prof. UAM dr hab.Michał Pawleta

Życiorys naukowy

Studia w zakresie archeologii odbyłem na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1995-2000. Tytuł magistra uzyskałem na podstawie pracy "Badania stosunków społecznych w perspektywie gender archaeology na przykładzie obrzędów pogrzebowych społeczności okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich na Pomorzu Wschodnim, Pruszcz Gdański, stan. 10" w roku 2000.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałem w roku 2005 na podstawie pracy: "Dziecko i dzieciństwo w perspektywie badań archeologicznych neolitu środkowoeuropejskiego", zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. D. Minty-Tworzowskiej, w Zakładzie Metodologii i Historii Archeologii, Wydziału Prahistorii UAM w Poznaniu.

Stopień doktora habilitowanego w zakresie archeologii uzyskałem w 2016 r. na podstawie osiągnięcia "Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej" na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze

- społeczne funkcjonowanie archeologii
- rola i znaczenie przeszłości we współczesnym społeczeństwie
- gender archaeology
- archeologia dzieciństwa
- teoria społeczna w archeologii
- ochrona i zarzadzanie dziedzictwem archeologicznym
- popularyzacja archeologii

Badania wykopaliskowe

2005-2006, 2008   Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A4 na wielokulturowym stanowisku w Budziszowie Wielkim, stan. 20 i stan. 2/3. (z ramienia Zespołu Badań Ratowniczych IAIE PAN o/ Wrocław)

2007   Ratownicze badania wykopaliskowe przy budowie obwodnicy Wrocławia na wielokulturowym stanowisku pradziejowym w miejscowości Domasław, stan. 10/11/12, woj. dolnośląskie (z ramienia Zespołu Badań Ratowniczych IAIE PAN o/ Wrocław)

Członkostwo w organizacjach naukowych

European Asscociation of Archaeologists
Komisja Antropologii i Pradziejów i Średniowiecza Polskiej Akademii Nauk
Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk, oddział poznański

Uczestnictwo w grantach krajowych

2014-2015 "Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie" (Grant MKiDN i NID - kierownik)

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

2007-2012  Archaeology in Contemporary Europe. Professional Practices and Public Outreach

2013-2018 "NEARCH. New scenarios for a community-involved archaeology"

Wykaz ważniejszych publikacji

Książki (redakcja)

2018 (redakcja) M. Pawleta, A. Marciniak, K. Kajda, Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kultura, natura, ludzie. Kraków, Universitas

2016 (redakcja), Przeszłość się nie skończyła i nadal jest obecna wśród nas. Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic, Bobolice, Muzeum Regionalne, Poznań, IP UAM.

2016 Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

2015 (redakcja) M. Pawleta, R. Zapłata, Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego - potencjał i możliwości, Lublin, E-naukowiec, Poznań, UAM.

2011 A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta. Współczesne oblicza przeszłości. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Artykuły

2019 Archaeotourism spaces in present-day Poland: Thoughts on Reconstruction and Reenactments, [w:] Feasible Management of Archaeological Heritage Sites Open to Tourism, D.C. Comer, A. Willems (red.), Springer, s. 115-127.

2018 Towards the new synthesis of the prehistory of Polish lands, Sprawozdania Archeologiczne, t. 70, s. 241-261.

2018 Historical re-enactment as a new form of contemporary people’s relation to the past, Sprawozdania archeologiczne, t. 70, s. 147-167. ().

2018 Przeszłość na sprzedaż. Archeologia i jej wytwory w kulturze konsumpcyjnej we współczesnej Polsce, Rocznik Antropologii Historii, t. 11.

2017 Past in the Present: Mount Ślęża According to Pierre Nora's "Sites of Memory"(Lieux de Mémoire) Concept, Folia Praehistorica Posnaniensia t. 22, s. 155-177.

2017 Theatrum archaeologicum: staging the past via archaeological fetes and historical reenactment, Sprawozdania Archeologiczne , t. 69, s. 33-53.

2017 Dziedzictwo archeologiczne i ich społeczne znaczenie w oczach współczesnych Polaków, Folia Praehistorica Posnaniensia t. 22, s. 69-82. (współautorzy: A. Marciniak, K. Kajda).

2017 Archaeology, heritage and social value. The public perspectives on European archaeology European Journal of Archaeology, 21(1), 2018, 96-117. (współautorzy: K. Kajda, A. Marx i in.)

2016 Archaeotourism spaces in present-day Poland: some preliminary thoughts (w druku).

2016 Festyny archeologiczne: pomiędzy edukacją, popularyzacją a komercjalizacją. Raport 11, s. 257-275.

2016 Upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego regionu Bobolic: realizacje i propozycje, Folia Praehistorica Posnaniensia t. 21, s. 389-413.

2015 Dziedzictwo archeologiczne we współczesnych strategiach popularyzatorskich, (w:) M. Pawleta (red.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego - potencjał i możliwości, Lublin, s. 277-304.

2015  Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 19, 375-398.

2015 Kręgi kamienne na Pomorzu w koncepcji "miejsc pamięci" (lieux de mémoire) Pierre'a Nory, [w:] B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Miejsca pamięci - pradzieje, średniowiecze i współczesność, Wrocław - Biskupin, s. 385-414.

2014 Rekonstrukcje archeologiczne w świetle turystyki archeologicznej, Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", t. 2, s. 70-90.

2014 Rola zabawy jako czynnika kształtującego świadomość konieczności ochrony dziedzictwa archeologicznego we współczesnej Polsce, [w:] B.Szmygin (red.), Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, Warszawa, s. 215-227.

2013 Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensis, t. 18, s. 217-233. (współautor: D. Minta-Tworzowska).

2013 An archaeology of childhood - a new subfield of study, [w:] P. Romanowicz (red.), Child and childhood in the light of archaeology, Szczecin, s. 9-28.

2012 Obrazy przeszłości w narracjach współczesności, [w:] S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 1124-1140

2012 The past in the present. A case of ancient stone rings in Pomerania, Poland, [w:] N. Schücker (red.), Integrating archaeology - science, wish, reality, Frankfurt, s. 9-16.

2012 Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce, [w:] J. Gancarski (red.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymen-talna szansą na rozwój turystyki, Krosno, s. 364-387.

2012 The archaeological fete in ludic space, [w:] R. Chowaniec, W. Więckowski (red.), Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, Oxford, s. 133-140.

2011 Przeszłość jako źródło przyjemności. Przegląd Archeologiczny, t. 59, s. 27-54.

2011 Zabawa w przeszłość. Współczesne formy popularyzowania oraz przekazywania wiedzy na temat odległej przeszłości. [w:] G. Leszczyński (red.), Sztuka dla dziecka - tradycja we współczesności, Poznań, Centrum Sztuki Dziecka, s. 225-241.

2011 Przeszłość we współczesności. [w:] A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (red.) Współczesne oblicza przeszłości. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 83-102.

2011 Odległa przeszłość w życiu współczesnego człowieka. Przypadek góry Ślęży. [w:] A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (red.) Współczesne oblicza przeszłości. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 231-252

2011 "The past industry": selected aspects of the commercialisation of the past and products of archaeological knowledge in contemporary Poland ("Przemysł przeszłość": wybrane aspekty komercjalizacji przeszłości i produktów wiedzy archeologicznej we współczesnej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne, t. 63, s. 9-54.

2010 Encounters with the past: The significance of archaeological festivals in contemporary Poland. [w:] A. Arnberg, T. Stjärna (red.) Communicate the past - Ways to present archaeology to the public. Västeras, s. 57-76

2009 Archeologia dzieciństwa. Sprawozdania Archeologiczne, t. 61, s. 9-38

2009    Szanuj swych przodków i dbaj o ich szczątki. Archeolodzy a neopoganie wobec kwestii obchodzenia się ze szczątkami zmarłych na przykładzie "reburial issue" w Wielkiej Brytanii. Przegląd Archeologiczny.

2009 Consuming the past as-wished-for at archaeological festivals in Poland.

2008    Archeologii dylematy z wielokulturowością w świetle dyskursu postkolonialnego. [w:] H. Mamzer (red.), Czy kres wielokulturowości? Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 109-31.

2006 Where do we stand? Exploring the contours of gendered archaeology. Archaeologia Polona, t. 44, s. 53-75.

2006 Z. O. Harris. Queering bodies, boundaries, and surfaces: Polish critical art and the British Neolithic (w druku).

2005 Czy archeologii potrzebna jest teoria maskulinistyczna? [w:] Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki-Bliski Wschód: Współczesność i Prehistoria. E. Pakszys (red.), Poznań, Wydawnictwo Humaniora, s. 285-307.

2004 Re-konstruowanie dzieciństwa w archeologii, [w:] Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie, Spotkanie 6. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, Poznań, s. 87-97.

2004 W otchłani niebytu. Negacja problematyki dziecka/dzieciństwa w archeologii, [w:] Komu potrzebna jest przeszłość? D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.), Poznań, Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM.

2004 Constructing childhood in archaeology. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, t. 44 (2/3), s. 181-198.

2003 Studia maskulinistyczne w perspektywie badań nad kategorią gender w archeologii, [w:] Kobieta - śmierć - mężczyzna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 5. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, s. 33-42.

2003 Blurring genders. A case study from the Pruszcz Gdanski cemetery in Northern Poland. Stanford Journal of Archaeology, t. 2.
http://www.stanford.edu/dept/archaeology/journal/newdraft/2003_Journal/pawleta/paper.pdf

2003 Zapomniany etap życia. Archeologia dzieciństwa, [w:] Wiara, pamięć i archeologia. Ł. Olędzki (red.), Poznań, Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM, s. 65-86.