Janowice stanowisko 2 - publikacja unikatowych źródeł późnoneolitycznych ze wschodnich Kujaw

Stanowisko 2 w Janowicach, gm. Lubanie, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, zostało zarejestrowane podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2000 r. wzdłuż kujawskiego odcinka planowanej trasy przebiegu autostrady A1 (Chłodnicki et al. 2000). Jest usytuowane w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej, w jej północno-wschodniej części wydzielanej jako subregion Równiny Bobrownickiej.

W r. 2000 z powierzchni stanowiska, ocenianej wówczas na ponad 20 ha, zebrano fragmenty naczyń kultur: ceramiki wstęgowej rytej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych, łużyckiej i przeworskiej, a także z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych. Po analizie dyspersji materiałów oraz ocenie uwarunkowań przyrodniczych stanowisko wytypowano do ratowniczych szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych poprzedzających budowę autostrady A1 w granicach dawnego województwa włocławskiego. Prace wykopaliskowe prowadzono w latach 2008 i 2009, łącznie przez prawie 13 miesięcy, odsłaniając 476,6 arów.

Ze względu na wysoką rangę poznawczą materiałów reprezentujących okres neolitu  uzyskano dofinansowanie na ich opracowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tytuł projektu Janowice stanowisko 2 - publikacja unikatowych źródeł późnoneolitycznych ze wschodnich Kujaw, nr zadania 2148/16).

Dzięki dobremu stanowi zachowania źródeł możliwe było wykonanie szeregu analiz specjalistycznych oraz integracja ich rezultatów w wieloaspektowej i wielodyscyplinarnej monografii. Książka, opublikowana jako szósty tom serii „Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej”, przynosi szereg nowych informacji o społecznościach neolitycznych na wschodniej rubieży Kujaw.

Prezentacja PDF

Jamy budowlane po zachodniej stronie domu KCWR. Fot. A. Kowalczyk
Kompleks jam gliniankowych po wschodniej stronie domu KCWR. Przekrój pionowy obiektu. Fot. A. Kowalczyk
Studnia kultury amfor kulistych. Fot. A. Kowalczyk
Mikrofotografie odcisków roślin na ceramice kultury amfor kulistych: 1 - pszenica płaskurka Triticum dicoccon; 2 - kąkol polny Agrostemma githago. Fot. J. Koszałka
Puchar kultury ceramiki sznurowej. Fot. A. Kowalczyk