prof. zw. dr hab. Janusz Czebreszuk

Janusz Czebreszuk

Życiorys zawodowy: 

Urodzony 20 stycznia 1959 roku w Darłowie. Maturę uzyskał w 1978 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Darłowie. W latach 1978-1982 studiował archeologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Studia ukończył z wyróżnieniem i przed terminem broniąc w 1982 roku pracę magisterską pt. "Mikroregion osadniczy ludności z przełomu epok neolitu i brązu w Mamliczu, gm. Barcin, woj. bydgoskie" (promotor: prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska). Od 13.07.1981 roku zatrudniony na Wydziale Prahistorii UAM na etacie technika. 1 października 1992 roku otrzymał nominację na stanowisko asystenta w tymże instytucie. 12 czerwca 1995 roku obronił pracę doktorską pt. "Przemiany kulturowe w pierwszej połowie interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach" (promotor: prof. dr hab. Aleksander Kośko, recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska i prof. dr hab. Jan Machnik). W 2001 roku opublikował monografię "Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury", która stała się podstawą otwarcia przewodu habilitacyjnego. Recenzentami dorobku byli: prof. dr hab. Sławomir Kadrow, prof. dr hab. Aleksander Kośko i prof. dr hab. Jan Machnik. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 12 listopada 2001. W 2004 roku został mianowany przez Rektora UAM na stanowisko profesora nadzwyczajnego tej uczelni.

Jest specjalistą zajmującym się III i II tys. przed Chr w Europie. W jej strefie środkowej był to etap schyłku neolitu i początków epoki brązu a w strefie śródziemnomorskiej - epoki brązu.  Swoją pracę zawodową rozpoczął od badań nad przeobrażeniami kulturowymi społeczeństw Kujaw na przełomie epok neolitu i brązu. Odkrycia kujawskie dały mu asumpt do poszerzenia pola zainteresowań o zagadnienie znaczenia cywilizacyjnego fenomenu Pucharów Dzwonowatych. Bazując na obu wzmiankowanych nurtach mogłem następnie podjąć problematykę wielokierunkowych powiązań społeczeństw zamieszkujących strefę południowobałtycką na przełomie epok neolitu i brązu. W ostatnich latach podjął ponadto badania nad niektórymi aspektami powiązań Europy Środkowej ze strefą egejską w epoce brązu, zwłaszcza nad znaczeniem bursztynu bałtyckiego. Swoimi badaniami obejmuje także kwestię znaczenia kulturowego tego surowca dla pierwszej cywilizacji na europejskim lądzie stałym, jaką była kultura mykeńska.

Stypendysta Fundacji Rektorów Duńskich, Fundacji Volkswagena i Fundacji Nauki Polskiej.

Redaktor serii wydawniczej "Studia nad pradziejami Europy Środkowej" (Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa), ( wspólnie z J. Müllerem i S. Kadrowem). Członek Komitetu Naukowego czasopisma Offa (wydawanego przez Uniwersytet w Kilonii, Niemcy) oraz serii Archaeologia Bimaris wydawanej w Poznaniu.

Kierował badaniami wykopaliskowymi na ponad  30 stanowiskach archeologicznych na Kujawach, Pomorzu Gdańskim, Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej. Do najważniejszych z nich należą międzynarodowe badania osady obronnej z początków epoki brązu w Bruszczewie, gm. Śmigiel.

Zorganizował na Wydziale Prahistorii UAM grupę do badań geomagnetycznych (pierwszą tego rodzaju na polskich uniwersytetach). Jest również autorem programu i pierwszym kierownikiem studiów podyplomowych "Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym", które mają również prekursorski charakter w skali kraju.

Bibliografia 

Monografie/Books

1. Czebreszuk J., Szmyt M.
1992 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29 [The Neolithic and Early Bronze Age settlement at Dęby, Włocławek voivodeship, site 29], Poznań-Inowrocław, pp.224, 63 Plates.

2. J. Czebreszuk
1996 Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu [Kujawy Societies in the Beginning of the Bronze Age], Poznań, Wydawnictwo PSO, pp. 382.

3. J. Czebreszuk, M. Ignaczak, J. Łoś
1997 Osadnictwo wczesnej kultury łużyckiej w Narkowie, gmina Dobre, stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim [The Settlement of Early Lusitania Culture Population in Narkowo, commune of Dobre, site 9. On the study of the Lusatian culture on the Polish Lowlands], Poznań, pp. 110.

4. J. Czebreszuk
2001 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury [Late Neolithic and Early Bronze Age in the South-western Baltic Zone (the 3rd and Early 2nd Millennia BC). An Alternative Model of Culture], Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 275.

5. J. Czebreszuk, Przybył A.
2002. Osadnictwo neolityczne i protobrązowe w Smarglinie, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 22, [The Neolithic and Proto-bronze Settlement in Smarglin, Kujawy-Pomerania Province, Site 22], Poznań, pp. 151.

6. J. Czebreszuk, D. Kozłowska-Skoczka
2008 Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.

Redakcje/Editor

1. A. Kośko, J. Czebreszuk (eds.)
1998  "Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces? ["Trzciniec" - cultural system or intercultural process?], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp. 449.

2. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.)
2001 The Absolute Chronology in Central Europe 3000 - 2000 BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf.

3. J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (eds.),
2001 Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., [From Neolithization to the Beginnings of the Bronze Age. Cultural transformations between Oder and Dniepr rivers from the 6th to the 2nd millennium BC] Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp. 381.

4. J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.)
2003 The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the   symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155. Archaeopress, Oxford,  ss. 286.

5. J. Czebreszuk (ed.)
2004 Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań pp. 224.

6. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.)
2004 Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.).

7. J. Czebreszuk (red.)
2007 Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań.

8. J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.)
2008 Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

9. J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller (eds.)
2008 Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

10. J. Czebreszuk (red.)
2009 Bruszczewo - perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel 10.

11. J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.)
2010 Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

Redakcja Serii Wydawniczej/Editor of Seria
Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej

Vol. 1. 2001
J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronologie of Central Europe 3000-2000 BC.

Vol. 2. 2004
J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, Band I/ Część I, Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska.

Vol. 3. 2009
M. Furholt, Die nördlichen Badener Keramikstil im Kontext des Mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650 - 2900 v. Chr.), Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

Vol. 4. 2008
M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds.) The Baden Complex and the Outside World. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

Vol. 5. 2008
J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller (eds.), Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC., Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

Vol. 6.1 i 6.2  2010
J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.)
Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

Artykuły/Articles

1. M. Szmyt, Czebreszuk J.
1985 Pozamuzealne kolekcje zabytków archeologicznych z terenu Kujaw. Część I [Aussermuseale Sammlungen der archäologischen Funde aus dem Kujawien Gebiet. I. Teil], Fontes Archaeologici Posnaniensies, t. 34, 1985, s. 135-156

2. J. Czebreszuk
1987 Osada z połowy II tys. p.n.e. w Goszczewie, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, stan. 14. Z badań nad rozwojem kulturowym społeczeństw Kujaw na przełomie epok neolitu i brązu [A settlement from the middle of the secoun Millennium B.C. in Goszczewo site 14, Aleksandrów Kujawski commune, Włocławek province. A contribution to the studies of the cultural development of the Kujawy communities at the turn of the Neolithic and the Bronze Age], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.2, 1987, s. 199-138.

3. J. Czebreszuk
1988  "Leśno"-wschodnioeuropejski komponent kulturowy w rozwoju schyłkowoneolitycznych społeczeństw Kujaw, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław 1988, s. 185-196.

4. J. Czebreszuk
1988 Wpływ społeczeństw Kotliny Karpackiej na proces integracji kulturowej w okresach BB - BD na Kujawach, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, s. 197-217.

5. J. Czebreszuk
1988 Grab von der Frühbronzezeit in Bożejewice, Gemeinde Strzelno, Woi. Bydgoszcz, Fundstelle 8, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 3, s. 31-42.

6. J. Czebreszuk
1989 The "Forest"-East European Cultural Component in the Development of Decline Neolithic Kuiavian Communities, A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other Europeans People, Archaeologia Interregionalis, vol. 9, Warszawa, p. 183-194.

7. J. Czebreszuk
1989 Influence of Carpathian Valley Communities on Cultural Integration of Decline Neolithic Kuiavian Communities, A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other Europeans People, Archaeologia Interregionalis, vol. 9, Warszawa, p. 195-216.

8. J. Czebreszuk
1990  Osada ludności kręgu kultury łużyckiej w Korzeczniku, gm. Kłodawa, woj. konińskie, stan. 14 [A settlement of the Lusatian Culture Cycke at Korzecznik, Konin province, site 14],  Sprawozdania Archeologiczne t. 41, s. 147-170.

9. J. Czebreszuk
1990 Późny horyzont kultury amfor kulistych a inne struktury kulturowe interstadium epok neolitu i brązu. Zagadnienie dezintegracji systemu, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s. 149-168.

10. Chachlikowski P., Czebreszuk J.
1990 Badania osadnictwa kultury amfor kulistych w rejonie zlewni rzeki Tążyny-Kanału Parchańskiego, [Studies of the Globular Amphora culture settlement in the region of the catchment of the Tążyna river - Parchański Channel], [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s. 355-396.

11. Czebreszuk J., Makarowicz P.
1990 Badania osadnictwa kultury amfor kulistych w rejonie zlewni środkowej Bachorzy,[Studies of the Globular Amphora culture settlement in the region of the middle Bachorza river], [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s. 301-327.

12. Czebreszuk J.
1991 Late horizon of the Globular Amphorae culture versus other cultural structures of the Neolithic-Bronze Age interstage. Problem of system disintegration, [in:] A. Cofta-Broniewska (ed.), New tendencies in studies of Globular Amphorae culture, Archaeologia Interregionalis, vol.14, Warszawa-Kraków-Poznań, p.113-127.

13. Czebreszuk J.
1993 Zygmunt Szmit jako badacz początków epoki brązu w strefie pogranicza polsko-białoruskiego [w:] Miżharodnaj Konferencyia "Czas, Pomniki, Ludzi", Mensk, s.175-179.

14. Bokiniec A. Z., Czebreszuk J.
1993  Śmiardowo i Skrzatusz na nowo odkryte, czyli: czy wyważone drzwi były otwarte? [Śmiardowo i Skrzatusz neu endeckt, oder: war die eingerannte Tür offen?], Archeologia Polski, t. 38, s. 123-136.

15. Czebreszuk J., Makarowicz P.
1993  The Problem of Amber Buttons with V-shaped Perforation in the Bell Beaker Culture, Actes du XIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistorigues, Bratislava, t. II, s. 529-532.

16. J. Czebreszuk
1995  Problem więzi kulturowej wczesnobrązowych Kujaw z episznurowym kręgiem przykarpackim [Question of cultural links between early Bronze Age Kuiavia and the Carpathian Epi-Corded Circle], Sprawozdania Archeologiczne, t. 47, s. 9-32.

17. Czebreszuk J., Makarowicz P.
1995  Puchary dzwonowate. Zarys historii badań i współczesne kierunki refleksji [Bell Beakers. The outline of the history of the studies and the current directions of reflection], Przegląd Archeologiczny, t. 43, s. 163-172.

18. Makarowicz P., Czebreszuk J.,
1995 Ze studiów nad tradycją pucharów dzwonowatych w zachodniej strefie Niżu Polski [Studies on the tradition of the Bell Beakers in the western zone of the Polish Lowland], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII, s.99-133.

19. J. Czebreszuk
1996  Zagadnienie regionalizmu kujawskiego w interstadium epok neolitu i brązu [On the regionalism of the Kujawy region in the transition period between the Neolithic and the Bronz Age], [w:] A. Kośko (red.) Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań-Kruszwica-Inowrocław, s. 61-73.

20. J. Czebreszuk, M. Szmyt,
1996 Kultura ceramiki sznurowej na Kujawach w świetle datowań 14C [The Corded Ware Culture in Kujawy in the Light of 14C Dating], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Geochronometria 14, s.183-200.

21. J. Czebreszuk, M. Szmyt,
1996 Główne kierunki badań Zakładu Prahistorii Polski Wydziału Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na terenie województwa włocławskiego [w:] O. Krut-Horonziak (red.) Historia ziemi wydarta - 20 lat później, Włocławek, s.37-58.

22. J. Czebreszuk,
1997 Krąg mogiłowy i popielnicowy na Kujawach. Przyczynek do badań nad regionalną zmianą kulturową,[Der Hügelgräber- und der Urnenfelderkreis in Kujawian. Ein Beitrag zur Erforschung des regionalen Kulturwandels], [w:] W. Blajer (red.) Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, s.91-107.

23. J. Czebreszuk, M. Ignaczak,
1997 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku 12 w Borowie, woj. włocławskie, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 11, s.67-83

24. J. Czebreszuk, K. Przybytek,
1997 Osadnictwo neolityczne na stanowisku 16 w Narkowie, gm. Dobre, woj. włocławskie, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 11, s.53-65.

25. J. Czebreszuk, I. Hildenrandt-Radke, M. Szmyt,
1997 Krajobrazotwórcza działalność człowieka w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej w neolicie i wczesnej epoce brązu [Human Landscape-creating activity in the central part of Cuiavian Plain in the Neolithic], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.8, s.7-31.

26. Klocko L., Czebreszuk J.
1997, Ein Beitrag zur Erforschung des Charakters der Kulturbeziehungen zwischen den Gemeinschaften Kujawiens und der Schwarzmeersteppen. Krusza Podlotowa, Wojewodschaft Bydgoszcz, Fundstelle 8, [w:] B. Gediga (red.) Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, Wrocław - Gliwice, s. 91-100.

27. J. Czebreszuk,
1998 The North-Eastern Borderland of the Bell Beakers. The Case of the Polish Lowland [w:] M. Benz, S. van Willigen (red.) Some New Approaches to the Bell Beaker "Phenomenon" Lost Paradise ...?, BAR International Series 690, s.161-174.

28. J. Czebreszuk, M. Szmyt
1998 Der Epochenumbruch vom Neolithikum zur Bronzezeit im Polnischen Tiefland am Beispiel Kujawiens, Praehistorische Zeitschrift, Band 73, Heft 2, S.167-232.

29. J. Czebreszuk, M. Szmyt
1998 A mosaic of culture. An Example of Regional Society from the North European Plain at the Turn of the Late Neolithic and the Early Bronze Age, [w:] M. Pearce, M. Tosi (red.) Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna, Vol. I. Pre- and Protohistory, BAR International Series 717, s.272-276.

30. J. Czebreszuk, S. Kadrow
1998 Bericht von den Ausgrabungen in Bruszczewo, Gm. Śmigiel, Woj. Leszczno (Grosspolen), Fpl.5, Beiträge zum Oder-Projekt, Hf. 4, Berlin, s.63-68.

31. J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt
1998 Sieć powiązań genetycznych społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego na Kujawach, [The network of genetic ties of the Kujawy branch of the Trzcinie Cultural Circle] [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) "Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s.121-134.

32. J. Czebreszuk
1998 Trzciniec - koniec pewnej tradycji, ["Trzciniec" - The end of a certain tradition] [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) "Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s.411-429.

33. J. Czebreszuk
1998 Trzciniec. An alternative view, In: The Trzciniec Area of the Early Bronze Age Civilization: 1950-1200 BC, Baltic-Pontic Studies 6 (Poznań 1998) 165-189.

34. J. Czebreszuk, M. Szmyt,
1999 Przyczynek do poznania kultury niemeńskiej na Kujawach, Gistariczna-Archealagiczny Zbornik (Minsk), 14, 28-35.

35. Czebreszuk J., Łoś J.
1999 Grób kultury ceramiki sznurowej w Żernikach, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, [The Grave of the Corded Ware Culture in Żerniki, Kruszwica Commune, Inowrocław District, Kujawsko-Pomorska Province, Site 27], Sprawozdania Archeologiczne, 1999, t.51 s. 97-113.

36. J. Czebreszuk
2000 Animal Husbandry and Pastoralism in the Late Neolithic and Early Bronze Age [Hodowcy i pasterze u schyłku epoki kamienia i w początkach epoki brązu] [w:] M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak (red.), Pipeline of Archaelogical Treasures [Gazociąg pełen skarbów archeologicznych], Poznań, s.36-43.

37. Czebreszuk J.
2000 Die Chronologie des Umbruchs zwischen dem Neolithikum und der Bronzezeit im südwestlichen Ostseeraum, Offa, 1999/2000, s.239-246.

38. Czebreszuk J.,
2000 Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej [Settlement of Corded Ware Culture communities], [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy. Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900 -1400/1300 przed Chr., Poznań, s. 423-454.

39. J. Czebreszuk, A. Kośko
2000 Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych/kultury ceramiki sznurowej (faza klasyczna, [Settlement of communities of the Funnel Beaker Culture/Corded Ware Culture (classic phase)] [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900 -1400/1300 przed Chr., Poznań, s. 331-344.

40. Czebreszuk J., Jóźwiak B.
2000 Osadnictwo społeczności kultur leśno-wschodnioeuropejskich [Settlement of communities of forest-easter European cultures], [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900 -1400/1300 przed Chr., Poznań, s. 455-456.

41. Czebreszuk J., Kośko A., Makarowicz P., Szmyt M.
2000 Podsumowanie, [Summing up] [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900 -1400/1300 przed Chr., Poznań, s. 569-571.

42. J. Czebreszuk, J. Müller
2000 Vermittler am Nordrand der Aunjetitzer Kultur, Archäologie in Deutschland 2000, zeszyt 2, s.58-59.

43. Czebreszuk J., Szmyt M.
2000 Working with the set of radiocarbon datings. The 3rd Millennium BC in Kujawy in the light of 14C dates. Lietuvos Archeologija, t.19, s. 69-84.

44. J. Czebreszuk,
2000 Finds of archer's wristguards in the Baltic zone, [w:] S. Kadrow (red.) A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor  Jan Machnik on His 70th Anniversary, Kraków, s.157-172.

45. Czebreszuk J., Szmyt M.
2001 The III Millennium BC in Kujawy in the light of radiocarbon dating, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe 3000 - 2000 BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s.177-208.

46. Czebreszuk J. Müller J.
2001 Schlussfolgerung und Ausblick, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe 3000 - 2000 BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s.177-208.

47. Czebreszuk J.
2001 Północno-wschodnia rubież oddziaływania idei Pucharów Dzwonowatych, [The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Ideas], [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s.326-339.

48. Czebreszuk J., Szmyt M.
2001 The Bell Beaker influences on the North European Plain, [in:] F. Nicolis (ed.) Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe, Trento, s.459-470.

49. Czebreszuk J.
2002 From Typochronology to Calendar. A Case Study: Society between Jutland and Kujawy in the 3rd Millennium BC, [in:] J. Müller (ed.) Vom Endneolithikum zur Frühbronzezeit: Muster sozialen Wandels, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 90, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmBH, s. 235-244.

50. Czebreszuk J.
2002 Neolityczna ikona słońca, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno 2002, s. 68-71.

51. Czebreszuk j., M. Ignaczak, P. Makarowicz
2002 Schyłek świata trzcinieckiego w Międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty, Kultura i Historia, 4, 2002, 15 pagies, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/nr4/artykuly/j_czebr_pl.html

52. Czebreszuk J.
2003 Amber on the Threshold of a World Career, [in:] C.W. Beck, I. Loze, J.M. Todd (eds.) Amber in the Archaeology, Riga, 164-179.

53. Czebreszuk J., Krywaltsewitsch M.
2003 Der Dolch aus Mesha, nördliches Weissrussland: Glockenbechereinflüsse in Osteuropa, Archäologisches Korespondentzblatt 33/1, s. 51-56.

54. Czebreszuk J.
2003 Bell Beakers in the Sequence of the Cultural Changes in South-Western Baltic Area, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, 21-38.

55. Czebreszuk J.,  Kryvaltsevich M.
2003 The North-Eastern Border of Influence of Bell Beaker Idea, [in:]  J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, 107-116.

56. Czebreszuk J., Szmyt M.
2003 The Northeast Frontier of Bell Beakers. First Step to Outline, [in:]  J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, 283-286.

57. Czebreszuk J.
2003 Corded Ware from East to West, w: P. Bogucki & P.J. Crabtree (eds.) Ancient Europe 8000 B.C. - A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Charles Scribner's Sons, New York, p.467-476.

58. J. Czebreszuk
2003 Bell Beakers from West to East, w: P. Bogucki & P.J. Crabtree (eds.) Ancient Europe 8000 B.C. - A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Charles Scribner's Sons, New York, p.476-485.

59. Czebreszuk J., Müller J.
2003 Bruszczewo - ein frühbronzezeitliche befestigte Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Grosspolen (2000 bis 1700 v. Chr.), Mitteilungen der Berliner Geselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, B. 24, S.91-102.

60. Müller J., Czebreszuk J.
2003 Bruszczewo - ein frühbronzezeitliche Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Grosspolen. Vorbericht zu den Ausgrabungen 1999 - 2001, Germania 81, 2003, 2 Halbband, s.443-480.

61. Czebreszuk J., Szmyt M.
2003 K issledovaniju sredneewropejskich faktorow w processe kulturnych  peremen lesnoj zony Wostočnoj Evropy v III tys. do n.e., [w:] Gistoriczna-archealagiczny zbornik 18, Mińsk, 34-51.

62. Czebreszuk J., Szmyt M.
2004 Chronology of Central-European Influences within the Western Part
of the Forest Zone during the 3rd Millennium BC, [w:] Problemy chronologii i etnokulturnych wzaimodejstwij w neolite Ewrazii, Sankt-Peterburg, 168-181.

63. Czebreszuk J.
2004  Wykopaliska w Bruszczewie, Kronika Wielkopolska, nr 3 (111), s.107-110.

64. Czebreszuk J., Müller J., Silska P.
2004 Forschungsgeschichte und Grabungsverlauf/Historia badań stanowiska, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 13-35.

65. Czebreszuk J., Müller J.
2004 Die Lage des Fundplatzes/Położenie stanowiska, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 39-43.

66. Czebreszuk J., Ducke B., Müller J., Silska P.
2004 Siedlungsstrukturen und Siedlungstopographie/Struktura i topografia osady, [in:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 71-77.

67. Czebreszuk J.
2004 Stratigraphie des zentralen Siedlungsareales und des Grabens/Stratygrafia strefy centralnej i fosy, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 79-92.

68. Czebreszuk J., Romańska A., Silska P.
2004 Zur Keramiktypologie ausgewählter Befunde im zentralen Bereich der Siedlung/Analiza typologiczna wybranych zespołów z centralnej części stanowiska, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 137-148.

69. Czebreszuk J. Müller J.
2004 Zur absolutchronologischen Datierung des Siedlungsgeschehens/Chronologia bezwzględna osadnictwa pradziejowego, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 293-310.

70. Czebreszuk J., Müller J.
2004 Zusammenfassung und Ausblick/Zakończenie, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 311-313.

71. Czebreszuk J.
2004 Z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód: "kultury pucharowe" i ugrupowania "leśno"-wschodnioeuropejskie na przełomie epok neolitu i brązu, [From the west to the east and from the east to the west: Beaker cultures and East-European Sub-Neolithic groups on the turn of Neolithic and Bronze Age], [w:] A. Kośko, A. Kaleczyc (eds.) Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski, Warszawa, s.119 - 136.

72. Czebreszuk J., Müller J.
2005 A Polish-German Research Project into a Bronze Age Fortified Settlement in Bruszczewo, Wielkopolska, Archaeologia Polona, T.43,  p.175-200.

73. Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M.
2006 Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach [The principals of analysis of pottery from the Late Neolithic and Bronze Age in Kujawy], w: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice - Wzgórze Prokopiaka, Tom I, Poznań, s. 39-64.

74. Czebreszuk J.
2006 Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych [Pottery from the interstage of Neolithic and Bronze Age and from later epochs], w: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice - Wzgórze Prokopiaka, Tom I, Poznań, s.213-222.

75. Czebreszuk J., Szmyt M.
2006 Osadnictwo późnoneolityczne, [Late Neolithic settlements] w: L. Czerniak i J. Gąssowski (red.) Osada wielokulturowa w Janowie, Gmina Piątek, Województwo Łódzkie, Pułtusk, s. 15-30.

76. Czebreszuk J., Ignaczak M., Makarowicz P.
2006 Horyzont późnotrzciniecki w międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty, w:  H. Taras (red.) Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu, Lublin, s.39-77.

77. Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I.
2006 Man-made transformations of the relief at the Bruszczewo archaeological site (Wielkopolska Lakeland), Quaestiones Geographicae, Seria A. Physical Geography, vol. 26A, p.5-13.

78. Czebreszuk J.
2007  Posłowie. Wychodzenie z cienia. Prorwa i wschodnia ekumena kultury ceramiki sznurowej a archeologia środkowoeuropejska [Afterword. Coming out of Shadows. Prorva and the Eastern Corded Ware Culture Oecumene Vis-a-Vis Central European Archaeology], [w:] Czebreszuk J. (red.) M. Krywalcewicz, Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań, s. 117-122.

79. Czebreszuk J.
2007 Amber between the Baltic and the Aegean in the 3rd and 2nd Millennia BC (An Outline of Major Issues), I. Galanaki, H. Tomas, R. Laffineur (eds.) Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across Borders, Aegaeum, Universite de Liege, vol. 27, p. 363-370.

80. Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M.
2007 Specyfika stratyfikacyjna stanowiska oraz charakterystyka jednostek stratygraficzno-kulturowych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s. 31-52.

81. Czebreszuk J.
2007 Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s. 153-172.

82. Czebreszuk J.
2007 Wytwory z bursztynu, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s. 223-228.

83. Czebreszuk J., Szmyt M.
2007 Cmentarzysko ludności z początków epoki brązu, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s. 273-283.

84. Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M.
2007 Etapy i formy wykorzystania przestrzeni stanowiska w pradziejach, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s. 297-305.

85. Czebreszuk J., Szmyt M.
2007 Neolithic and Bronze Age societies on Polish Lowland and their environment, [w:] M. Makohonienko, D. Makowiceki, J. Czerniawska (eds.) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Poznań, s. 56-59.

86. Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Makowiecki D.
2007 Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych mieszkańców wczesnobrązowej osady o charakterze obronnym w Bruszczewie, [w:] Środowisko i Kultura, T. 2, Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa.

87. Czebreszuk J.
2007 The role of the Sambian center in creating cultural meaning of amber in the third and second millennium BC. The outline of major problems,  [in:] J. Baron, I. Lasak (eds.) Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Wrocław, 179-193.

88. Czebreszuk J. , Müller J, Suchowska P.
2007 Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. Wielkopolskie w sezonie 2005, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, s.137-148.

89. Czebreszuk J.
2007 Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom III, Poznań.

90. Czebreszuk J., Józwiak B.
2007 Ślady osadnictwa z okresu późnego neolitu, wczesnej epoki brązu i subneolitu, w: L. Czerniak (red.) Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa, Gdańsk, s. 71-90.

91. Czebreszuk J.
2007 Badania na osadzie obronnej z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie w aspekcie metodycznym, w: M. Gierlach (red.) Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Warszawa, s.112-122.

92. Czebreszuk J., Szmyt M.
2008 Bell Beakers and their Role in a Settlement Evolution during the Neolithic-Bronze Transition on the Polish Lowland,  [in:] M. Baioni, V. Leonini, D. Lo Vetro, F. Martini, R. Poggiani Keller, L. Sarti, (eds.), Bell Beakers in every day life. Firenze, p.221-233.

93. Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M.
2008 The Horse, Wagon and Roads, Proischożdenie i rasprastanienie kolesniczestva, Lugansk, p. 47-54.

94 Czebreszuk J.
2008 Wczesna epoka brązu w Wielkopolsce. Zarys dziejów badań oraz perspektyw konserwatorsko-poznawczych, w: H. Machajewski (red.) Wielkopolska w pradziejach. Archeologia o regionie, Poznań, s. 57-62.

95. Budziszewski J., Czebreszuk J., Winiarska-Kabacińska M., Chachlikowski P.
2008 Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, [w:]  J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, s. 31-69, Poznań.

96. Czebreszuk J., Szmyt M.
2008 What Lies behind 'Import' and 'Imitation'? Case Studies from the European Late Neolithic, in: P.F. Biehl, Y. Ya Rassamakin, Import and Imitation in Archaeology, Beier&Beran, p. 23-33, Langenweissbach.

97. Czebreszuk J., Szmyt M.
2008 Siedlungsformen des 3. Jahrtausends v.Chr. in der polnischen Fiefebene (Kulturen der Trichterbecher, Kugelamphoren und Schnurkeramik). Stand und Perspektiven der Untersuchungen. In: W. Dorfler, J. Muller (eds.) Umwelt - Wirtschaft - Siedlungen im dritten vorchristischen Jahrtausend Mitteleuropas und Südskandinaviens, S. 219-242, Wachholz, Neumünster.

98. Jutta Kneisel, Janusz Czebreszuk, Walter Dörfler, Piet Grootes, Jean Nicolas Haas, Karl-Uwe Heußner, Sabine Karg, Helmut Kroll, Johannes Müller, Notburga Wahlmüller, Tomasz Ważny
2008 Die befestigte frühbronzezeitliche Siedlung Bruszczewo: Metallproduktion, Feuchtbodenbefunde und ökologischer Kollaps?, NAU Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie, B. 14, S.51-58.

99. Jutta Kneisel, Hans-Rudolf Bork, Janusz Czebreszuk, Walter Dörfler, Piet Grootes, Jean Nicolas Haas, Karl-Uwe Heußner, Iwona Hildebrandt-Radke, Helmut Kroll, Johannes Müller, Notburga Wahlmüller, Tomasz Ważny
2008 Bruszczewo - Early Bronze Defensive Settlement in Wielkopolska. Metallurgy, peat zone finds and changes in the environment, in: J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller, Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

100. Czebreszuk J., Jaeger M., Müller J.
2008 Pudliszki, site 5. An old hypothesis revisited, in: J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller, Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

101. Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Müller J.
2008 Rola stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie, w: M.K. Leniartek (red.) Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, s. 423-430.

102 Czebreszuk J.
2009 The Northern Section of the First Amber Trail. An Outline of Significance for Civilization Development, in: A. Palavestra, C.W. Beck, J. M. Todd (eds.) Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrad 2006, Belgrad 2009, p.100 - 109, 284-285.

103 Czebreszuk J.
2009 Zarys pradziejowych przemian krajobrazu kulturowego na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w: I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodnicznym, Poznań, s.36-39.

104 Czebreszuk J.
2009 On being rigorously consistent: comments on a paper by M. Pilar Prieto-Martinez, Norwegian Archaeological Review, 42/1, p. 84-86.

105 Czebreszuk J.
2009 Ways of Amber in the Northern Pontic Area. An Outline of Issues, Baltic-Pontic-Studies, vol. 14, p. 87-102.

106 Hildebrandt-Radke I, Czebreszuk J., Makowiecki D.
2009 Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), w: L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Poznań, s. 87-93.

108 Czebreszuk J., Szydłowski M
2010 Die Prospektionen im Umfeld von Bruszczewo/Badania powierzchniowe wokół stanowiska w Bruszczewie, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s. 82-89.

109 Czebreszuk J., Suchowska P.
2010 Die Kulturschicht am östlichen Spornrand/Warstwa kulturowa w centralnej części stanowiska, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s. 554-573.

110 Czebreszuk J., Kneisel J., Müller J.
2010 Eine Bernsteinperle aus Bruszczewo/ Paciorek bursztynowy z Bruszczewa, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s.702-711.

Rewiews and short communications 

1. J. Czebreszuk
1995 (rec.) Sławomir Kadrow, Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków 1991, ss.103 oraz 63 tabele i 48 tablic, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.7, s.321-328.

2. Czebreszuk J.
1996 Trzciniec Phenomenon - A Review of Hypotheses, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September 1996. 1. Abstracts, Forli, s. 316.

3. Czebreszuk J. Makarowicz P.
1996 The North-Eastern Border of the Reception of Bell Beaker Idea, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September 1996. 1. Abstracts, Forli, s.289.

4. Czebreszuk J. Szmyt M.
1996 A mosaic of culture. An Example of Multicultural Regional Society from the North European Plain at the Turn of the Late Neolithic and the Early Bronze Age, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September 1996. 1. Abstracts, Forli, s.272-273.

5. J. Czebreszuk,
1997 Najnowsze badania na osadzie z początków epoki brązu w Bruszczewie, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, nr2, s.15-16.

6. J. Czebreszuk
1997 (rec.) Helle Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark, Jutland Archaeological Society Publication XXXII, 1996, Aarhus, ss.497, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, nr2, s.32-33.

7. J. Czebreszuk
1997 Koniec pewnej tradycji, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. "Trzciniec": system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s.13-14.

8. J. Czebreszuk, S. Kadrow, P. Silska
1997 Bruszczewo, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. "Trzciniec": system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s. 15.

9. Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M.
1997 Sieć genetycznych powiązań kujawskiego Trzcińca, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. "Trzciniec": system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s. 16-17.

10. J. Czebreszuk
1998 (rec.) Bernd Zich, Studien zur regionalen und chronologischen Gliederung der nördichen Aunjetitzer Kultur, Vorgeschichtliche Forschungen, Band 20, Wydawnictwo Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1996, Przegląd Archeologiczny, t. 46, s.184-193.

11. J. Czebreszuk
1998 (rec.) Helle Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark, Jutland Archaeological Society Publication XXXII, 1996, Aarhus, ss.497, Przegląd Archeologiczny, t. 46  s.166-179.

12. A. Kosko, J. Czebreszuk
1998 Od Redakcji, [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) "Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s. 9.

13. J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz
1998 Schyłek świata trzcinieckiego w międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty [w:] Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego i sposoby kształtowania się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu. Streszczenia referatów, Zamość, s.5.

14. J. Czebreszuk,
2000 Północno-wschodnia rubież oddziaływania idei pucharów dzwonowatych, [w:] Sympozjum Międzynarodowe: Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w miedzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC, Poznań-Miński-Brześć, s.50.

15. Czebreszuk J. Müller J.
2001 Vorwort. Słowo Wstępne, [in:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe 3000 - 2000 BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s.7.

16. Czebreszuk J., Müller J, Kadrow S.
2001 Vorwort der Herausgeber/Od Redakcji, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe 3000 - 2000 BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s. 7.

17. Czebreszuk J., Krywalcewicz M., Makarowicz P.
2001 Wstęp: archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu między Odrą i Dnieprem [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 11-12.

18. Czebreszuk J., Krywalcewicz M., Makarowicz P.
2001 Zakończenie [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 361-362.

19. Czebreszuk J., M. Szmyt
2002 What lies behind "Import" and "Imitation" Case studies from the European Late Neolithic, [w:] 8th EAA Annual Meeting 24-29 September 2002, Thessaloniki, Hellas. Abstract Book, Thessaloniki 2002, s. 10-11.

20. Czebreszuk J.,  Kryvalcevič M.,
2002 The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Idea, [w:] The Northeast Frontier of Bell Beakers. Abstract Book, Poznań, s. 6-7.

21. Czebreszuk J., Szmyt M.
2003 Introduction, [w:]  J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, 1-2.

22. Czebreszuk J.
2003 Kultura ceramiki sznurowej - Puchary Dzwonowate  - wczesna epoka brązu na Niżu Europejskim, [w:] Międzynarodowe sympozjum "Nomadyzm a pastroralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu)". Księga abstraktów. Obrzycko 7-10.10.2003, s. 7-8.

23. Czebreszuk J., Makarowicz P.
2003 Międzynarodowe sympozjum "Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC", Brześć, Republika Białoruś, 28-31 maja 2000 r., Folia Praehistorica Posnaniensia X/XI,  369-373.

24. Czebreszuk J.
2003 Puchary Dzwonowate w strefie bałtyckiej, Przegląd EUREKA, 3 (13), s.11-12.

25. Czebreszuk J.
2004 Intoduction, In: . J. Czebreszuk (ed.) Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań p. 7-8.

26. Czebreszuk J.
2004 Bell Beakers: an outline of present stage of research, In: . J. Czebreszuk (ed.) Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań p. 223-224.

27. Czebreszuk J.
2004 Przedmowa, w: M. Szydłowski, Bruszczewo. Starożytne centrum cywilizacji w okolicach Śmigla, Śmigiel, s.5-6.

28. Czebreszuk J.
2004 Międzynarodowe sympozjum "Północno-wschodnie pogranicze Pucharów Dzwonowatych", Poznań, 26-29 maja 2002, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, s.348-351.

29. Czebreszuk J., S. Kadrow, J. Müller
2004 Vorwort der Herausgeber/Od redakcji, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 7.

30. Czebreszuk J., Müller J.
2004 Vorwort/Wstęp, [in:] . J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s. 9-11.

31. Czebreszuk J. Müller J.
2004 Bruszczewo - klucz do poznania epoki brązu w Wielkopolsce, Archeologia Żywa, nr 3-4 (29-30), s. 5-10.

32. Czebreszuk J.
2005 Rola bursztynu w kreowaniu powiązań kulturowych między strefą nadbałtycką i egejską w III i II tys. przed Chr. (Zarys głównych problemów) [w:] Międzynarodowe sympozjum "Dalekosiężna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza". Streszczenia referatów, Wrocław 19-20. kwietnia 2005, s. 10-11.

33. Müller J., Czebreszuk J.
2005 Bruszczewo und Łęki Małe - ein frühbronzezeitliches Machtzentrum in Grosspolen, [in:] Der Griff nach den Sternen. Wie Europas Eliten zu Macht und Reichtum kamen, Programm Internationales Symposium in Halle (Saale), s.24-25, Halle (Saale).

34. Czebreszuk J.
2005 Amber between the Baltic and the Aegean in the 3rd and 2nd Millennia BC (An Outline of Major Issues), [in:] Between the Aegean and Baltic Seas: Prehistory across Borders, Book of Abstracts,  Zagreb, p.25-26.

35. Czebreszuk J., Jaeger M., Müller J.
2006 Pudliszki - the verification of an old hypothesisi,  (in:) 12th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, 19-24 September 2006, p.236.

36. Czebreszuk J., Müller J.
2006 Fortified settlement in Bruszczwo. Current stage of interpretation, (in:) 12th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, 19-24 September 2006, p.236.

37. Czebreszuk J., Makowiecki D., Hildebrandt I.
2006 Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), w: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Streszczenie referatów, komunikatów i posterów, Łódź, 27-29 września 2006, s. 29.

38. Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I.
2006 Antropogeniczne przekształcenia rzeźby na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska), w: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Forum geografów polskich, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Poznań, 20-21 marca 2006, Poznań, s. 31-33.

39. Czebreszuk J.
2007 Przedmowa, w: [w:] Czebreszuk J. (red.) M. Krywalcewicz, Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań, s. 9.

40. Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M.
2008 Słowo od redaktorów, w: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, s. 7, Poznań.

41. Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I (eds.)
2008 Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Śmigiel.

42. Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I.
2008 Preface, in: Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I (eds.) Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, p.3, Śmigiel.

43. Czebreszuk J.
2008 Wschodnioeuropejskie drogi bursztynu, w: M. Ignaczak, P. Suchowska (red.)  Szlaki Międzymorza: Bałtyk - Bug - Boh - Pont (od III do połowy I tys. przed Chr.). Spis abstraktów, s. 21-22, Obrzycko.

44. Czebreszuk J., Szmyt M.
2008,: Bell Beakers on the Polish Lowland (poster), Spotkanie Stowarzyszenia Archeologie de Gobelet, Torres Verdas (Portugalia) 29.04 - 3.05.

45 J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller
2008 Preface of the Series' Editors, in: M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny, E. Schalk (eds.) The Baden Complex and the Outside World, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band 4/ Tom 4.

46. J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller
2009 Preface of the Series' Editors, in: M. Furholt, Die nördlichen Badener Keramikstil im Kontext des Mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650 - 2900 v. Chr.), s. 11, Bonn.

47 J. Czebreszuk, M. Szmyt
2009 Bell Beakers: the Signpost towards the New Kind of Society, 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts,  Riva del Garda, p.108-109.

48. J. Czebreszuk, M.P. Pieto-Martinez, M. Szmyt
2009 Across Bell Beaker Territories and Beyond. Communities, Social Spaces and Identities. Session abstract, w:  15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts,  Riva del Garda, p.108.

49. M. Jaeger, K. Fischl, J. Czebreszuk
2009 Enclosed Space - Open society. Contact and Exchange un the Context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe . Session abstract, w:  15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts,  Riva del Garda, p.111.

50. Czebreszuk J. Müller J.
2009 Wstęp, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo - perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s.7-10.

51. Czebreszuk J., Szydłowski M.
2009 Historia badań archeologicznych w Bruszczewie, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo - perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s.11-20.

52. Czebreszuk J., M. Jaeger, J. Kneisel
2009 Osada obronna z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo - perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s.21 - 46.

53. Müller J., Czebreszuk J., Kadrow S.
2010 Od Redakcji/Vorwort der Herausgeber, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s. 9.

54. Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J.
2010 Słowo wstępne/Vorwort, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s. 11.

55. Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J.
2010 Introduction, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s. 13-14.

Bibliografia w formacie PDF