drOlga Antowska-Gorączniak

Olga Antonowska-Gorączniak

Życiorys zawodowy:

  • Studia na UAM z zakresu archeologii (1995-2000) ukończone na podstawie pracy magisterskiej pt.: „Średniowieczne osadnictwo w Górze, stanowisko 1, gm. Pobiedziska, województwo Wielkopolskie”
  • Od 1999 r. zatrudnienie na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Instytucie Prahistorii w ramach badań archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – program „Mieszko”
  • W 2019 r. stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji  „Architektura gotycka na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Studium architektoniczno-archeologiczne”
  • Od 2020 r. stanowisko adiunkta na Wydziale Archeologii UAM
  • stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002-2005)
  • uczestniczka licznych badań wykopaliskowych w Wielkopolsce: Góra, Poznań – Ostrów Tumski, Poznań – Śródka, Poznań – pl. Kolegiacki, Baborówko, Kórnik oraz zagranicznych: Novae, Bułgaria; kierowniczka badań: Poznań – Akademia Lubrańskiego, Poznań – ul. Posadzego 5 (budowa rezerwatuGenius loci), Opalenica

Specjalizacja i zainteresowania naukowe:

Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą wybranych zagadnień związanych z problematyką średniowiecza i nowożytności Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad kulturą materialną: ceramiką naczyniową, naczyniami szklanymi, ogrzewaniem i problematyką kaflarską oraz wyrobami kościanymi. W ostatnim czasie skierowane są na archeologię miejską, architekturę gotycką, funkcjonowanie cegielni i możliwości interpretacyjne analizy ceramiki budowlanej.

Publikacje:

1. (z A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak)Cmentarze Ostrowa Tumskiego, Kronika Miasta Poznania, z. 1/2003, s. 40-71.

2. O rozrywkach poznaniaków wieków średnich, Kronika Miasta Poznania, z. 1/2003, s. 72-85.

3. Przedmioty z kości i poroża z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, [w:] H. Kóčka-Krenz red., Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s. 215-229.

4. Zabawki i instrumenty muzyczne z najnowszych badań na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] H. Kóčka-Krenz red., Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s. 201-213.

5. (z H. Kóčka-Krenz, A. Sikorski)Obiekty wczesnośredniowieczne w obrębie palatium, [w:] H. Kóčka-Krenz red., Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, s. 111-137.

6. (z A. Dębski)Badania we wnętrzu kościoła p.w. NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 9, 2008, s. 163-181.

7. (z Pawlak, Pietrzak, Tabaka)Osadnictwo nowożytne w Kotlinie Kolskiej, [w:] J. Bednarczyk, J.Kabaciński, A.Kośko red., Osadnictwo Kotliny Kolskiej, Via Archaeologica Posnaniensis, t. 1, , Poznań 2010, s. 553-591.

8. (z Pawlak, Pietrzak, Tabaka)Średniowiecze, [w:] J. Bednarczyk,  J.Kabaciński, A. Kośko red., Osadnictwo Kotliny Kolskiej, Via Archaeologica Posnaniensis, t. 1, Poznań 2010, s. 513-552.

9. „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim”- komunikat z dotychczasowych prac archeologiczno-konserwatorskich, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 11, 2010, s. 233-244.

10. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, [w:] J. Bednarczyk red., Janów, stanowisko 21. Osada wielokulturowa. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2,  Via Archaeologica Posnaniensis, t. 2, Poznań 2011, s. 227-234.

11. (z M. Poklewska-Koziełł, M. Sprenger)Renesansowe kafle z tarczownikami z wyspy tumskiej w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, Laudator temporis acti. Pamięci Profesora Jerzego Fogla, t. XVII, 2012, s. 41-58.

12. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło z badań na stanowisku przy ul. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] H. Kóčka-Krenz red., Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań 2012, s. 147 – 201.

13. (z A. Sikorski)Amfora z zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] A. Jaszewska red., Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra 2012, s. 321-327.

14. Szczyt kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Budowa, ikonografia, źródła archeologiczne, Eclessia. Studia z Dziejów Wielkopolski, t. 8, 2013, s. 125-139.

15. (z M. Sikora)Baszta z północnej linii murów obronnych Ostrowa Tumskiego – badania archeologiczno-architektoniczne obiektu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XIV,2013, s. 153-170.

16. „Skrytka” w murze – materiały, funkcja, rekonstrukcja, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XIV, 2013, s.143-155.

17. Ceramika budowlana z badań na stanowisku przy ul. Posadzego 5 z 2009 r., [w:] H. Kóčka-Krenz red., Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VIII, Poznań 2013, s. 203-226.

18. Badania na stanowisku przy ul. Posadzego 5 w 2009/10 r. – charakterystyka nawarstwień, [w:] H. Kóčka-Krenz red., Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VIII, Poznań 2013, s. 19-60.

19. Wczesnogotycka katedra w Poznaniu, Archaeologia Historica Polona, t. 22, 2014, s. 89-111.

20. Brunsbergowskie inspiracje w Poznaniu – nowe źródła dotyczące wpływu architektury zachodniopomorskiej w Wielkopolsce, (w:) T. Janiak, D. Stryniak red., Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, , Gniezno 2014, s. 241-263.

21. Źródła archeologiczne dotyczące drukarstwa na przykładzie Drukarni Akademickiej w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XX, 2015, s. 39-61.

22. (z A. Dębski)Przekształcenia terenu i zabudowy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu od poł. XIII wieku po czasy współczesne, [w:] U. Mazurczak red., Ziemia – Człowiek – Sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią. Archeologia – historia – kultura - sztuka, Lublin 2015, s. 293-329.

23. (z M. Poklewska-Koziełł)Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 16, 2015, s. 161-199.

24. (z P. Lech, A. Sikorski),Studnia przydrożna z XVI-XVII wieku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, t. 11, 2016, s. 67-80.

25. Katalog zabytków (nr 1-54), (w:) M. Przybył red., Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, Poznań 2016, s. 94-151.

26. (z J. Michniewicz)Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania, (w:) A. Różański red., Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, Poznań 2017, s. 789-820.

27. Ikona ze świętym Mikołajem z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 18, 2019, s. 213-222.

28. (z H. Kóčka-Krenz, A. Sikorski),Ryte i wydrapywane motywy na naczyniach z Ostrowa Tumskiego, Slavia Antiqua, t. LX, 2019, s. 393-402.