Archeologiczne badania ratownicze przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder), 2011-2015

Ratownicze badania archeologiczne przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu realizowane były przez konsorcjum w składzie: WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz oddział Poznański i Wrocławski Wydziału Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

W ramach zadania WYDZIAŁ Prahistorii UAM przebadał 4 stanowiska: Bieńkowice 24, Tworków 9, Tworków 10 oraz Lubomia 13. Najciekawszych odkryć dostarczyły stanowiska w Lubomii oraz Tworkowie.

Stanowisko Lubomia 13 dostarczyło zbioru ponad 6700 zabytków krzemiennych datowanych na schyłkowy paleolit, mezolit, neolit oraz wczesną epokę brązu. Podczas badań zarejestrowano ponadto 103 obiekty archeologiczne, w większości datowane na wczesną epokę brązu oraz i 1252 fragmenty ceramiki.

Podczas badań na stanowisku Tworków 9, na obszarze ponad 5 hektarów odkryto pozostałości potężnej osady. Zarejestrowano ślady osadnictwa z okresu neolitu, epoki brązu, okresu wpływów rzymskich oraz osadę i cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza. Ujawniono także istnienie kilku linii polowych fortyfikacji ziemnych z końca drugiej wojny światowej, będących pozostałościami po systemie niemieckich umocnień, które odegrały istotną rolę w trakcie walk z Sowietami, próbującymi przełamać linię obrony pobliskiej Odry. O zaciekłości walk, jakie toczyły się w tym rejonie zimą i wiosną 1945 roku świadczyć mogą także licznie pozostałości niewypałów, i szczątki niemieckich żołnierzy, których obecność ujawniły kolejne etapy archeologicznej eksploracji stanowiska.

Z dokładnymi wynikami badań można zapoznać się w publikacji "Badania archeologiczne na terenie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, Województwo śląskie (polder)" pod redakcją Przemysława Bobrowskiego, Bogusława Gedigi, Danuty Minty-Tworzowskiej i Jerzego Piekalskiego.