drMilena Danielewska-Teska

Foto

Życiorys zawodowy:

W latach 2004-2009 studia w zakresie archeologii na Wydziale Prahistorii UAM, ukończone z wyróżnieniem obroną pracy magisterskiej na temat: Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego w świetle badań Waldemara Heyma ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Kwidzynie. W latach 2006-2009 studia na Wydziale Historii UAM.

W latach 2009-2012 słuchacz Studium Doktoranckiego przy Wydziale Historycznym UAM, zakończonego obroną rozprawy doktorskiej pt. Kultura oksywska na prawobrzeżnym dolnym Powiślu (promotor: dr hab. Andrzej Michałowski). Praca ta, wyróżniona Uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM i nominowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2013 r., stała się podstawą dla uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii (25 czerwca 2012 r.)

Od października 2011 roku asystent, a od marca 2013 roku adiunkt w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza Wydziału Prahistorii UAM.

Od listopada 2009 roku Sekretarz Redakcji Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. Od sierpnia 2012 roku Sekretarz Redakcji Slavia Antiqua. Od listopada 2013 roku członek Komisji Programowej przy Zespole ds. Jakości Kształcenia IP UAM. Od marca 2014 roku Wydziałowy Koordynator ECTS w Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Historycznym.

Uczestnik konferencji oraz seminariów naukowych o charakterze międzynarodowym i krajowym.

Wybrane konferencje (z czynnym udziałem):

 • Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim, Gdańsk 2010
 • VII. Protohistorická Konference "Sociální stratifikace protohistorických komunit na základě výpovědi archeologických pramenů", Brno 2011
 • Małe miasta na ziemiach polskich w świetle badań archeologicznych i historycznych, Toruń 2011
 • Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk 2011
 • VIII. Protohistorická Konference "Římské a germánské spony ve střední Evropě", Olomouc 2012
 • Czas wielkich przemian - archeologia wielkopolska na przestrzeni 20 lat działalności "Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych", Poznań 2012
 • The 7th Interantional Scientific Conference in Honor of Jonas Puzinas "The Roman Iron Age in the Baltic Region", Wilno 2012
 • I Kongres Archeologii Polskiej. Sesja tematyczna 2. Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: problemy i perspektywy badawcze, Warszawa 2013
 • Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur, Berlin 2013

Organizator wykładów gościnnych w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza IP UAM (w tym mi. in. w ramach Programu Akademicki i Naukowy Poznań) oraz seminariów naukowych wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizator warsztatów archeologicznych w ramach Festiwalu Bałtyjskiego, Festiwalu Kultur Dawnych oraz Tygodnia Bibliotek.

Uczestnik ekspedycji archeologicznych w Polsce (Ćmielów, Karczyn, Łysowody, Ostrów Tumski/Poznań, Santocko, Wilenko) oraz Wielkiej Brytanii (Belfast, Brushane).

Zainteresowania badawcze

 • Przemiany kulturowe na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum
 • Problematyka młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich
 • Imperium Rzymskie a świat barbarzyński
 • Strefa nadnotecka w młodszym okresie przedrzymskim

Przynależność do organizacji naukowych

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (oddział Poznań)
 • Towarzystwo Naukowe Pruthenia (Olsztyn)

Nagrody

 • Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (wrzesień 2013 r.)

Wybrane publikacje

 • Osadnictwo kultury oksywskiej na prawobrzeżnym dolnym Powiślu w świetle materiałów Waldemara Heyma ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Kwidzynie, [w:] red. M. Fudziński, H. Paner, Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim, Gdańsk 2011, s. 173-202
 • Celtycka bransoleta z Pojezierza Iławskiego, [w:] red. A. Jaszewska, Z najdawniejszych dziejów. Profesorowi Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra 2012, s. 167-179
 • z J. Rola, Znalezisko zapinki z łopatkowatą nóżką z północnej Wielkopolski, "Slavia Antiqua", t. 53, 2012, s. 165-174
 • z A. Michałowski, Nowe odkrycia figurek "Feuerböcke" z terenów ziem polskich, "Folia Praehistorica Posnaniensia", t. XVII, 2012, s. 319-331
 • z A. Michałowski, Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce, "Folia Praehistorica Posnaniensia", t. XVIII, 2013
 • z A. Michałowski, Connection between Great Poland and the Baltic See Region in the Roman Iron Age, "Archaeologia Lituana", t. 14, 2013, s. 63-77
 • Deutsche Forschungen zur jüngeren vorrömischen Eisenzeit im rechtsseitigen unteren Weichselgebiet (Westpreussen), "Acta Praehistorica et Archaeologica", Bd. 45, 2013, s. 59-79.
 • Osady kultury oksywskiej z prawobrzeżnego dolnego Powiśla, "Materiały Zachodniopomorskie", Nowa seria, t. IX, 2013
 • z A. Michałowski, Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur der vorrömischen Eisenzeit aus Grosspolen, [w:] red. M. Meyer, Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur, Berlin, w druku
 • z D. Żychliński, The Pre-Roman pottery of Przeworsk culture from Great Poland settlements In aspekt of large-scale investment rescue excavations, [w:] red. M. Meyer, Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur, Berlin, w druku
 • Kultura oksywska na prawobrzeżnym dolnym Powiślu, Zielona Góra, w druku
 • z A. Michałowski i D. Żychliński, Interakcje chronologiczno-terytorialne w południowo-zachodniej strefie kultury wielbarskiej, [w:] red. M. Fudziński, H. Paner, Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk, w druku

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wstęp do pradziejów powszechnych (część 2) - ćwiczenia
 • Archeologia powszechna V (okres lateński i wpływów rzymskich) - konwersatorium i ćwiczenia
 • Źródła pisane a archeologia Barbaricum - wykład
 • Struktury osadniczo-społeczne na terenie europejskiego Barbaricum - konwersatorium
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie

Wypromowani licencjaci, 2012-2013

1. Bartłomiej Banasiak, Miecze jednosieczne z młodszego okresu przedrzymskiego w południowo-zachodniej strefie Morza Bałtyckiego (recenzent: dr hab. Andrzej Michałowski)
2. Paweł Buszkiewicz, Wojna Galijska a zanik kultury lateńskiej (recenzent: dr hab. Andrzej Michałowski)
3. Monika Tokarska, Obecność elementów achronologicznych w wyposażeniu grobowym kultury przeworskiej na przykładzie pochówku z cmentarzyska w Bieżyniu, pow. kościański, woj. wielkopolskie (recenzent: dr hab. Andrzej Michałowski)
4. Mateusz Wawrzyniak, Projekt budowy kurhanu ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (recenzent: dr Katarzyna Pyżewicz)

Recenzowane prace magisterskie, 2012-2013

1. Emilia Smółka, Ostrogi kultury wielbarskiej (promotor: dr hab. Andrzej Michałowski)
2. Marta Rozmarynowska, Paciorki bursztynowe na terenie Wielkopolski w okresie wpływów rzymskich (promotor: dr hab. Andrzej Michałowski)