Zamówienia publiczne

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Dnia 01 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Ustawa prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Według nowej ustawy zamówienia publiczne dzieli się na następujące przedziały:

 1. powyżej progu unijnego (wartość szacunkowa zamówienia powyżej 214 000 euro = 913 630 zł. bez podatku od towarów i usług), zamówienia realizowane są przede wszystkim w trybie przetargu nieograniczonego;
 2. poniżej progu unijnego (wartość szacunkowa poniżej 913 630 zł.) zamówienia realizowane są przede wszystkim w trybie podstawowym (pod względem formalnym bardzo zbliżonym do przetargu nieograniczonego);
 3. poniżej  130 000 zł. – zamówienie udzielane bez stosowania ustawy Pzp w postępowaniu, w którym wybór wykonawcy następuje zgodnie z uczelnianym Regulaminem udzielania zamówień publicznych. W przypadku tych zamówień wyróżnia się trzy ścieżki procedowania:
 1. do kwoty 4 000 zł. zamówień dokonuje osoba posiadająca stosowane pełnomocnictwo rektora, a fakt udzielenia zamówienia odnotowuje się w rejestrze prowadzonym w jednostce. W przypadku zamówień do tej kwoty nie składa się wniosku i nie sporządza umowy. Na stronie intranetowej Biura Zamówień Publicznych (dalej BZP) znajdzie się wykaz towarów i usług które bez względu na wartość będą wymagały złożenia wniosku ZP;
 2. powyżej 4 000  do 10 000 zł. netto wnioskodawca obowiązkowo składa wniosek ZP w BZP, nie jest wymagana umowa pisemna;
 3. w przypadku zamówienia w przedziale powyżej 10 000 zł. do 130 000 zł. netto wnioskodawca obowiązkowo składa wniosek ZP w BZP, wymagana jest pisemna umowa.

W przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp (poniżej 130 000 zł.) wyboru wykonawcy dokonuje się w następujący sposób:

  1. w przedziale 4 000 – 10 000 zł. netto czynności wyboru wykonawcy przeprowadza jednostka zamawiająca poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, w aktualnych katalogach itp., albo skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;
  2. w przedziale 10 000 – 50 000 zł. netto czynności wyboru wykonawcy przeprowadza jednostka zamawiająca poprzez opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej jednostki zamawiającej, albo skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;
  3. w przedziale 50 000 zł. – 130 000 zł. netto czynności wyboru wykonawcy przeprowadza BZP przez opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej BZP.

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie powyższych czynności są każdorazowo dołączone do wniosku ZP przekazywanego do BZP.

W celu usprawnienia procesu opisywania faktur/rachunków można zamówić i posługiwać się pieczątką o treści:

W przypadku zakupu z upoważnienia za kwotę do 4 000 zł. netto należy uzupełnić pkt.

„2. Rejestrem zakupów do 4 000 zł netto  Nr ...................................” i uzyskać podpis osoby udzielającej zamówienia (posiadającej pełnomocnictwo).

W przypadku zakupu za kwotę w przedziale powyżej 4 000  do 10 000 zł. netto (obowiązkowy wniosek ZP) należy wypełnić punkt „1. Wnioskiem Nr.....................………” i uzyskać podpis osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

W przypadku zamówienia w przedziale powyżej 10 000 zł. do 130 000 zł. netto należy zaznaczyć pkt. „ 3. Postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto*    □”,  podać dane umowy w pkt. „Realizacja zgodnie z umowa  Nr ........................... z dnia.................” i uzyskać podpis osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

W przypadku zamówień powyżej 130 000 zł. netto należy zaznaczyć jeden z dwóch punktów „1. Postępowania o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych* □”, lub „2. Postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych*   □  „  podać dane umowy w pkt. „Realizacja zgodnie z umowa  Nr ........................... z dnia.................” i uzyskać podpis osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

Faktura/rachunek może być opisana bez użycia pieczątki, należy wówczas wpisać słownie treść jak na powyższych przykładach.

Nowe pełnomocnictwa do udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 4 000 zł. netto zostaną przekazane Pełnomocnikom przed końcem br. roku. Nie zmieniają się zasady prowadzenia rejestrów dotyczących w/w zamówień.

Wzór nowego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego (do pobrania): LINK