A Mind set on Flint. Studies in Honour of Dick Stapert. Groningen Archaeological Studies (217-234). Groningen: Barkhuis Publishing.

Sobkowiak-Tabaka I.2014. The recolonization of the Polish lowland – new ideas and discoveries W: F. Riede, M. Tallaavaara (red.),Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe (53-65).BAR International Series 2599. Oxford.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. (2014).Typology versusfunction: Technological and microwear study of points from a Federmesser site at Lubrza (western Poland). W: J.Marreiros, N. Bicho, J. Gibaja. Bao (red.),International Conference on Use-Wear Analysis. Use-Wear 2012. (198-212). Cambridge:Cambridge Scholars Publishing,Cambridge.

Sobkowiak-Tabaka I.(2016). Hunter-gatherers in the Allerød forests. In J. Kabaciński (ed.),The Past Societies. vol. I., 500, 000 – 5,500 BC(171-198), [ P.Urbańczyk (ed.) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages vol.I-V]. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Sobkowiak-Tabaka I. (2016).The last Late Glacial hunter-gatherers. In J. Kabaciński (ed.),The Past Societies. vol. I., 500, 000 – 5,500 BC(199-227), [ P.Urbańczyk (ed.) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages vol.I-V]. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I. (2018).Exploitation and processing of Cretaceous erratic flint on the Polish Lowland. A casestudy of  sites in the vicinity of Gorzów Wielkopolski, W: D. H. Werra, M. Woźny (red.)Between History and Archaeology Papers in honour of Jacek Lech(103-114). Oxford.

Osipowicz G., Sobkowiak-Tabaka I., Bosiak M. (2018).The oldest strike-a-lights in Poland. Preliminary results of microwear and chemical analysis, W:P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (red.),Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant(219-228). Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University.

Sobkowiak-Tabaka I., Okuniewska-Nowaczyk I., Ratajczak-Szczerba M. (2019).Lateglacial human occupation in the Lubrza region (Łagów Lake District, Western Poland). W: B.V. Eriksen, E. Rensink, S. Harris (red.),The Final Palaeolithic of Northern Eurasia. Proceedings of the Amersfoort, Schleswig and Burgos UISPP Commission Meetings(277-298).Schleswig: Verlag Ludwig.

Sobkowiak-Tabaka I. 2020.Similar, yet Different. The Arch-Backed Piece Technocomplex in Poland, W:S. Grimm, L. Mevel., I. Sobkowiak-Tabaka, M.-J. Weber(eds.),From the Atlantic to beyond the Bug River. Finding and Defining the Federmesser-Gruppen / Azilian. (119-137). Mainz..

Redakcje monografii zbiorowych

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2011)Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu. T. III. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Marciniak A., Sobkowiak-Tabaka I., Bartkowiak M., Lisowski M. (red.). 2015Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski,Poznań- Pękowice: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

S. Nowaczyk, L. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.). 2017.Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

S. Grimm, L. Mevel., I. Sobkowiak-Tabaka, M.-J. Weber(eds.). 2020. From the Atlantic to beyond the Bug River. Finding and Defining the Federmesser-Gruppen / Azilian. Mainz.

Aktualnie prowadzone projekty

Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego glacjału i wczesnego holocenu z zachodniej Polski(nr 2016/21/B/HS3/03134) – 2017-2020. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 11.

Dynamika kultury pradziejowej. Kompleksowa analiza źródeł archeologicznych ze

Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy(nr 2018/29/B/HS3/01201) – 2019-2022.Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 15.

Wybrane ukończone projekty

Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania(nr 2011/01/D/HS3/04134) – 2011-2014. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu SONATA 1.

Origin and distribution of obsidian in Poland (Grant Agreement No. 228330-CHARISMA) – 2011-2012. Projekt był finansowany przezUnię Europejską w ramachFP7 Capacities Specific Programme "Research Infrastructures" - Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration, a zadanie realizowane wNuclear Analysis and Radiography Department, Research Institute for Solid State Physics and Optics Hungarian Academy of Sciences

Udział w projektach badawczych

 1. Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych.Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu(nr 0645/R/H0/3/2009/06) – 2009-2012. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages(nr11H 11 018680) – 2012-2017.Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; moduł 1.1), afinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. 10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy (nr 12H 12 0208 81) – 2013-2016. Projekt był realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; (moduł 1.2) ifinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Głucha Puszcza – opracowanie zabytków archeologicznych(nr 01754/13) – 2012-2013.Projekt był finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 5. Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn(nr 3803/14/FPK/NID) – 2014-2015. Projekt był finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 6. Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia(nr728/16/FPK/NID) 2016-2017. Projekt był finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 7. Nowe spojrzenie na społeczeństwa wczesnego i środkowego holocenu w centralnym Sudanie z perspektywy badań interdyscyplinarnych(nr 2015/17/D/HS3/01492) 2016 – 2019. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 8. Między zachodem a wschodem. Dynamika przemian społeczno-osadniczych od Karpat Wschodnich po Wyżynę Naddnieprzańską w IV i początkach III tys. BC (nr 2014/15/B/HS3/02486) – 2015-2019. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 9. Biografie kulturowe ozdób z muszli w społecznościach okresu neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Polski i Europy Środkowej(2015/19/D/HS3/01594)– 2016 – 2019.Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 10. Żuławka 13, gm. Wyrzysk – pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski (nr 3476/18/FPK/NID) – 2018-2019.Projekt jest finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody i stypendia:

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31. 10. 2012 r. nr 236/E-4/STYP/7/2012 otrzymałam 3-letnie stypendium dla wybitnego młodego naukowca.

W grudniu 2014 roku z rąk Prezydenta RP otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi

Członkowstwo w organizacjach

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (TheCommissionon The Final Palaeolithic of Northern Eurasia -XXXII) – prezydent Komisji od czerwca 2018 r.

European Association of Archaeologist – członek od 2011 r.

Stowarzyszenia Krzemieniarskie SKAM – członek od 2004 r.

Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne – członek Komisji Rewizyjnej – od 2007 r.

Komisja Archeologiczna Oddziału Poznańskiego PAN (od 2011 r. )

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wybór na członka Wydziału Historii i Nauk Społecznych Komisji Archeologicznej w dniu 24 listopada 2011 r.)

Stowarzyszenie Archeologów Środowiskowych – członek od maja 2011 r.