prof. UAM dr hab.Marcin Danielewski

Marcin Danielewski

Wykształcenie:

-2004-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek archeologia ukończony z wyróżnieniem.

-2005-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek historia ukończony z wyróżnieniem.

-2009-2013: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM ukończone z wyróżnieniem.

Obszar zainteresowań badawczych:

-osadnictwo grodowe

-grodzisko w Grzybowie

-gospodarka władztwa Piastów

-obrządek pogrzebowy społeczeństw wczesnośredniowiecznych

-kontakty polsko-ruskie w okresie wczesnego średniowiecza

-Kujawy wczesnośredniowieczne

-historical reenactment i nowoczesne formy edukacji.

Publikacje:

2007

Wczesnośredniowieczne grodziska kujawskie, „Archeologia Żywa” 39, s. 53–56, [współautorka Marta Pawlik].

2008

Warunki życia w średniowiecznych podgrodziach i miastach na obszarze Polski, [w:] H. Głąb, M. Dąbrowska, M. Kępa, Ł. Kryst, J. Marchewka(red.), Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka, Kraków, s. 43–49.

Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu inowrocławskiego oraz ich stan zachowania, „Ziemia Kujawska”  21, s. 123–135, [współautorka Marta Pawlik].

2009

Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku, [w:] D. Karczewski (red.), Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. 2, Strzelno, s. 9–51.

Wczesnośredniowieczne osadnictwo z terenu Kościelca Kujawskiego, „Ziemia Kujawska” 22, s. 5–20.

2010

Rec. Stanisław Koc, Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego, Inowrocław 2010, s. 99, „Ziemia Kujawska” 23, s. 164–170.

2011

Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” LXXI, s. 33–54.

Reliefy z murów kościoła Panny Marii w Inowrocławiu, „Roczniki Historyczne” LXXVII, s. 7–34.

Rec. Franciszek Dąbrowski, Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007, Wydawnictwo Neriton, ss. 248, „Czasopismo Prawno-Historyczne” LXIII, s. 495–499.

Rec. Magdalena Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 372, ISBN 978-83-7177-603-8, „Zapiski Historyczne” LXXVI, z. 1, s. 139–143.

2012

Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Poznań, [zredagowanie części dyskusyjnej s. 79–97, 202–212].

Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:] Ł. Oliwkowski (red.), TERRA INCOGNITA. Wokół inowrocławskich grodzisk, Inowrocław, s. 17–23.

Romańskie zabytki architektury sakralnej Inowrocławia i Strzelna w świetle fotografii Meydenlendera z 1887 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 98, s. 27–50.

2013

O legendarnej Kruszwicy słów kilka, „Cuiavia Felix” 8, s. 46–48.

IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów, Historia Slavorum Occidentalis 4, s. 210–212.

2014

Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:]ł. Oliwkowski (red.), Projekt wyobraźni – inowrocławskie grodziska, wyd. 2, Inowrocław, s. 17–23.

Murzynno – krzyżacka enklawa z okolic Gniewkowa w świetle źródeł archeologicznych, [w:] T. Łaszkiewicz (red.), Pamięć – tradycja – trwanie. Szkice z dziejów Gniewkowa i okolic, Gniewkowo, s. 13–30.

Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa, „Studia Lednickie” XIII, s. 153–159.

Struktura grodowa w drugiej połowie XI w. Czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce, „Historia Slavorum Occidentis” 7, nr 2, s. 131–156.

Rec. Agnieszka Łukaszyk, Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów, Wydawnictwo „Triglav”, Szczecin 2012, ss. 201,„Zapiski Historyczne” LXXIX, z. 3, s. 177–182.

Rec. Boromir Rafał Borowczak, Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki, Wydawnictwo Triglav, Szczecin 2008, ss. 184, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” 15, s. 113–119.

2015

Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą sakralną Strzelna, [w:] D. Karczewski, M. Wilczek-Karczewska (red.), Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. 3, Strzelno – Kruszwica, s. 105–120.

Grodzisko w Grzybowie - miejsce z historią, „Wiadomości Historyczne” 6, s. 19–21.

Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, „Historia Slavorum Occidentis” 8, nr 1, s. 57–76.

O dwóch, niechcianych perłach romańskiej architektury, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 18, s. 113–116.

Photographs from 1887. New sources for the study of the architecture of the Romanesque Church of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław, „Historia Slavorum Occidentis” 9, nr 2, s. 137–149.

Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 16, s.  207–215.

Stan zachowania wybranych grodzisk stożkowatych pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Rozważania z dziejów ochrony nieruchomych zabytków archeologicznych, „Ziemia Kujawska” 24, s. 47–60.

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań, 25-26 września 2014 r., „Historia Slavorum Occidentis” 9, nr 2, s. 286–288.

Rec. Armin Mikos von Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturalno-turystyczna, Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, ss. 446, „Almanach Historyczny” 17, z. 2, s. 311–319.

Rec. Stanisław Koc, Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210-1410, Inowrocław 2013, ss. 660, „Folia Historica Cracoviensia” 21, s. 291–295.

2016

Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, Poznań.

Odkrywanie Europy Środkowej  – od mitologii do rzeczywistości, red. M. Danielewski, R.T. Tomczak, Poznań.

Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań.

Gniezno i okolice w pradziejach oraz w starożytności,[w:] J. Dobosz (red.), Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 16–22.

Dzieje polityczne we wczesnym średniowieczu, [w:] J. Dobosz (red.), Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 22–51.

Społeczeństwo, [w:] J. Dobosz (red.), Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 51–58.

Gospodarka, [w:] J. Dobosz (red.), Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 58–73.

Kujawy plemienne a formowanie się władztwa Piastów w świetle dotychczasowych badań osadniczych, [w:] H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski(red.), Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, Poznań, s. 201–217.

Władztwo Mieszka I – kraina grodów, [w:] M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, W. Baran-Kozłowski (red.), Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, Poznań, s. 477485.

Wstęp, [w:] M. Danielewski, R.T. Tomczak (red.),Odkrywanie Europy Środkowej  – od mitologii do rzeczywistości, Poznań, s. 7–9, [współautor Robert Tomczak].

Wstęp, [w:] H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski (red.),Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, Poznań, s. 7–8, [współautorki Hanna Kočka-Krenz, Marzena Matla].

O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis, „Historia Slavorum Occidentis” 10, nr 1,  s. 266–277.

The realm of Mieszko I. Contribution to the study on fortified settlements, „Historia Slavorum Occidentis” 11 (2016), nr 2, s. 11–29.

42. 2016.

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów”, Poznań,  21-23 września 2016 r., „Annales Missiologici Posnanienses” 21, s. 240–242.

Rec. Bodzia, stan. 6 Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, red. W. Kaczor, M. Żółkiewski, Poznań 2013, ss. 632, „Ziemia Kujawska” 25, s. 167–170.

2017

Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań, [współautorzy Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk].

Turystyka obiektów archeologicznych na terenie Wielkopolski. Zarys problematyki, [w:] M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk (red.), Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, Lublin, s. 287303.

Gords and cities in Poland in the 13th century in the context of the then settlement changes, „Місто: історія, культура, суспільство” 4, s. 21–33.

Grody i miasta w świetle zachodzących w XIII w. zmian osadniczych na ziemiach polskich, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 18, z. 2, s. 39–58.

Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach, „Historia Slavorum Occidentis” 14, nr 3, s. 23–42.

O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii, „Res Gestae” 4, s. 181–193

The early medieval village of Morawy: a grave field from the 11 th century, „Slavia Antiqua” 58, s. 115–136.

Were strongholds church centres in the tenth- and eleventh-century Piast realm?, „Historia Slavorum Occidentis” 12, nr 1, s. 13–35.

Rec. Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora, przy współ. M. Hlebionka, Poznań 2015, „Historia Slavorum Occidentis” 12, nr 1, s. 124–126.

2018

Grody i miasta w XIII wieku czyli element starej i nowej rzeczywistości, [w:] M. Brzostowicz, M. Przybył, J. Wrzesiński (red.), Grody i miasta, red. Poznań – Ląd, s. 83–98.

Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów, [w:]Церква - наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції, Kijów, s. 3540.

Interdyscyplinarne badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Grzybowie, pow. wrzesiński, [w:] M. Wiewióra, T. Herbich (red.), Metody archeologiczne w archeologii polskiej, Toruń, s. 1920,[współautorzy Miron Bogacki,  Wiesław Małkowski, Radosław Mieszkowski, Krzysztof Misiewicz, Jacek Wrzesiński].

Grodziska powiatu inowrocławskiego – Borkowo, Kołuda Wielka, Kościelec, Krusza Zamkowa, Liszkowo, Mietlica, Ostrowo, Ostrowo Krzyckie. Historia dotychczasowych badań, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 19, s. 107–111.

Historia Slavorum Occidentis: the journal’s history and development prospects,Slovanský Přehled” 104, s. 227–229.

Książka „Radzim. Gród i wieś nad Wartą” w kontekście badań nad osadnictwem grodowym Wielkopolski, „Historia Slavorum Occidentis” 16, nr 1, s. 109–119.

Odpowiedź na recenzję pióra Tomasza Jurka czyli o grodach raz jeszcze, „Kwartalnik Historyczny” 125, z. 1, s. 103–113.

O warsztacie naukowym. Uwagi na marginesie książki Stanisława Koca „Zabytki Inowrocławia – archeologiczno-architektoniczne zagadnienia po badaniach w roku 2010”, „Ziemia Kujawska” 26, s. 123–134.

Zaplecze osadnicze grodu w Grzybowie, Historia Slavorum Occidentis 17, nr 2, s. 86–104, [współautor Jacek Wrzesiński].

2019

Cuiavia Christiana. U progu chrześcijaństwa i Kościoła na Kujawach w X-XII wieku, Poznań.

Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, privilegia…Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla. M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R. Tomczak, Poznań.

Wstęp, [w:]  Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, privilegia…Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla. M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R. Tomczak, Poznań, s. 7–11, [współautorzy M. Matla, M. Biniaś-Szkopek, R. Tomczak].

O warsztacie naukowym Stanisława Koca – ciąg dalszy, „Ziemia Kujawska” 27, s. 131–141.

Sharpening stones, beads, spindle whorls and other stone artefacts from an early-medieval stronghold in Grzybowo, „Historia Slavorum Occidentis” 21, nr 2, s. 116–139, [współautorzy Jacek Wrzesiński, Anna Głód].

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Przybysławiu w świetle dotychczasowych badań osadniczych, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 18–20, s. 197–208.

2020

Wpływy ruskie we władztwie Piastów X – XI w. w kontekście badań interdyscyplinarnych nad wschodnią Wielkopolską i Kujawami,„Historia Slavorum Occidentis” 25, nr 2, s. 109–129.

Rec. J. Panek, O. Tůma et alli, A History of the Czech Lands, Prague 2018, ss. 730, „Historia Slavorum Occidentis” 24, nr 1, s. 159–163.

2021

Rec. Dariusz Adamczyk, Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), Wiesbaden 2020, ss. 306, „Slavia Antiqua” 62, s. 435-439.

The stronghold in Grzybowo in the context of interdisciplinary research into the functions of early medieval strongholds from the 10th and 11th centuries, Poznań.

The stronghold in Grzybowo and its settlement base in the context of in-depth interdisciplinary research, [w:] D. Żurkiewicz (red.), Treasures of Time. Research of the Faculty of Achaeology of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, s. 354-369.

The gord in Grzybowo in the light of interdisciplinary research, [w:] Peter Bednár, Matej Ruttkay (red.), 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu 1988 – 2018. Zborník referátov z konferencie venovaný k 80. narodeninám Alexandra T. Ruttkaya, Nitra, s. 177-190, [współautor Jacek Wrzesiński].

2022

Założenia, zespół i realizacja projektu, [w:] Marcin Danielewski, Jacek Wrzesiński, z udziałem Anny Głód (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie, Warszawa, s. 23-25.

Założenia i metodyka badań nieinwazyjnych, [w:] Marcin Danielewski, Jacek Wrzesiński, z udziałem Anny Głód (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie, Warszawa, s. 109-111, [współautor Sonia Tomczak].

Wyniki badań nieinwazyjnych – perspektywa archeologiczna, [w:] Marcin Danielewski, Jacek Wrzesiński, z udziałem Anny Głód (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie, Warszawa, s. 149-151, [współautor Sonia Tomczak].

Przestrzenne zagospodarowanie wnętrza grodu, [w:] Marcin Danielewski, Jacek Wrzesiński, z udziałem Anny Głód (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie, Warszawa, s. 173-184.

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rozwoju wczesnośredniowiecznego mikroregionu osadniczego w Grzybowie. Podsumowanie, [w:] Marcin Danielewski, Jacek Wrzesiński, z udziałem Anny Głód (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie, Warszawa, s. 349-352, [współautor Jacek Wrzesiński].

2023

An expedition of Henry II, king of Germany, to the domain of Bolesław I the Brave in 1005 in the light of written sources and historical re-enactment, „Slavia Antiqua” 63, s. 259-276.

Uczestnictwo w grantach:

Kierownik projektu:

- „Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych” (numer projektu badawczego UMO-2017/25/B/HS3/00016).

Wykonawca:

- „Badania osady z okresu wędrówek ludów w Konarzewie, pow. poznański ziemski, stan. 5” (numer projektu badawczego NN 109 178234).

- „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego” (numer projektu badawczego 0040/NPRH3/H11/82/2014).

- „Dzieje (archi)diecezji poznańskiej X-XX w. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła” (numer projektu badawczego 0046/NPRH3/H11/82/2014).

- „Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego” (numer projektu badawczego 1aH 15 0419 83).

- „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i gnomicznych” (numer projektu badawczego UMO-2014/12/W/NZ2/00466).

Członkostwo w organizacjach, redakcjach, instytucjach, radach i pełnione funkcje:

-Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu.

-Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu (Sekretarz od 2016 r.).

-Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

-Rada Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, członek Rady od 2019 r.

-Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od 2022 r.

-Redakcja czasopisma „Slavia Antiqua” od 2020 r.

-Redakcja czasopisma Historia Slavorum Occidentis w latach 2015–2019.

-Stowarzyszenie Edukacji  i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” w latach 2008-2019 (Prezes w latach 2016-2019).