Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, stan. nr 2, gm. Złotów, pow. złotowski, 2012

Badania wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Kierownikiem badań z ramienia Wydziału Prahistorii był mgr Igor Kołoszuk. Projekt miał na celu weryfikację nasypów ziemno-kamiennych odkrytych w lesie w pobliżu miejscowości Grudna w powiecie złotowskim. Podczas prac, w których udział brali studenci archeologii UAM, przeprowadzono badania powierzchniowe, wykonano plan wysokościowy oraz badania geofizyczne dla obszaru 1 ha. Ponadto metodami wykopaliskowymi odsłonięto 1/4 nasypu. Pod zniwelowanym nasypem ziemnym zarejestrowano kamienną konstrukcję jądra kurhanu, spoczywającą na warstwie spalenizny o miąższości ok 25 cm. Natomiast 1,5 m na zachód od niej prostokątny obiekt o wymiarach 106 x 390 cm, który w trakcie dalszych prac zinterpretowano jako jamę grobową a w niej elementy wyposażenia grobowego: szklany paciorek, gliniany przęślik, trzy żelazne gwoździe, brązowe i żelazne okucia od skrzynki wraz z nitami, fragment grzebienia kościanego, fragmenty szpili kościanej oraz fragmenty tkanin wełnianych, a także brązowe naczynie, które w typologii importów rzymskich wg H. J. Eggersa odpowiada typowi (Kasserolle)  E 142 (Eggers, 1951, s. 381, tabl. 12).

Badania kontynuowano w roku 2014.