prof. dr hab.Włodzimierz Rączkowski

Foto

Zainteresowania zawodowe:

  • archeologia lotnicza
  • teoria i metodologia archeologii, w szczególności tradycja anglosaska
  • systemy osadnicze w dorzeczu środkowej Wieprzy (Pomorze)
  • GIS w archeologii

Bibliografia - monografie:

1987
W. Rączkowski, Kultury neolityczne na Pojezierzu Krajeńskim, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

1996
W. Rączkowski, Kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, Słupsk: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej

2002
W. Rączkowski, Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bibliografia - redakcje prac zbiorowych:

1997
A.Kośko, T.Shirinov, W.Rączkowski (red.), Sztuka naskalna Uzbekistanu, Poznań: WYDZIAŁ Historii UAM

2001
A. Marciniak, J. Müller, W. Rączkowski (red.), Archaeologia Polona 39: Special theme: Archaeology and archaeological science

2001
D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski (red.), Archeologia. Paradygmat. Pamięć. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

2002
R.H. Bewley, W. Rączkowski (red.) Aerial Archaeology. Developing Future Practice, Amsterdam: IOS Press

2002
W. Rączkowski, J. Sroka (red.), De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, Sławno: Fundacja Dziedzictwo, Sławieński Dom Kultury.

2003
W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. II, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2004
W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. III: Gmina Postomino, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2005
W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. IV: Gmina Malechowo, Sławno: Fundacja Dziedzictwo.

2005
J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP

Bibliografia - artykuły:

1984
W. Rączkowski, A. Weber, Grabionna, gm. Białośliwie, woj. Piła, stan.25 (Z badań nad osadnictwem neolitycznym w południowo-zachodniej części Pojezierza Krajeńskiego), Folia Praehistorica Posnaniensia, 1, s. 141-186

1989
W. Rączkowski, Działalność człowieka w strefie doliny Słupi w pradziejach i wczesnym średniowieczu, [w:] Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja doliny Słupi, (red.) Wacław Florek, Geologia, 15 (1-2), s. 114-128

1990
A. Marciniak, W. Rączkowski, Polish Archaeology and Computers: an Overview, [w:] Communication in Archaeology: a global view of the impact of information technology, vol. 3, (ed.) Paul Reilly, Sebastian Rahtz, Southampton, s. 88-91

1991
A. Marciniak, W. Rączkowski, Obozowiska ludności kultury łużyckiej w Sławsku, gm. Sławno, Rocznik Słupski 1988-1989, s. 5-26

1991
A. Marciniak, W. Rączkowski, The Development of Archaeological Theory in Poland under conditions of Isolation, World Archaeological Bulletin, 5, s. 57-65

1991
A. Marciniak, W. Rączkowski, Polish Archaeology and Computers: an Overview, World Archaeological Bulletin, 5, s. 95-100

1991
W. Rączkowski, A Balitic view of Neolithicization (rec. D.Jankowska, Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji, Poznań 1990), Antiquity, 65 (248), s. 732-734

1992
W. Rączkowski, Z historii badań archeologicznych w rejonie Sławna, Dorzecze, 1, s. 68-73

1992
W. Rączkowski, Discovering the New World of Archaeology: Some Impressions About WAC2, The World Archaeological Congress Newsletter, 1(1), s. 5-6

1992
W. Rączkowski, Konferencja TAG'90 w Lampeter (Walia), 17-20 grudzień 1990, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.XL, nr 2, s. 251-254

1992
W. Rączkowski, Fundacja "Dziedzictwo": o nowych zadaniach archeologii, Dorzecze, 1, s. 74-75

1992
A. Marciniak, W. Rączkowski, Polish archaeology and computers: an overview, [w:] Archaeology and the Information Age, (ed.) Paul Reilly, Sebastian Rahtz, London, New York: Routledge, s. 47-51

1992
A. Marciniak, W. Rączkowski, Drugi Światowy Kongres Archeologiczny, Barquisimeto (Wenezuela) w dniach 4-8 września 1990 roku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.XL, nr 1, s. 107-110

1993
W. Rączkowski, Lokalizacja Sławna jako efekt przekształceń organizacji rodowej i terytorialnej społeczności środkowego dorzecza Wieprzy w I tysiącleciu n.e. (zarys problematyki), Dorzecze, 2, s. 5-13

1993
W. Rączkowski, Sławsko - kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów, [w:] Kościoły Sławna, (red.) Jan Sroka, Sławno: Sławieński Dom Kultury. s. 14-17

1994
W. Rączkowski, Rozwój osadnictwa i gospodarczej działalności człowieka prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego w rejonie Wrześnicy, [w:] 2. Konferencja 'Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku', (red.) Wacław Florek, Słupsk: WSP. s. 103-106

1994
M.F. Pazdur, A. Pazdur, W. Rączkowski, A. Sikorski, Chronologia osadnictwa w Warszkowie w świetle badań radiowęglowych, Geochronometria 9, s. 69-88.

1994
W. Rączkowski, A. Sikorski, Dyskusja nad konwencjonalnym datowaniem archeologicznym i radiowęglowym na przykładzie wczesnośredniowiecznych materiałów z Warszkowa stanowisko 26, woj. słupskie, Geochronometria 10, s. 127-138.

1994
P. Krajewski, W. Rączkowski, Interwencyjne badania archeologiczne w gotyckim kościele p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, gm. Sławno, woj. Słupsk w 1992 roku, Materiały Zachodniopomorskie t. XXXIX (1993), s. 141-155.

1994
A. Marciniak, W. Rączkowski, Between possibilities and infirmity: computing in Polish archaeology at the outset of the 1990s, [w:] Cultural Property, Conservation and Public Awarness, World Archaeological Congress 3, (eds) M. C.Joshi, F. P. Mcmanamon, New Delhi. s. 351-359.

1995
W. Rączkowski, A. Sikorski, A.Szymczak, Datowanie ceramiki wczesnośredniowiecznej z osady w Warszkowie, gm. Sławno, stan. 26 w świetle badań radiowęglowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXIII, z. 286, s. 37-68

1995
W. Rączkowski, Current Trends in Polish Archaeology, Techné 1, s. 76-80

1995
W. Rączkowski, Aerial Archaeology and the Study of Settlement Systems: some examples from the Middle Pomerania (Poland), [w:] Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa, Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 3, (ed.) J. Kunow. Potsdam: Brandenburgisches Landesmuseum fűr Ur- und Frűhgeshichte, s. 265-270

1996
W. Rączkowski, "Drang nach Westen"?: Polish Archaeology and National Identity, [w:] Nationalism and Archaeology in Europe, ed. by Margarita Diaz-Andreu & Timothy Champion, London: UCL Press. s. 189-217

1996
W. Rączkowski, Aerial reconnaissance and fieldwalking survey: British and Polish reality, AARGnews 12, s. 16-17

1996
W. Rączkowski, A. Sikorski, Datowanie grodziska wczesnośredniowiecznego we Wrześnicy, gm. Sławno, stan. 7, Geochronometria 14, s.169-181

1996
D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski, Theoretical Traditions in Contemporary Polish Archaeology, World Archaeological Bulletin, 8, s. 196-209

1997
W. Rączkowski, Theories concerning the archaeology of settlement systems: can the stereotypes be changed?, Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis [Proceedings of the Latvian Academy of Sciences], vol. 51(5/6), s.54-58.

1997
W. Rączkowski, Zdjęcia lotnicze, archeologia i kartografia: możliwości i problemy, [w:] Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym. XXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań 13-15 listopada 1997, Poznań: Bogucki. Wydawnictwo Naukowe. s. 356

1997
W. Rączkowski, B. Stanisławski, Profanum i sacrum: kontekst osadniczy rytów naskalnych Sarmišsaj, [w:] Sztuka naskalna Uzbekistanu, (red.) A.Kośko, T.Shirinov, W.Rączkowski, Poznań: WYDZIAŁ Historii UAM, s. 141-158.

1997
E. Florek, W. Florek, J. Kaczmarzyk, K. Pieścikowski, W. Rączkowski, D. Roguszczak 1997. Morfologia dna doliny Wieprzy a paleohydrologia. Rozwój osadnictwa i gospodarczej działalności człowieka prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego, [w:] Warsztaty terenowe "Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego", Toruń, Słupsk, 18-21 czerwca 1997, (red.) L. Andrzejewski, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 63-70.

1998
W. Rączkowski, Ikara czy Dedala przypadek?: zdjęcia lotnicze w archeologii Pomorza, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. I: XII Konferencja Pomorzoznawcza, (red.) M. Dworaczyk, P. Krajewski, E. Wilgocki, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 145-156

1998
W. Rączkowski, Między programem a przypadkiem: badania osadnictwa w dorzeczu środkowej Wieprzy, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. I: XII Konferencja Pomorzoznawcza, (red.) M. Dworaczyk, P. Krajewski, E. Wilgocki, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 157-165

1998
M. Bunalski, W. Rączkowski, Materiały archeoentomologiczne ze stanowiska we Wrześnicy (gmina Sławno) i próba ich wykorzystania w archeologii, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. I: XII Konferencja Pomorzoznawcza, (red.) M. Dworaczyk, P. Krajewski, E. Wilgocki, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 195-198

1998
W. Rączkowski, A. Szymczak, Kierunki ochrony i zagospodarowania komponentów środowiska kulturowego, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa (woj. szczecińskie) - wybrane problemy, (red.) Stefan Żynda, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 53-57

1999
W. Rączkowski, Power of image: some ideas on post-processual aerial archaeology, AARGnews 19, s.10-14 (www.muzarp.poznan.pl./archweb/archweb_eng/wr_poi.htm)

1999
J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Latać czy nie latać?: zdjęcia lotnicze jako kolejny element standardowej procedury w ochronie stanowisk archeologicznych, [w:] Acta Archaeologica Pomoranica, vol. II: Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i  w Niemczech - stan prawny, problematyka, osiągnięcia, (red.) M. Dworaczyk, K. Kowalski, A. Porzeziński, S. Słowiński, E. Wilgocki, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 113-152

1999
W. Rączkowski, Osadnictwo a proces urbanizacji wczesnośredniowiecznych społeczności Pomorza Środkowego, [w:] Zeszyty Kulickie 1: Początki miasta Słupsk. Nowe wyniki badawcze z Niemiec i Polski, (red.) Lisaweta von Zitzewitz, Kulice: Akademia Europejska Kulice-Küliz. s. 63-88.

1999
M. Latałowa, W. Rączkowski, New Data on Early Medieval Flax Cultivation: an Archaeobotanical Record from Northern Poland, Environmental Archaeology 4, s. 33-40.

1999
M. Latałowa, W. Rączkowski, Szczątki lnu (Linum usitatissimum L.) z wczesnośredniowiecznego stanowiska we Wrześnicy (Polska Północna) w interpretacji botanicznej i archeologicznej, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23, s. 263-278.

1999
W. Rączkowski, [tłum.], Melleuish G., V. Gordon Childe: perspektywa australijska, [w:] V. Gordon Childe i archeologia XX wieku, (red.) Jacek Lech, Franciszek M. Stępniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 85-91.

2000
P. Tschan, W. Rączkowski, M. Latałowa, Perception and viewsheds: are they mutually inclusive?, [w:] Beyond the Map. Archaeology and Spatial Technologies, ed. by Gary Lock. Amsterdam: IOS Press. s. 28-48

2000
Rączkowski W., J. Nowakowski, Wielkopolska archeologia lotnicza, Przyjaciel Ludu, 89-90 (5-6), s. 61-63

2000
J. Nowakowski, Rączkowski W., Na przekór sceptykom. Odkrycie nowego grodziska z przełomu epok: brązu i żelaza w Jurkowie, gmina Krzywiń, Przyjaciel Ludu, 89-90 (5-6), s. 63-65.

2000
J. Nowakowski, Rączkowski W., Refutation of the myth: new fortified settlement from Late Bronze Age/Early Iron Age in Wielkopolska region (Poland), Antiquity, 74 (286), s. 765-766.

2000
J. Nowakowski, Rączkowski W., Archeologia lotnicza w studiach nad drogami, Z otchłani wieków, 55 (3-4), s. 133-144.

2001
W. Rączkowski, Science and/or art: aerial photographs in archaeological discourse, Archaeologia Polona, 39, s. 127-146.

2001
A. Marciniak, W. Rączkowski, Archaeology and archaeological science: past, present and future, Archaeologia Polona, 39, s. 5-16.

2001
W. Rączkowski, [rec.] D R Wilson, Air Photo Interpretation for Archaeologists. Tempus Publishing 2000, AARGnews, 22, s. 54-56.

2001
W. Rączkowski, Post-processual landscape: the lost world of aerial archaeology?, [w:] One Land, Many Landscapes, (eds.) T. Darvill, M. Gojda. BAR International Series 987. Oxford: Archeopress. s. 3-7.

2001
D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski, Archeologia - Paradygmat - Pamięć. W dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Jana Żaka, [w:] Archeologia. Paradygmat. Pamięć, (red.) D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. s. 7-15.

2001
W. Rączkowski, Między Jankuhnem a Łowmiańskim: w poszukiwaniu koncepcji studiów osadniczych, [w:] Archeologia. Paradygmat. Pamięć, (red.) D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. s. 163-175.

2002
W. Rączkowski, Beyond Technology: do we need 'meta-aerial archaeology'?, [w:] Aerial Archaeology. Developing Future Practice, ed. by R.H. Bewley, W. Rączkowski. Amsterdam: IOS Press. s. 311-327.

2002
R. Bewley, W. Rączkowski, Past achievements and prospects for the future development of aerial archaeology: an introduction, [w:] Aerial Archaeology. Developing Future Practice, ed. by R.H. Bewley, W. Rączkowski. Amsterdam: IOS Press. s. 1-8.

2002
W. Rączkowski, Opole, Poland, [w:] Encyclopedia of Historical Archaeology, (ed.) Charles E. Orser, Jr. London, New York: Routledge. s. 402-403.

2002
W. Rączkowski, Diether-Dennies von Kleist. Archeolog-amator, a nauka i ochrona dziedzictwa archeologicznego w Niemczech w okresie międzywojennym, [w:] Sławno i Ziemia Sławieńska. Historia i Kultura, t. I,  (red.) W. Łysiak. Poznań: Wydawnictwo "Eco". s. 35-47.

2002
W. Rączkowski, Archeologia w krajobrazie kulturowym, [w:] De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja Dziedzictwo, Sławieński Dom Kultury. s. 69-78.

2002
W. Rączkowski, J. Sroka, Cudze chwalicie, swego nie znacie: o różnym postrzeganiu krajobrazu kulturowego, [w:] De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja Dziedzictwo, Sławieński Dom Kultury. s. 7-22.

2002
Rączkowski W., J. Nowakowski, Między metaforą a realnością: ścieżka, droga, trakt w dyskursie archeologicznym, [w:] W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.), Trakt cesarski. Iława - Gniezno - Magdeburg. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. s. 247-260.

2002
V. Julkowska, Rączkowski W., Zdjęcia lotnicze w edukacji historycznej, Edukacja Medialna, 2/2002 (24), s. 39-44.

2002
W. Rączkowski, [rec.], D.R. Wilson, Air Photo Interpretation for Archaeologists, Tempus Publishing Ltd, Stroud 2000, Przegląd Archeologiczny, 50, s. 131-136.

2002
W. Rączkowski, J. Nowakowski, Między metaforą a realnością: ścieżka, droga, trakt, Z otchłani wieków, 57 (3-4), s. 103-107.

2002
K. Maciejewski, W. Rączkowski, Złoty róg czy sznur? Amatorzy w archeologii lotniczej a służby konserwatorskie, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, 1, 137-157.

2003
W. Rączkowski, Wobec mitu naukowego: gród wczesnośredniowieczny w interpretacji archeologicznej, Biuletyn Historyczny 23 (grudzień), s. 173-188.

2003
W. Rączkowski, [rec.] Eriksen, Palle & Olesen, Lis Helles, Fortiden set fra himlen. Luftfotoarkaologi i Vestjylland, Holstebro Museum, Holstebro 2002, AARGnews 27, s. 39-40.

2003
J. Sroka, Rączkowski W., Wypełnić pustkę - przywracanie wymazanego dziedzictwa kulturowego - kilka uwag wprowadzenia, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. II, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja Dziedzictwo,  s. 7-9.

2003
L. Czerniak, W. Rączkowski, W. Sosnowski, New prospects for the study of Early Neolithic longhouses in the Polish Lowlands, Antiquity 77 (297),

2004
V. Julkowska, W. Rączkowski, Zdjęcia lotnicze w odkrywaniu przeszłości: nowe technologie i edukacja historyczna, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, (red.) W. Strykowski, W. Skrzydlewski. Poznań: Wydawnictwo eMPi2. s. 327-334.

2004
W. Rączkowski, Przeszłość uchwycona? Kilka refleksji nad fotografią i badaniem przeszłości, [w:] Umysł i kultura, (red.) A. Pałubicka, A. Dobosz. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram. s. 147-158.

2004
V. Julkowska, W. Rączkowski, Archeologia z wysoka, Wiadomości Historyczne 256 (4), s. 224-235.

2004
W. Rączkowski, Dusty treasure: thoughts on a visit to The Aerial Reconnaissance Archives at Keele University (UK), AARGnews 29, 9-11.

2004
W. Rączkowski, J. Sroka, Małych ojczyzn czar - budowanie tożsamości kulturowej Ziemi Sławieńskiej, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, T. III: Gmina Postomino, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja Dziedzictwo. s. 7-13.

2004
W. Rączkowski, Aerial photography in protection and management of cultural heritage in Poland: practice, potentials and perspectives, [w:] International Conference on Remote Sensing Archaeology, October 18-21, 2004, Beijing, China: Proceedings and Programme, (red.) Gua Huadong. Beijing: Joint Laboratory of Remote Sensing Archaeology. s. 75-82.

2004
J. Nowakowski, W. Rączkowski, Die Siedlung aus der Perspektive der Luftbilder/ Osada w świetle analizy zdjęć lotniczych, [w:] Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/ Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, t. I: Forschungsstand - Erste Ergebnisse - Das östliche Feuchtbodenareal/ Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska, (red.) J. Czebreszuk, J. Müller. Poznań- Kiel: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, s. 53-59.

2005
W. Rączkowski, K. Maciejewski, I lotnik może zostać ... archeologiem, Przegląd Lotniczy A.R. 3/2005 (127), 30-31.

2005
W. Rączkowski, K. Maciejewski, I lotnik może zostać ... archeologiem (2), Przegląd Lotniczy A.R.. 4/2005 (128), 28-29.

2005
W. Rączkowski, K. Maciejewski, I lotnik może zostać ... archeologiem (3), Przegląd Lotniczy A.R. 5/2005 (129), 30-31.

2005
W. Rączkowski, K. Maciejewski, I lotnik może zostać ... archeologiem (4), Przegląd Lotniczy A.R. 6/2005 (130), 34-35.

W. Rączkowski, M. Gojda, A Chinese trail: some remarks on the International Conference on Remote Sensing Archaeology in Beijing, China (18-21.10.2004), AARGnews 30, 34-37.

2005
W. Rączkowski, Tradition in power: vicious circle(s) of aerial survey in Poland, [w:] From the Air. Understanding Aerial Archaeology, (red.) K. Brophy, D. Cowley. Stroud: Tempus, s. 151-167.

2005
W. Rączkowski, Sizyfovská práca - snahy o zabezpečenie miesta pre leteckú prospekciu v poľskej archeológii, Ve službách archeologie 6, 65-74.

2005
T. Herbich, K. Misiewicz, W. Rączkowski, Archaeological investigations and non-invasive methods in the Wielkopolska region (Poland), [w:] 6th International Conference on Archaeological Prospection. Proceedings. Extended Abstracts, (red.) S. Piro. Rome: National Research Council, s. 328-331.

2005
W. Rączkowski, To Overcome Infirmity. Current Approaches to Aerial Archaeology in Poland, [w:] Aerial Photography and Archaeology 2003. A Century of Information, (red.) J. Bourgeois, M. Meganck. Ghent: Academia Press, s. 121-135.

2005
J. Miałdun, I. Mirkowska, W. Rączkowski, Early Medieval Fortified Sites in North-Eastern Poland: an Archaeological Information System, [w:] Aerial Photography and Archaeology 2003. A Century of Information, (red.) J. Bourgeois, M. Meganck. Ghent: Academia Press, s. 349-360.

2005
W. Rączkowski, Theoretical dialogues - is there any theory in aerial archaeology?, AARGnews Supplement 1, 12-22.

2005
W. Rączkowski, Zdjęcia lotnicze w ochronie dziedzictwa kulturowego, [w:] Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Kijowski, J. Kijowska, L. Kozacki, W. Mania. Poznań: WYDZIAŁ Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM. 163-182

J. Sroka, W. Rączkowski, Potencjał natury i kultury: przywracanie szansy?, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, T. IV: Gmina Malechowo, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja Dziedzictwo. s. 7-14.

2005
D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski, Overcoming the barriers: Jan Żak's involvement in building contacts with German archaeology, Archaeologia Polona 43, s. 125-142.

2005
W. Rączkowski, [rec.]  Archeologia. Kultura. Ideologie. Edited by Bogusław Gediga, Wojciech Piotrowski. Biskupin-Wrocław 2004, Archaeologia Polona 43, s. 234-238.

2005
J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Latać, latać i... interpretować: problemy i perspektywy polskiej archeologii lotniczej, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 11-23.

2005
J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Przedmowa, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 5.

2005
J. Miałdun, I. Mirkowska, W. Rączkowski, Wczesnośredniowieczne założenia obronne w Polsce północno-wschodniej: projekt systemu informacji archeologicznej, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 193-201.

2005
A. Prinke, W. Rączkowski, B. Walkiewicz, Archeologiczny zwiad lotniczy wzdłuż trasy planowanej autostrady A2 w granicach dawnego woj. poznańskiego, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 247-256.

2005
K. Maciejewski, W. Rączkowski, Jamy, jamy..., lecz nie tylko: wyniki archeologicznego rozpoznania lotniczego w Wielkopolsce w latach 2001-2002, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 283-295.

2005
B. Stolpiak, W. Rączkowski, Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie a zdjęcia lotnicze - oczekiwania i możliwości, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 297-309.

2005
V. Julkowska, W. Rączkowski, Zobaczmy przeszłość! Zdjęcia lotnicze w dydaktyce historii, [w:] Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań: IP UAM, OODA, MAB, PTP, s. 353-369.

Projekty badawcze:

2000: Aerial Archaeology - Developing Future Practice - NATO Advanced Research Workshop - Wydział Archeologii UAM, English Heritage (koordynator)

2000-2001: Conservation through aerial archaeology - English Heritage (udział)

2004-2005: The internal organisation and date of Biskupin-type fortified sites - British Academy i PAN Joint Project (prof. A. Harding, prof. J. Ostoja-Zagórski) (udział)

1.09.2004 - 31.08.2007: European Landscapes: Past, Present and Future - Culture 2000 - 2004-1495/001-001 CLT CA22 (English Heritage) (co-partner)

1.10.2004 - 30.09.2007: Past Landscapes of the Baltic Region: aerial survey and new perspectives of research, protection, promotion and education - Ars Baltica (koordynator)