Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na domniemanym cmentarzysku kurhanowym w Chojnie, stan. nr 25, gm. Wronki, pow. szamotulski, 2011

Badania przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w październiku i listopadzie 2011 roku. Projektem z ramienia Wydziału Prahistorii UAM, kierował mgr Igor Kołoszuk. Podczas pracy wykonano plan warstwicowy obszaru domniemanego cmentarzyska kurhanowego rejestrując sześć obiektów o własnej formie krajobrazowej. Przeprowadzono także badania powierzchniowe oraz założono wykop sondażowy na kurhanie A. Podczas jego eksploracji uchwycono m. in. obfitującą w materiał średniowieczny warstwę pierwotnego humusu, nad którym zalegał nasyp, oraz starszą warstwę zawierającą rozdrobniony materiał ceramiczny z przełomu epoki brązu i epoki żelaza. Na tle calca natomiast zarejestrowano ślady orki krzyżowej. W północnym profilu wykopu uchwycono ponadto płytki grób jamowy zawierający przepalone szczątki ludzkie oraz liczne węgle drzewne. Datowanie C-14 wykonane w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym pozwoliło określić wiek kości na rok 769 +/- 30, natomiast wiek węgli drzewnych na 459 +/- 25.