Badania cmentarzysk kurhanowych ze schyłkowego neolitu i epoki brązu na zachodniej Ukrainie

W kończącym się sezonie badań terenowych, Ekspedycja Górnodniestrzańska Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu oraz Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie przeprowadziła badania wykopaliskowe cmentarzyska kurhanowego ze środkowej epoki brązu w miejscowości Myluvannia, rej. Tysmenytsia, obw. Ivano-Frankivsk na Ukrainie. Realizowano je w ramach projektu NCN 2018/31/B/HS3/01326 „Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych” (Continuation and change.Barrow societies from the 3rdand 2ndmillennium BC in the Upper Dniester drainage basin in light of multidisciplinary studies).W skład ekspedycji wchodzą archeolodzy z Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu oraz naukowcy z Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk w Kijowie (kierownicy ze strony polskiej i ukraińskiej: prof. dr hab. Przemysław Makarowicz i dr Vitalii Rud, dr Jan Romaniszyn – współkierujący z dr Vitalijem Rudiem pracami terenowymi i mgr Marcin Ławniczak – główny dokumentalista), a także Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. V. Stefanyka w Ivano-Frankivsku (dr Ihor Kochkin) oraz Muzeum Regionalnego w Zaliztsi [Załoźcach] (dr Vasyl Ilchyshyn).

W bieżącym roku zbadano dwa kurhany w miejscowości Myluvannia, rozpoznane wcześniej (2019) metodami geofizycznymi. W jednym z kopców odkryto pochówek dwóch koni, w drugim natrafiono na konstrukcję w typie „domu zmarłych”. Udokumentowano w niej liczne fragmenty spalonych kości oraz kilkadziesiąt naczyń, w które zaopatrzono pochowanych osobników. Oba kurhany, wzniesione przez społeczności kultury komarowskiej, datowane są na pierwszą połowę II tys. przed Chr. Pobrano z nich liczne próby do kompleksowych analiz specjalistycznych (techno-archeologicznych, radiowęglowych, paleoglebowych, palinologicznych, litologicznych, geochemicznych, archeozoologicznych, antropologicznych, izotopowych etc.). W roku następnym (2021) planowane są badania cmentarzyska ze schyłkowego neolitu i epoki brązu w Wolicy w obw. tarnopolskim.

Obraz 3D – Kurhan 259 Obiekt 3 (Konie): https://poly.google.com/view/1019Dn3UoNX

Film: https://www.youtube.com/watch?v=18viLDkGr-0 (autor M. Ławniczak)