prof. UAM dr hab.Ewa Bugaj

foto

Edukacja i przebieg kariery zawodowej

Ewa Bugaj jest archeolożką i historyczką sztuki, doktor habilitowaną, profesor uczelnianą.
Od roku 1997 pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aktywność naukowa Ewy Bugaj charakteryzuje się nastawieniem na interdyscyplinarne podejście do badań, w ramach którego stara się łączyć metody z zakresu archeologii i historii sztuki oraz wskazywać wspólne przestrzenie problemowe. To podejście jest wynikiem specyficznej drogi rozwoju naukowego, która wiodła ją od magisterium z historii sztuki starożytnej dotyczącego plastyki egejskiej, przez magisterium i doktorat z zakresu archeologii pradziejowej odnoszący się do przedstawień figuralnych na ceramice pochodzącej z terenów środkowoeuropejskiego Barbaricum, po zagadnienia odnośnie do społeczności epoki wczesnego żelaza w Europie środkowej i wybrane problemy archeologii starożytnej Grecji, Etrurii i Rzymu. Habilitację uzyskała na podstawie cyklu prac dotyczących problemów interpretacji sztuki w archeologii.

W latach 2005-2016 pełniła funkcję wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Prahistorii (obecnie Wydział Archeologii).

Specjalizacja i zainteresowania badawcze

- Sztuka i kultura wizualna świata śródziemnomorskiego, głównie grecko-rzymskiego, ujmowana w kontekście społecznym
- Archeologia klasyczna, w tym archeologia i sztuka Grecji, Etrurii oraz Rzymu
- Pradzieje Europy w epoce żelaza, od okresu halsztackiego, poprzez lateński do okresu wpływów rzymskich
- Powiązanie strefy śródziemnomorskiej ze społecznościami Europy barbarzyńskiej
- Sztuka pradziejowa i starożytna, poznawanie rudymentarnych podstaw artystycznej działalności człowieka i symbolicznej sfery jego życia w ujęciu historycznym
- Zagadnienia związane z teorią sztuki i archeologii

Stypendia i granty

- 1995, stypendium DAAD w Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Freie Universität w Berlinie
- 1998, stypendium Uniwersytetu w Wiedniu, w Institut für Ur- und Frühgeschichte
- 1999, grant Kalmar Läns Museum w Szwecji
- 2001, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Rzymie
- 2001, grant programu Socrates/Erasmus do Anglii - Durham University, Department of Archaeology
- 2004, stypendium DAAD w Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität w Berlinie
- 2007, stypendium DAAD w Institut für Klassische Archäologie, Christian-Albrechts-Universität w Kilonii
- 2009, stypendium Uniwersytetu Christiana Albrechtsa w Kilonii, w Institut für Klassische Archäologie
- 2008-2010, stypendium habilitacyjne UAM w Poznaniu
- 2011, grant w ramach projektu POKL.04.01.01-00-019/10 współfinansowany ze środków UE, w Institut für Klassische Archäologie, Freie Universität w Berlinie
- 2016-2019, grant w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/B/HS3/01314 realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pt. Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląskuw aspekcie społecznym - wykonawca

Nagrody

- Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM jako wyraz osiągnięć w pracy naukowej, 2000 rok
- Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM jako wyraz uznania osiągnięć w pracy dydaktycznej, 2011 rok
- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013 rok

Członkostwo w stowarzyszeniach i gremiach naukowych

- Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
- Europejskie Stowarzyszenie Archeologów
- Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Poznaniu
- Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych przy Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN Warszawie
- Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU w Krakowie

Dorobek naukowy, publikacje

Publikowane prace naukowe Ewy Bugaj obejmują zagadnienia związane z ikonografią wczesnej epoki żelaza, odnoszące się do społeczności celtyckich i germańskich zasiedlających Europę środkową i zachodnią, następnie zagadnienia związane z teoretycznymi problemami badań sztuki pradziejowej i starożytnej, powiązania między archeologią a sztuką oraz rozmaite kwestie dotyczące stanowiska Milejowice 19 (Dolny Śląsk), będącego osadą elity w typie "Herrensitz" datowaną na wczesną epokę żelaza, której pracami wykopaliskowymi kierowała. Publikacje Ewy Bugaj dotyczą ponadto wybranych problemów związanych ze społecznościami starożytnej Grecji, Etrurii i Rzymu (rytuały pogrzebowe, dary grobowe, cmentarzyska jako formy upamiętniania, kopie i naśladownictwa, cykle życiowe - dzieciństwo i starość, systemy wymiany i komunikacji, życie codzienne i uczty), a ostatnio zagadnień figuracji i antropomorfizacji w sztuce greckiej, przedstawień na greckiej ceramice geometrycznej oraz kwestii odnoszących się do rzeźby greckiej i rzymskiej. W obrębie refleksji znalazły się także wątki związane z muzealnictwem i kolekcjonerstwem starożytnym, kwestią pamięci, z historią archeologii klasycznej oraz jej kondycją współczesną, jak również jej poznańskie dzieje. Ewa Bugaj jest autorką 2 książek, współredaktorką 2 monografii zbiorowych oraz autorką lub współautorką ponad 50 artykułów w periodykach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.

Ewa Bugaj, Publikacje

Ewa Bugaj, Udział w konferencjach

Ewa Bugaj, Recenzje habilitacyjne i doktorskie


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Studia I stopnia - licencjackie

- Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej: wykład i ćwiczenia
- Wprowadzenie do historii sztuki: konwersatorium
- Archeologia i sztuka starożytnej Grecji: wykład
- Archeologia i sztuka starożytnego Rzymu: wykład i ćwiczenia
- Etruskowie i ich kultura: wykład i konwersatorium
- Proseminarium
- Seminarium licencjackie

Studia II stopnia - magisterskie​

- Węzłowe problemy archeologii śródziemnomorskiej - antyk: wykład
- Metody interpretacji sztuki starożytnej: laboratorium
- Sztuki plastyczne w kontekście społecznym świata greckiego i rzymskiego: wykład i konwersatorium
- Seminarium magisterskie

Studia III stopnia - doktorskie

- Warsztat badawczy archeologa-humanisty: konwersatorium (współprowadzenie)

Ewa Bugaj, Wypromowani licencjaci i magistrowie, recenzowane prace dyplomowe