drPaulina Suchowska-Ducke

Życiorys naukowy

W latach 2000-2005 studiowałam archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyłam z wyróżnieniem broniąc pracę magisterską pt. "Kontrowersje z chronologią. Wybuch wulkanu na Therze, a stan debaty nad datowaniem początku późnego okresu epoki brązu w strefie egejskiej". Również studia doktoranckie odbyłam na Wydziale Prahistorii UAM. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w czerwcu 2010 roku na podstawie pracy: "Kontakty społeczności Europy Środkowej i strefy egejskiej w drugim tysiącleciu przed Chr. Próba analizy archeologiczno-chronometrycznej", która decyzją komisji egzaminacyjnej, została wyróżniona (promotor: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Kośko i prof. dr hab. Johannes Müller).

W 2010 roku zostałam zatrudniona jako asystent muzealny w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Od 2011 od 2012 roku pracowałam na Uniwersytecie w Aarhus w ramach stażu podoktorskiego w międzynarodowym projekcie Marie Curie Actions, 7PR Komisji Europejskiej ITN "Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe". W Danii prowadziłam badania nad komunikacją międzykulturową w epoce brązu, pod kierunkiem prof. dr hab. Helle Vandkilde i prof. dr hab. Kristiana Kristiansena. W 2013 roku współpracowałam z zespołem Centrum Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi. Od 2014 roku jestem adiunktem na Wydziale Archeologii UAM.

Zainteresowania badawcze

 • archeologia epoki brązu
 • kontakty międzykulturowe i szlaki komunikacyjne w epoce brązu
 • relacje społeczeństw strefy egejskiej i środkowoeuropejskiej w drugim tysiącleciu p.n.e.
 • wojna w badaniach archeologicznych

Przynależność do organizacji naukowych

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (skarbnik o/Wielkopolski i ZG SNAP, członek Prezydium Zarządu Głównego SNAP)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne o/Inowrocław
 • European Association of Archaeologist

Nagrody

 • Indywidualna Nagroda III stopnia JM Rektor UAM (2016)
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016)
 • Premia za publikacje w konkursie ID-UB (2021)

Stypendia i granty

 • 2003 – Stypendium w Programie Erasmus na Uniwersytecie Kalmarskim w Szwecji
 • 2004/2005 – Stypendium w Programie Mobilności Studentów MOST na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2007 – Staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii
 • 2007 – Stypendium Rządu Greckiego, realizowane na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach
 • 2008 – Grant w ramach Programu Komisji Europejskiej Lifelong Learning Programme 2007-2013, realizowany w Muzeum Schloß Gottorf w Szlezwiku
 • 2013 – Grant badawczy w Niemieckim Instytucie Archeologicznym (DAI) w Berlinie
 • 2015 – Wizyta studyjna w Niemieckim Instytucie Archeologicznym (DAI) w Berlinie w ramach programu "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”" (Europejski Fundusz Społeczny EU)

Projekty

 • 2013 – członek projektu Archaeocopter and Archaeonautic (www.archaeocopter.de)
 • 2012 – wykonawca w międzynarodowym projekcie Marie Curie Actions, 7PR Komisji Europejskiej ITN "Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe" (staż podoktorski)
 • 2015 – kierownik grantu "Światy w kontakcie. Wojownicy z późnej epoki brązu w Europie" finansowanego przez NCN (2015/17/D/HS3/00249)

Szkolenia

 • 2020 – Bezpieczeństwo i higiena pracy (Placówka Kształcenia Ustawicznego)
 • 2021 SUCTIA – Umiędzynarodowienie kadry akademickiej (Erasmus+ Programme EU, UAM, Systematic University Change Towards Internationalisation for Academia)
 • 2021 – Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi, wyzwania dla pracowników uczelni (OPTIMA Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr)
 • 2021 – Przemawianie publiczne dla dydaktyków. Podstawowe techniki przemówień publicznych (ID-UB Warsztaty Dydaktyczne UAM)
 • 2021 – RODO praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych (UAM)
 • 2021 – Ochrona danych osobowych (UAM)
 • 2022 – Dobre praktyki w przygotowaniu przedmiotowego wniosku habilitacyjnego (Centrum Kształcenia IDEA)
 • 2022 – 10 technik recyklingu słownictwa (ID-UB Warsztaty Dydaktyczne UAM)
 • 2022 – Prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym (ID-UB Warsztaty Dydaktyczne UAM)
 • 2022/2023 – Doskonałość dydaktyczna uczelni. Prowadzenie zajęć metodą flipped classroom (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EU, Ministerstwo Edukacji i Nauki)
 • 2023 – Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku. Praca ze studentami w spektrum autyzmu (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
 • 2023 – Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych RODO z elementami KRIO i Cyberbezpieczeństwa (UAM)

Publikacje

Monografie i redakcje

2015

 • P. Suchowska-Ducke, S. Reiter, H. Vandkilde (eds) 2015. Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. BAR IS 2771 (vol. 1), Oxford
 • P. Suchowska-Ducke, S. Reiter, H. Vandkilde (eds) 2015. Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. BAR IS 2772 (vol. 2), Oxford

2016

 • P. Suchowska-Ducke 2016. Znaczenia kontaktów z Europą Środkową w sieci dalekosiężnych powiązań kultury mykeńskiej. Poznań

Artykuły w czasopismach

2007

 • J. Czebreszuk, J. Müller, P. Suchowska 2007. Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, powiat Kościan, woj. wielkopolskie w sezonie 2005. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 8: 137-148

2009

 • P. Suchowska 2009. Kontrowersje z chronologią: wybuch wulkanu na wyspie Thera (Cyklady) a datowanie początku późnego okresu epoki brązu w strefie egejskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia XV: 125-146
 • P. Suchowska 2009. Communication space of the Northern Pontic area as viewed by Aegeans. Baltic-Pontic Studies 14: 156-175

2012

 • P. Suchowska 2012. Kontakty społeczności Europy Środkowej i strefy egejskiej w drugim tysiącleciu p.n.e. Próba analizy archeologiczno-chronometrycznej. Folia Praehistorica Posnaniensia XVI: 403-411

2015

 • K. Kristiansen, P. Suchowska-Ducke 2015. Connected Histories. The Dynamics of Late Bronze Age Interaction and Trade 1500-1100 BC. Proceedings of the Prehistoric Society 81: 361-392

2017

 • M. Block-Berlitz, C. Dworsky, C. Löw, H. Seidl da Fonseca, B. Gehmlich, D. Wittchen, N. Görsch, P. Suchowska, B. Ducke 2017. Underwater  Videogrammetry  with  Adaptive Feature Detection at "See am Mondsee", Austria, w: Studies in Digital Heritage, Indiana University, vol. 1, nr 2:  547-565

2018

 • P. Suchowska-Ducke 2018. New technologies and transformation in the European Bronze Age: the case of Naue II swords. Bulgarsko e-Spisanie za Arkheologiya-Bulgarian e-Journal of Archaeology, vol. 8, nr 2, 145-162

2021

 • P. Suchowska-Ducke, Z. Stos-Gale, E. Pernicka, H. Norgaard, B. Ducke 2021. The bronze cup from Dohnsen in the light of old and new evidence. Archaeometry
 • B. Ducke, P. Suchowska 2021. Exploratory Network Reconstruction with Sparse Archaeological Data and XTENT. Journal of Archaeological Method and Theory
 • M. Block-Berlitz, B. Ducke, H. Rohland, C. Franken, P.  Suchowska-Ducke, T.  Batbayar, U. Erdenebat 2021. Area-Optimized, Rapid UAV-Borne Recording of Medieval Heritage in Central Asia. Journal of Field Archaeology

Rozdziały w monografiach zbiorowych

2010

 • J. Czebreszuk, P. Suchowska 2010. Die Kulturschicht am östlichen Spornrand/Warstwa kulturowa w centralnej części stanowiska. W: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadnicznego z terenu Wielkopolski, 554-573
 • B. Ducke, P. Suchowska 2010. Two and Three-Dimensional Representations of the Bruszczewo Site Data Using GIS. W: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadnicznego z terenu Wielkopolski, 822-833
 • J. Kneisel, B. Ducke, P. Suchowska 2010. Correlation of Old and New Excavation Plans. W: J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadnicznego z terenu Wielkopolski, 834-835

2011

 • P. Suchowska-Ducke 2011. Przestrzeń komunikacyjna północnego Nadczarnomorza w oczach egejczyków. W: M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (eds) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym: szlaki Międzymorza w IV - I tys. przed Chr. Archeologia Bimaris, 167-180

2013

 • B. Ducke, F. Hoejlund, J. Rose Andersen, P. Suchowska, S.A.H. Shehab 2013. Image-based Reconstruction. Flexible and Low-cost 3D Recording of Architecture, Artefacts, Anything. W: R. Franken-Wendelstorf, E. Lindinger, J. Sieck (eds) Kultur und Informatik: Visual Worlds and Interactive Spaces,147-157. Glückstadt

2015

 • P. Suchowska-Ducke 2015. Understanding Cross-cultural Communication in the European Bronze Age. W: H. Oniz, P. Militella (eds) Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, held at the University of Catania 3-5 March 2011. BAR IS 2695, 11-19. Oxford
 • P. Suchowska-Ducke 2015. The Dissemination of Naue II swords - a Case Study on Long-distance Mobility. W: P. Suchowska-Ducke, S. Reiter and H. Vandkilde (eds) Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. BAR IS 2772, 257-265. Oxford

2016

 • P. Suchowska-Ducke 2016. The Mycenaeans and Europe: Long-distance networks and cross-cultural communication. W:  O. C. Aslaksen (ed) Local and Global Perspectives on Mobility in the Eastern Mediterranean. Papers and Monographs from the the Norwegian Institute at Athens vol. 5, The Norwegian Institute at Athens, 63-81, Ateny
 • M. Cwaliński, P. Suchowska-Ducke 2016. Geomagnetic Survey. W: S. Andreou, J. Czebreszuk, M. Pappa (eds) The Anthemous Valley Archaeological Project. A preliminary report, 239-251, Poznań

2019

 • P. Suchowska-Ducke, R. Skrzyniecki 2019. Opowieści o chwale i mieczu. Kilka uwag o wojnie i wojownikach w epoce brązu. W: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makorowicz (eds) Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, 813-827, Poznań

Recenzje

2022

 • P. Suchowska-Ducke 2022. Laerke Recht, Katarzyna Zeman-Wiśniewska (eds) Animal Iconography in the Archaeological Record. New Approaches, New Dimensions. Equinox Publishing Ltd. (Sheffield, Bristol 2021). Hardcover, 220 Pages, 108 Images, 10 Tables. ISBN 978 1 78179 926 0. Praehistorische Zeitschrift 97: 373-375