prof. UAM dr hab.Jakub Niebieszczański

Jakub Niebieszczański
 • Uniwersytetu Poznańskiego 7
  61-614 Poznań
  Pokój: 2.135
  Pokaż na mapie

 • Konsultacje
  • Wtorek 12:00-13:00

ŻYCIORYS I PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ

Urodziłem się w 1988 roku w Pile. Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile w roku 2007, po czym podjąłem studia licencjackie w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moja praca licencjacka pt. „Geomorfologia stanowiska ze starszej epoki brązu w Smoszewie (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie)” została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Janusza Czebreszuka i obroniona w 2010 roku. W kolejnym kroku rozpocząłem studia magisterskie z archeologii oraz studia podyplomowe z geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W międzyczasie w ramach programu ERASMUS studiowałem w semestrze zimowym 2011/2012 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii w Niemczech. W roku 2012 studia podyplomowe z geologii zostały zwieńczone napisaną przeze mnie pracą pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Stankowskiego pt. „Geomorfologia późnoneolitycznego stanowiska archeologicznego w Obłaczkowie (gm. Września, woj. wielkopolskie)”. Parę miesięcy później obroniłem moją pracę magisterską pt.„Geographical Information System implementation in the Anthemountas Valley Archeological Project researches. Visualization and analysis of delimited study area”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab.Janusza Czebreszuka, a której recenzentem był Prof. Stylianos Andreou z Uniwersytetu w Salonikach.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich zostałem przyjęty na studia doktorancie w Instytucie Prahistorii UAM, oraz rozpocząłem studia podyplomowe z Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Te drugie ukończyłem w roku 2014 pisząc pracę dyplomową pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Zwolińskiego i Prof. Alfreda Stacha. W trakcie studiów doktoranckich, w 2013 roku udało mi się pozytywnie zaaplikować i otrzymać grant badawczy w Narodowym Centrum Nauki w programie PRELUDIUM.Doktorat obroniłem z wyróżnieniem w roku 2017, broniąc rozprawę pt. „Landscapes of prehistoric settlement in the Anthemous Valley (Central Macedonia, Greece) in the light of archaeological and palaeogeographical data”, tym samym finalizując też grant badawczy.Recenzentami mojej rozprawy doktorskiej była Prof. Iwona Hildebrandt-Radke z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, oraz Prof. Stylianos Andreou z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Po krótkim okresie mojej pracy w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (pierwsza połowa 2019) w październiku 2019 uzyskałem zatrudnienie na etacie adiunkta na Wydziale Archeologii UAM, gdzie pracuję do dziś. Jestem również Sekretarzem Krajowym przy UAM Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Pod koniec roku 2019 uzyskałem finansowanie projektu badawczego w Narodowym Centrum Nauki w programie OPUS pt. „Życie przy jeziorze: historia relacji człowieka ze środowiskiem na przykładzie geoarcheologicznego studium mikroregionu osadniczego w Bruszczewie (Wielkopolska)”.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Moim głównym zainteresowaniem badawczym jest geoarcheologia w ujęciu aplikacji badań geomorfologicznych i paleogeograficznych w archeologii. Współpracuję na tym polu ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, próbując odtwarzać środowisko życia minionych społeczności w wymiarze lokalnym i regionalnym. Głównym kierunkiem i polem badawczym w ramach tej specjalizacji są środowiska sedymentacyjne o charakterze fluwialnym – głównie doliny rzeczne, strefy ujściowe rzek oraz jeziora.

Przestrzennie moje badania dotyczą strefy Europy środkowo-wschodniej oraz południowo-wschodniej. Chronologicznie zajmuję się okresami od neolitu po okres średniowieczny i nowożytny z racji uniwersalności stosowania badań geoarcheologicznych, jednak mój największy dorobek w tej kwestii związany jest z neolitem i epoką brązu. Prowadzone przeze mnie badania realizowane są przy użyciu zestawu wielu metod, głównie wierceń – w tym wierceń udarowych za pomocą sondy RKS (tzw. Cobra TT z zestawem zamkniętych próbników). Interesuję się również technicznymi aspektami prowadzenia wierceń i udoskonaleniami metodologii ich zastosowania na użytek archeologii.

W ramach geoarcheologii specjalizuję się również w stosowaniu i interpretacji wyników badań magnetometrycznych na stanowiskach archeologicznych. Mam w tej kwestii doświadczenie wyniesione z prospekcji stanowisk w Polsce i wielu regionach Europy (Ukraina, Rumunia, Węgry, Grecja). W wyniku szeregu prac nieinwazyjnych prowadzonych w lasach, interesuję się również aplikacją metody magnetometrycznej i problemów związanych z interpretacją wyników na obszarach zalesionych. W tym kontekście zajmuję się też od niedawna inwentaryzacją pozostałości fortyfikacji z okresu II WŚ w Polsce Północno-zachodniej.

Do kolejnych zainteresowań mieszczących się w kategorii geoarcheologicznych można zaliczyć systemy informacji geograficznej (GIS). Interesuje mnie w tej kwestii nie tylko prezentacja wyników badań, ale także geostatystyczne ujęcia problemów archeologicznych oraz analizy morfometryczne terenu na podstawie różnego rodzaju modeli w wymiarze mikro- i makroregionalnym.

PROWADZENIE I UDZIAŁ W PROJEKTACH:

1. Kierownik projektu w programie PRELUDIUM w NCN o nr 2013/09/N/HS3/01092 pt. "Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicznych i paleogeograficznych".

2. Kierownik projektu w programie OPUS w NCN o nr 2019/33/B/HS3/00193 pt.” Życie przy jeziorze: historia relacji człowieka ze środowiskiem na przykładzie geoarcheologicznego studium mikroregionu osadniczego w Bruszczewie (Wielkopolska).”

3. Wykonawca w projekcie NCN nr 2018/31/B/HS3/01326 pt. „Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych”. Funkcja: prowadzenie badań geoarcheologicznych. Kierownik projektu: Prof. Przemysław Makarowicz.

4. Wykonawca w projekcie NCN nr 2016/21/B/HS3/00923 pt. „Buried Archaeology. Prehistoric settlement landscapes (Neolithic Bronze Age - Early Iron Age) in the alluvial zones of the Aegean. Case Study of the Anthemous Valley in Northern Greece.” Funkcja: prowadzenie badań geoarcheologicznych. Kierownik projektu: Prof. Janusz Czebreszuk.

5. Wykonawca w projekcie pt. „Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)". Finansowanie w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu nr 03527/20 - program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych". Funkcja: wykonywanie prac geofizycznych i geodezyjnych oraz ich interpretacja. Kierownik projektu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

6. Wykonawca w projekcie pt. „Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź Duża” ". Finansowanie w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu nr 03628/19 - program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych". Funkcja: wykonywanie prac geofizycznych i geodezyjnych oraz ich interpretacja. Kierownik projektu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

7. Wykonawca w projekcie pt. „Badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej (AZP-53-8/6) w województwie lubuskim". Finansowanie w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu nr 04818/19 - program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych".Funkcja: wykonywanie prac geofizycznych i geodezyjnych oraz ich interpretacja. Kierownik projektu: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

8. Wykonawca w projekcie NCN nr 2013/09/B/ST10/01666 pt. "Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady – przykład deszczu meteorytów żelaznych "Morasko", Polska". Funkcja: Badania geofizyczne i ich interpretacja. Kierownik projektu: Prof. Witold Szczuciński.

9. Wykonawca w projekcie NCN nr 2018/29/B/HS3/01201 pt. „Dynamika kultury pradziejowej. Kompleksowa analiza źródeł archeologicznych ze Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy”. Funkcja: Prowadzenie i interpretacja badań geofizycznych. Kierownik: Prof. Iwona Sobkowiak-Tabaka.

10. Wykonawca w projekcie NPRH nr 12H/12/0019/81 pt. "A catalogue of barrow cemeteries of the Komariv culture in the upper Dniester Basin (former Stanislawów Voivodeship)". Funkcja: Dokumentacja geodezyjna, badania nieinwazyjne, prowadzenie geobazy danych. Kierownik projektu: Prof. UAM dr hab. Przemysław Makarowicz.

11. Wykonawca w projekcie NCN nr 2011/03/B/HS3/00839 pt. "Bukivna. Elitarna nekropolia kultury komarowskiej nad Dniestrem". Funkcja: Prace geodezyjno-dokumentacyjne i ich interpretacja. Kierownik projektu: Prof. Przemysław Makarowicz.

12. Wykonawca w projekcie NCN nr 2012/05/B/HS3/03714 pt. "Otwarte społeczności - zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych społeczeństw środkowej epoki brązu w regionie Kakucs (Węgry)". Funkcja: Analizy GIS, badania nieinwazyjne i ich interpretacja. Kierownik projektu: Dr Mateusz Jaeger.

13. Wykonawca w zadaniu pt. "Skołoszów, st. 7 - miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu". Finansowanie w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu nr 1788/16 - program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych". Funkcja: wykonywanie prac geofizycznych i geodezyjnych oraz ich interpretacja. Kierownik projektu: Prof. Małgorzata Rybicka.

14. Wykonawca w projekcie NCN nr 2013/09/N/HS3/02917 pt. "Studium wpływu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko- wielkopolskim”. Funkcja: badania nieinwazyjne, odwierty geologiczne i ich interpretacja. Kierownik projektu: mgr Mateusz Stróżyk.

15. Wykonawca w projekcie pt. "Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn". Finansowanie w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu nr 3802/14 - program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych". Funkcja: wykonywanie prac geofizycznych i geodezyjnych oraz ich interpretacja. Kierownik projektu: Prof. Arkadiusz Marciniak.

16. Udział w projekcie „Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, nr projektu: 00668/12, kierownik: Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk. Charakter udziału: Prowadzenie rekonesansów, weryfikacji oraz opracowania wyników badań nieinwazyjnych w toku prac terenowych oraz gabinetowych.

WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE:

Monografie:

 1. Makarowicz P., Kochkin I., Niebieszczański J., Romaniszyn J., Cwaliński M., Staniuk R., Lepionka H., Hildebrandt-Radke I., Panakhyd H., Boltryk Y., Rud V., Wwrusiewicz A., Tkachuk T., Skrzyniecki R., Bahyrycz C. (2016).Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province).Poznań. Archeologia Bimaris, vol. 8. Artykuły w czasopismach:

Artykuły w czasopismach:

 1. Żurkiewicz D., Niebieszczański J., Bahyrycz C. (2020) The First Megalithic Long Barrows of the Funnel Beaker culture in Central Greater Poland in Sobota. Sprawozdania Archeologiczne, 72 (1), 333-354.
 2. Żurek K., Kalicki T., Przepióra P., Frączek M., Niebieszczański J., Bahyrycz C., Chwałek S., Piasecki A., Wawrusiewicz A. (2020) Preliminary results of the geophysical surveys of the network of defence settlements from the Bronze Age between the Biebrza and Narew (NE Poland). Acta Geobalcanica 6(2), 57-64.
 3. Makarowicz P., Niebieszczański J., Cwaliński M., Romaniszyn J., Rud V., Kochkin I. (2019) Barrows in action.Late Neolithic and Middle Bronze Age Barrow Landscapes in the Upper Dniester Basin, Ukraine. Prahistorische Zeitschrift, 94(1), 92-115.
 4. Jaeger M., Niebieszczański J., Stróżyk M. (2019) The first cup marks from the territory of Poland and their archaeological context. Prahistorische Zeitschrift, 94(1), 116-132.
 5. Michałowski A., Niebieszczański J., Teska M., Kaczmarska P. (2019) Non-invasive magnetometric prospection in forested area: the case study of Mirosław site 37 in Northwestern Poland. Plural, 7 (2), 156-167.
 6. Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides G., Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Tsourlos P., Karpińska-Kołaczek M., Rzodkiewicz M., Kołaczek P. (2019). Geoarchaeological evidence of landscape transformations at the Neolithic and Bronze Age settlement of Nea Raedestos in the Anthemous River valley (Central Macedonia, Greece). Quaternary Research, 91(2), 600-619.
 7. Peeto A., Niebieszczański J., Serlegi G., Jaeger M., Kulcsar G. (2019).The site mapping of Kakucs-Turjan by the means of horizontal and vertical proxies: Combining field and basic laboratory methods of geoarchaeology and archaeological prospection. Journal of Archaeological Science: Reports, 27.
 8. Niebieszczański J., Jaeger, M., Pető Á., Hildebrandt–Radke I., Kulcsár G., Staniuk R., Taylor N., Czebreszuk J. (2019). Revealing the internal organization of a Middle Bronze Age fortified settlement in Kakucs-Turján through geoarchaeological means: Magnetometric survey and sedimentological verification of a housing structure. Journal of Archeological Science: Reports, 25, 409-419.
 9. Nicosia C., Ayala G., Dreibrodt S., Niebieszczański J., Peto A. (2019) Geoarchaeology of Bronze Age Europe. Journal of Archaeological Science: Reports, 29.
 10. Król D., Niebieszczański J. (2019) Skołoszów 16 – A Spatial Arrangement of the Eneolithic Settlement of the Funnel Beaker Culture in the Rzeszów Foothills (South-Eastern Poland) in the Light of Previous Excavations and Geophysical Survey. Interdisciplinaria Archaeologica 10 (2), 121-128.
 11. Makarowicz M., Goslar T., Niebieszczański J., Cwaliński M., Kochkin I., Romaniszyn J., Lysenko S., Ważny T. (2018).Middle Bronze Age societies and barrow line chronology. A case study from the Bukivna ‘necropolis’, Upper Dniester Basin, Ukraine. Journal of Archaeological Science, 95, 40-51.
 12. Hildebrandt-Radke I., Stróżyk M., Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Rotnicka J. (2018). Wykorzystanie metody litologicznej do weryfikacji rezultatów nieinwazyjnych badań kurhanów z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim (Las Krotoszyn, Wielkopolska). Acta Geographica Lodziensia, 107, 73-92.
 13. Cwaliński M., Niebieszczański J., Król D. (2018).The Middle, Late Neolithic and Early Bronze Age Cemetery in Skołoszów, site 7, Dist. Jarosław, in the Light of the Results of Non- invasive Archaeological Survey in 2016. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 12, 39–48.
 14. Makarowicz P., Cwaliński M., Niebieszczański J., Romaniszyn J. (2018).Barrows from the Late Neolithic and Bronze Age in the Upper Dniester Basin in Ukraine. Geophysical Research and Archaeological Investigations. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 12, 59–74.
 15. Niebieszczański J. (2016). Zarys środowisk sedymentacyjnych w dolinie Anthemousa (Północna Grecja). Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych w ramach Anthemous Valley Archaeological Project. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 355-374.
 16. Pospieszny Ł., Cwaliński M., Czebreszuk J., Jaeger M., Niebieszczański J., Strózyk M. (2015).Uncovering a Bronze Age landscape. A case study from Krotoszyn Forest (Poland). Archaeologia Polona, 53, 493-496.
 17. Cwaliński M., Niebieszczański J. (2013). Kurhanowy obrządek pogrzebowy kultury mogiłowej na terenach południowo-zachodniej Polski. Konstrukcja kurhanów i ich położenie w krajobrazie. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 49, 107-144.
 18. Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. (2013). Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 49, 157-176.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. Czebreszuk J., Niebieszcański J. (2019) W dolinie Anthemousa. W: Czebreszuk J., Żurkiewicz D. (red), Skarby Czasu, Badania Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu (29-35).
 2. Niebieszczański J., Peeto A., Serlegi G., Hildebrandt-Radke I., Galas J., Sipos G., Pall D., Spychalski W., Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N., Markus G. (2018) Geoarchaeological and non-invasive investigations of the site and its surroundings. W: Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N., Staniuk R. (eds), Kakucs-Turjan. A Middle Bronze Age multi layered fortified settlement in Central Hungary (43-70). Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 18, Poznań- Bonn.
 3. Peeto A., Serlegi G., Niebieszczański J., Molnar M., Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N. (2018) Report on the geoarchaeological survey of Kakucs-Turjan site. W: Jaeger M., Kulcsar G., Taylor N., Staniuk R. (eds), Kakucs-Turjan. A Middle Bronze Age multi layered fortified settlement in Central Hungary (25-40). Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, t. 18, Poznań- Bonn.
 4. Niebieszczański J. (2018). Wykorzystanie kamienia. In: Szmyt M. (red.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (439-452). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnaniensis, Poznań.
 5. Czebreszuk J., Jaeger M., Niebieszczański J., Pospieszny., Cwaliński M., Strózyk M. (2017).Model non-invasive research in forested areas - The Krotoszyn Forest. From the studies on the transformation of cultural landscape in prehistory of Greater Poland. W: Archaeological Sites in Forests. Schriftenreihe (75-82) (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), 14.
 6. Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J., Jaeger M., Papadias G., Strózyk M., Tsioumas M., Kufel M. (2016).The Anthemous Valley Archaeological Project, Description of Sites.W: Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J. (as. red.)(red): The Anthemous Valley Archaeological Project. A Preliminary Results (61-176). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Niebieszczański J., Cwaliński M., Strózyk M., Tsioumas M. (2016). Description of mapping methods. W: Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J. (as. red.) (red), The Anthemous Valley Archaeological Project . A Preliminary Results (41-49). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I. (2016).Landscape and Environment. W: Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Niebieszczański J. (as. red.) (red), The Anthemous Valley Archaeological Project. A Preliminary Results (23-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 9. Niebieszczański J. (2016). Palaeogeography and sedimentary environments in the Anthemountas Valley. General review of the Anthemountas Valley Palaeogeographical Project. W: Militello P., Żebrowska K. (red), Sympozjum Egejskie, Proceedings of the 2'nd students' conference in Aegean archaeology: methods - researches - perspectives (89-100). Universita Degli Studi Di Catania.
 10. Jenerałek W., Niebieszczański J. (2016). Geoinformation methods application in Aegean archaeology. W: Militello P., Żebrowska K. (red), Sympozjum Egejskie, Proceedings of the 2nd students’ conference in Aegean archaeology: methods - researches - perspectives (57-66). Universita Degli Studi DiCatania.
 11. Cwaliński M., Niebieszczański J. (2015) Badania geofizyczne na stanowisku 6 w Kopydłowie. W: Marciniak A., Tabaka-Sobkowiak I., Bartkowiak M., Lisowski M. (red), Kopydłowo 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski. Poznań-Pękowice, pp. 53-66.
 12. Niebieszczański J. (2015) Nowoczesne metody dokumentacji geodezyjnej w archeologii, przykład stanowiska nr 15 w Rogalinie. W: Wojownik i Księżniczka. Archeologia, Medycyna Sądowa, Sztuka (98-103). Hrubieszów.
 13. Jaeger M., Niebieszczański J., Czebreszuk J. Cwaliński M., Pospieszny Ł., Stróżyk M. (2014) Badania nad krajobrazem kulturowym z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. W: Frydryczak B. (red.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne (169–182). Wyd. PTPN, Poznań.
 14. Stróżyk M., Niebieszczański J. (2013). Analiza paleośrodowiskowych uwarunkowań osadnictwa na stanowisku nr 19 w Myszęcinie. W: Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red), Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej na Pojezierzu Lubuskim (187-197). Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych.
 15. Cwaliński M., Niebieszczański J. (2012). The Tumulus culture burial mounds in Southwestern Poland. Construction of barrows and their place in the landscape. W: Kneisel J., Kirleis W., Dal Corso M., Taylor N., Tiedtke V. (red), Collapse or Continuity? Envorinment and development of Bronze Age human landscapes. Proceedings of the International Workshop „Socioenvironmental dynamics over the last 12,000 years: The creation of landscapes II (14th - 18th March 2011)” in Kiel.Kiel-Bonn, pp. 235-256.

Redakcje monografii zbiorowych:

 1. Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M. (red), Niebieszczański J. (as. red.) (2016). The Anthemous Valley Archaeological Project. A Preliminary Results. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.