prof. UAM dr hab.Artur Różański

Życiorys zawodowy:

Urodzony 1 kwietnia 1976 r. w Środzie Wielkopolskiej. Absolwent Technikum Budowlanego Nr 1 przy ul. Rybaki w Poznaniu. Studia magisterskie w UAM w latach 1996-2001 zakończone obroną pracy pt. Stan badań nad wczesnopiastowskimi palatiami w Polsce, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz.
2008- doktorat "Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski"
2019 - habilitacja "Zamki na Nizu Polskim"

Po obronie pracy doktorskiej pt. , od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza IP UAM.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002-2005). W 2005 roku stypendium tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami".

Uczestnik ekspedycji archeologicznych w Polsce (Poznań-Ostrów Tumski, Giecz, Ostrów Lednicki). Kierownik archeologiczno-architektonicznych badań w Kościelcu, pow. Koło, ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych na trasie drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim (Marwice, Deszczno k. Gorzowa Wlkp., Zemsko k. Skwierzyny) oraz autostrady A1 (Dąbrówka, pow. Włocławek).

Specjalizacja i zainteresowania naukowe: 

Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. W głównym nurcie zainteresowań badawczych znajdują się jednak początki organizacji kościelnej na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Wielkopolski. Studia nad tym zagadnieniem mają charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny, skupiając w sobie nie tylko problematykę związaną ściśle z archeologią ale także odnosząc się bezpośrednio do historii czy historii sztuki itp.

Publikacje:

1. Problemy badawcze jednonawowych kościołów wielkopolskich z XII i XIII wieku, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 183-189.

2. Schody do nieba – Kościelec Kolski odkrywany na nowo [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 525-544

3. Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań 2010

4. Wstępne sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie, pow. Ostrzeszów, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 11 (2010), s. 217-232.

5. Problematyka badań nad jednoprzestrzennymi kościołami romańskimi w Wielkopolsce, [w:]  Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych, red. M. Adamczewski,Warszawa 2011, s. 65-77.

6. Lednicki Orzeł Piastowski 2011 dla Profesora Jerzego Strzelczyka, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 12, 2011, s. 409-410.

7. (z T. Olszacki) Zamek w Gołańczy na Pałukach w świetle nowych badań (sezony 2009 i 2010), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 12, 2011, s. 343-371.

8. (z M. Lasota) Archeologiczno-architektoniczne badania w rzymsko-katolickim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie, pow. Ostrzeszów, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 12, 2011, s. 331-341.

9. IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, 19-21 września 2011, Slavia Antiqua, t. LII (2011), s. 167-171.

10. Profesor Jerzy Strzelczyk laureatem Lednickiego Orła Piastowskiego, Slavia Antiqua, t. LII (2011), s. 171-173.

11. Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski (autoreferat wygłoszony w trakcie obrony pracy doktorskiej w dniu 20 grudnia 2007 r.), Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVI (2011), s. 337-342.

12. – (z S. Pietrzak) Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami równiny gorzowskiej, t. V, Wczesne Średniowiecze, Poznań 2012

13. – ( z A. Michałowski, J. Wierzbicki) Wstępne wyniki badań osad z okresów neolitu, przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza w Grabkowie, stan. 7, gm. Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 13, 2012, s. 201-210.

14.Patrocinium, [w:] Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu, red. E. Indycka, A.M. Wyrwa, Biblioteka Studiów Lednickich, t. XXVI, Giecz, Dziekanowice-Lednica 2012, s. 35-40.

15. Wpływy czeskie w architekturze wczesnego średniowiecza – wybrane problemy, Historia Slavorum Occidentis, 2012, nr 2 (3), s. 24-38.

16. O wczesnopiastowskim palatium – inaczej, Studia i Materiały Archeologiczne, Suplement 2 (2013), Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych, s. 98-113.

17. (wraz z J. Teske, G. Szczurek) Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2004-2005 na grodzisku z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku, [w:] Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku (red.) G. Szczurek, A. Różański, Poznań 2013, s. 49-83.

18.Osadnictwo wczesnośredniowieczne, [w:] Bodzia, stan.6, Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim, (red.) W. Kaczor, M. Żółkiewski, Poznań 2013, s. 229-314.

19. Osadnictwo nowożytne, [w:] Bodzia, stan.6, Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim, (red.) W. Kaczor, M. Żółkiewski, Poznań 2013, s. 315-318.

20. Osadnictwo średniowieczne i nowożytne, [w:] Bodzia, stan.6, Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim, (red.) W. Kaczor, M. Żółkiewski, Poznań 2013, s. 545-576.

21. Obiekty o nieokreślonej chronologii, [w:] Bodzia, stan.6, Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim, (red.) W. Kaczor, M. Żółkiewski, Poznań 2013, s. 577-588.

22. Czeskie i morawskie wzorce architektoniczne na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu. Fakty i mity, Archaeologia Historica Polona, t. 21 (2013), s. 31-47.

23. Kalisz i Kotłów - dwie południowowielkopolskie świątynie doby Mieszka III. Oryginał i kopia czy tylko przypadkowa analogia?, [w:] Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, (red.) T. Janiak, D. Stryniak, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 13-15 listopada 2013 roku, Gniezno 2014, s. 89-108.

24. (wraz z T. Olszacki) Zamek w Gołańczy. Dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia, Gołańcz 2015.

25. Osadnictwo średniowieczne, [w:] Dubielewo, gm. Brześć Kujawski, stanowisko 8. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim, (red.) W. Kaczor, M. Żółkiewski, Poznań 2015, s. 375-382.

26. Pradziejowe i średniowieczne losy Kicina. Kilka słów archeologa, [w:] Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej, (red.) W. Tyborowski, Czerwonak 2016, s. 19-35.

27. W poszukiwaniu Piastów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. XIV/4 (2) (2016) Interdyscyplinarne Badania nad Dziedzictwem Piastów Śląskich, s. 63-77 (współautorzy: L. Handschuh, I. Stolarek, A. Juras, M. Zeńczak, M. Marcinkowska-Swojak, A. Myszka, D. Trzciński, A. Losik-Sidorska, J. Wojtczak, A. Philips, H. Kóčka-Krenz, A. Dębski, P. Kozłowski, M. Matla, J. Dobosz, T. Jasiński, J. Piontek, M. Figlerowicz)

28. Duo plebani in Thulcze, [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, (red.) A. Różański, Poznań 2017, s. 861-881.

39. Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI w., [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, (red.) A. Różański, Poznań 2017, s. 995-1048. (współautor T. Olszacki)

30. Wielkopolskie palatia pierwszych Piastów na tle europejskich wczesnośredniowiecznych zespołów rezydencjonalnych, [w:] Badania interdyscyplinarne, Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. IV, red. A. Buko, K. Kolinger, S. Jędrzejewska, Rzeszów 2018, s. 121-140. (współautor H. Kóčka-Krenz)