prof. dr hab.Maciej Kaczmarek

Życiorys zawodowy

 • 1985–1990 — studia magisterskie z zakresu archeologii na Wydziale Historycznym UAM, ukończone z wyróżnieniem; praca dyplomowa: Zapinki VII grupy wg O. Almgrena na Pomorzu (publikacja 1995 i w j. niemieckim 2002)
 • 1989–1990 — stanowisko laboranta i asystenta w Dziale Kultury Łużyckiej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
 • 1990–1999 — stanowisko asystenta w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu Instytutu Prahistorii UAM
 • 1999 — stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii na podstawie rozprawy: Rozwój zachodniowielkopolskich społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu (publikacja 2002)
 • 1999–2015 — stanowisko adiunkta w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu Instytutu Prahistorii UAM
 • 2012 — stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii na podstawie dorobku oraz monografii: Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012
 • 2015–2019 — stanowisko kierownika Zakładu Epok Kamienia i Brązu w Instytucie Archeologii UAM
 • 2015–2021 — stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM
 • 2021 – tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie archeologii

Stypendia naukowe

 • 1996 — Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 • 2020 — Ludwig-Maximilians-Universität München (DAAD)

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych

 • Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych, Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
 • Komisja Archeologiczna PAN, Oddział w Poznaniu
 • Komisja Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członkostwo w radach redakcyjnych

 • Hyperborea – współredaktor serii
 • Pomorania Antiqua – członek Komitetu Redakcyjnego
 • Folia Praehistorica Posnaniensia – członek Rady Naukowej

Nagrody Rektora UAM za indywidualne osiągnięcia naukowe

 • 2013 — I stopnia
 • 2003, 2016, 2017 — III stopnia

Specjalizacja

Epoka brązu i początki epoki żelaza w Europie (od schyłku III do końca I tys. p.n.e.)

Zainteresowania naukowe

 • Późna epoka brązu i wczesna epoka żelaza w północno-zachodniej Polsce (Wielkopolska, Pomorze) na tle ówczesnych centrów kulturotwórczych
 • Dalekosiężne kontakty wymienne zachodniej części ziem polskich ze strefą alpejską, naddunajską, nadłabską i nordyjską
 • Depozyty przedmiotów metalowych na ziemiach polskich
 • Początki epoki żelaza w Europie Środkowej, w kontekście oddziaływań społeczeństw śródziemnomorskich oraz koczowników stepu i lasostepu strefy pontyjskiej

Kierownik projektów badawczych

 • 2015 — Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 2679/15/FPK/NID, Monograficzne opracowanie dwóch cmentarzysk kurhanowych z późnej epoki brązu w Dolicach na Pomorzu Zachodnim.
 • 2017 — Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 2644/17/FPK/NID, Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne w wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce.
 • 2020 – 2021 — Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 2840/20/FPK/NID, Miastko. Skarb wyrobów metalowych z późnej epoki brązu na Pomorzu Wschodnim.

Wybrane publikacje

Książki

 • Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Poznań  2002, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 490.
 • Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Poznań 2012, Wydawnictwo PTPN, ss. 518.
 • Dolice. Cmentarzyska kurhanowe z późnej epoki brązu na Pomorzu Zachodnim/Dolice. Barrow Cemeteries from the Late Bronze Age in Western Pomerania, HYPERBOREA 1, Poznań 2015, ss. 271.
 • Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce/Nadziejewo. The Late Bronze Age and Early Iron Age Cremation Cemetery in Central Wielkopolska. HYPERBOREA 3, Poznań 2017, ss. 352.
 • (współautorzy: G. Szczurek, A. Krzysiak) Kaliska I. Skarb przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu na Pomorzu/Kaliska I. The Late Bronze Age Metal Hoard from Pomerania. HYPERBOREA 6, Poznań 2021, ss. 410.

Rozdziały w monografiach współautorskich

 • Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na ziemi obornicko-rogozińskiej, [w:] Archeologia powiatu obornickiego. Oborniki – Rogoźno – Ryczywół, red. T. Skorupka, Poznań 2005, 127 – 235.
 • The Snares of Ostensible Homogeneity. Lusatian Culture or Lusatian Urnfields, [w:] The Past Societies. Polish Lands From the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Age, 2000 – 500 BC, ed. Urszula Bugaj, Warszawa 2017, 263 – 293.

Redakcje

Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVII (2013)

Ważniejsze artykuły

 • Kwestia wydzielania tzw. kultury grobów kloszowych w Wielkopolsce, [w:] Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, red. T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski, E. Radziszewska, Warszawa 1995, 111 – 125.
 • Późnorzymskie zapinki z wysoką pochewką na Pomorzu, Folia Praehistorica Posnaniensia 7: 1995, 237 – 273.
 • Aktualne problemy badań nad kulturą pomorską w Wielkopolsce, Folia Praehistorica Posnaniensia 9: 1999, 135 – 172.
 • Spätrömische Fibeln mit hohem Nadelhalter im nord-westlichen Polen, [in:] 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.-28. Mai 1997 in Kleinmachnow, Land Brandenburg, Wünsdorf 2002, red. J. Kunow, Verlag Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 305 – 317.
 • Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na ziemi wieleńskiej, [w:] Z najdawniejszych dziejów ziemi wieleńskiej, red. P. Waśko, K. Heppner, H. Machajewski, Wieleń 2002, 43 – 95.
 • Ze studiów nad początkami kultury łużyckiej w zachodniej Wielkopolsce, Folia Praehistorica Posnaniensia 10/11: 2003, 91 – 129.
 • Die spätbronzezeitlichen Funde von Pysząca im westlichen Grosspolen Teile eines Hortes oder eines Grab?, [In:] II Deutch-Polnisches archäologischen Treffen. Oder - Hinderniss oder Brücke für die Kulturexpansion?, Dychów 28 kwietnia – 1 maja 2004, red. S. Groblica, A. Jaszewska, S. Górka, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 2, Zielona Góra 2004, 133 – 140.
 • Dary w grobach dzieci na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Bruszczewie, stan. 12 (pow. kościański, woj. wielkopolskie), [w:] Do, ut des - dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 7, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2005, 155 – 162.
 • Uwagi o wczesnej fazie kultury pomorskiej w Wielkopolsce, [w:] Aktualne problemy kultury pomorskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2005, 159 – 181.
 • Pradolina Noteci w dobie rozwoju kultury łużyckiej, [w:] Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, red. H. Machajewski, J. Rola, Poznań 2006, 157 – 181.
 • Ze studiów nad zachodnią rubieżą osadnictwa kultury pomorskiej w dorzeczu środkowej Odry, Fontes Archaeologici Posnanienses 43: 2007, 61 – 75.
 • Hoard (?) from Pysząca in western Wielkopolska. Remarks on the position of Great Poland in the long-distance exchange routes during the Late Bronze Age, [w:] Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Studia Archeologiczne XL, red. J. Baron, I. Lasak, Wrocław 2007, 213 – 221.
 • Remarks on the Urad type pottery style in Lubusz Land and western Wielkopolska during Late Bronze Age, [w:] Labor et Patientia. Studia archaeologica Stanislao Pazda, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, 19 – 35.
 • Osady z epoki brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej — uwagi o stanie badań, [w:] Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, red. W. Blajer, Kraków 2012, 93 – 99.
 • (z D. Minta-Tworzowska) The Józef Kostrzewski Poznań School of Archaeology. Several reflections on the illuminations and shadows of prehistory studies in respect to the Bronze and Early Iron Ages, Folia Praehistorica Posnaniensia 17: 2013, 25 – 40.
 • (z I. Lasak) Naczynie z przedstawieniem antropomorficznym z nekropoli w Miłosławicach na Dolnym Śląsku, Folia Praehistorica Posnaniensia 17: 2013, 257 – 274.
 • Stan i potrzeby badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza na terenie aglomeracji poznańskiej, [w:] Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 14, red. J. Kaczmarek, H. Kaczmarek, Poznań 2013, 89 – 101.
 • Uwagi o stanie i potrzebach badań nad cmentarzyskami ludności łużyckich pól popielnicowych na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław 2013, 237 – 249.
 • Józefa Kostrzewskiego koncept kultury łużyckiej, Fontes Archaeologici Posnanienses 50/1: 2014, 59 – 67.
 • (z G. Szczurek) The Early Iron Age Fortified Settlements in Wielkopolska (western Poland) — the past and present perspective of archaeological research, Praehistorische Zeitschrift 90: 2015, 245 – 270.
 • (z D. Minta-Tworzowską) Poznańska szkoła archeologiczna Józefa Kostrzewskiego. Kilka refleksji o studiach nad pradziejami w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] "Nie zgaśnie pamięć o waszej pracy". Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, red. A. Pihan-Kijasowa, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, 59 – 75.
 • (z M. Wawrzyniak) Two Fibulae from the Early Iron Age Found out of Context in Eastern Wielkopolska, Analecta Archaeologica Ressoviensia II. Studies on the Bronze Age and Early Iron Age, Rzeszów 2016, 261 – 273.
 • Pradolina Odry jako szlak dalekosiężnej wymiany w epoce brązu - perspektywa lubusko-wielkopolska, [w:] Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, red. M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak, Gdańsk 2017, 91 – 101.
 • Pomorze w epoce brązu — kilka refleksji o stanie i potrzebach badań, Pomorania Antiqua 27: 2018, 7 – 22.
 • Późnobrązowe cmentarzyska kurhanowe w Dolicach na Pomorzu Zachodnim —podsumowanie wyników badań, Pomorania Antiqua 27: 2018, 115 – 138.
 • Cmentarzysko ciałopalne w Nadziejewie, pow. średzki; podsumowanie wyników XIX i XX-wiecznych eksploracji, [w:] Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017. XXI Konferencja Sprawozdawcza, red. J. Wierzbicki, Poznań 2018, 81 – 92.
 • (z A. Sobucki, M. Krueger) Dwa groby szkieletowe ludności kultury mogiłowej z Górzycy nad Odrą, Fontes Archaeologici Posnanienses 55: 2019, 147 – 164.
 • Early Bronze Age hoards from the Wielkopolska-Kujawy Plain in context of the cultural milieu, [in:] Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer, Prace Archeologiczne No. 69, Studies, ed. M. S. Przybyła, K. Dzięgielewski, Kraków 2019, 157 – 176.
 • Urnfields in the middle Oder basin – a perspective of a Lubusz-Greater Polish territorial community, Praehistorische Zeitschrift 94/2: 2019, 379 – 413.
 • (z Ł. Kowalski, A. Krzyszowski, A.P. Kowalski, A. Garbacz-Klempka, M. Szczepaniak, D. Ścibior, A. Gaweł, P. Targowski, Ł. Ćwikliński, G. Szczepańska, M. Wardas-Lasoń, A. Wrzesińska, M. Perek-Nowak, P. Długosz) Fire walk with me: Looking through the Lusatian mass grave at Wartosław (Poland, 1100–900 BCE), Journal of Archaeological Science: Reports 38 (2021), 103090.