prof. dr hab.Rafał Koliński

Foto

Profesor Rafał Koliński zajmuje się archeologią Bliskiego Wschodu i należy do wąskiego grona badaczy, którzy kontynuują tradycje polskiej szkoły archeologii stworzonej przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Absolwent Wydziału Archeologii i Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego łączy te dwie specjalizacje w swoich badaniach tym samym wyznaczając, jako jeden z pierwszych na świecie, nowe, wysokie standardy obowiązujące w archeologii Mezopotamii. Członkonstwo międzynarodowych towarzystw naukowych: sektretarz - RASHID International eV., członek British Institute for the Study of Iraq, International Association for Assyriology, Deutches Orient-Gesellschaft.


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Kultura i historia Mezopotamii w II tys. p. n. e. Zainteresowanie tym okresem wynika z powszechnego występowania źródeł pisanych, które pozawalają na pełniejszą, niż we wcześniejszym okresie, analizę danych dotyczących osadnictwa, gospodarki i społeczeństwa.

Badania nad gospodarką północnej Mezopotamii. Celem tych badań jest sporządzenie monograficznego zarysu ekonomii we wczesnym okresie historii regionu (od ok. 3000 do 600 roku p. n. e.,), a także porównanie dobrze znanej gospodarki żywnościowej południowej Mezopotamii z tą Mezopotamii północnej.

Opracowanie wyników polskich badań archeologicznych w Syrii, wynikające z uczestnictwa w tych badaniach w okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim i w trakcie realizacji projektu Upadek regres czy rozwój. Sytuacja kulturowa w północnej Dżezirze u schyłku III tys. p. n. e.

Ikonologiczna analiza sztuki Mezopotamii. Celem tych badań jest rozumienie funkcjonowania najważniejszych kategorii dzieł sztuki w szeroko pojętym kontekście cywilizacji Bliskiego Wschodu.

Narodziny pisma i alternatywne systemy zapisu informacji. Pismo klinowe pojawiło się pod koniec IV tys. p. n. e. Jednak jeszcze przez dwa tysiąclecia funkcjonowały alternatywne systemy zapisywania informacji, takie jak tokeny (liczmany), tzw. "znaki garncarskie" czy intencjonalne odciskanie pieczęci na naczyniach przed ich wypaleniem. Celem badawczym jest zrekonstruowanie zasad ich funkcjonowania i zrozumienie, dlaczego nie zostały one zarzucone w okresie, gdy wprowadzono najbardziej wysublimowany sposób przekazywania informacji, tj. pismo.


KARIERA

W 1985 roku kończy studia na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W1987 roku otrzymuje stypendium Ministerstwa Kultury Arabskiej Republiki Egiptu i spędza rok w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze im. K. Michałowskiego.

Po powrocie do Polski współpracuje z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i kontynuuje studia na Wydziale Orientalistyki UW, a po przyjęciu do Studium Doktoranckiego przy Wydziale Historycznym UW 1995 realizuje projekt doktorski. Zaczyna wówczas prowadzić własne badania finansowane z funduszy KBN.

Od 1999 roku związany jest z Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie powierzono mu misję stworzenia kierunku archeologii śródziemnomorskiej. W trzy lata później przedkłada Radzie Wydziału Historycznego UAM książkę "Mesopotamian dimatu of the Second Millennium BC" jako rozprawę habilitacyjną. Od lipca 2005 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od września 2008 roku kieruje nowo utworzoną Pracownią Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich (w 2015 przekształconą w Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich. W październiku 2003 roku, na zaproszenie Coalition Provisional Authority, wyjeżdża do Iraku w celu zbadania stanu zachowania i ewentualnych możliwości podjęcia projektu archeologicznego na terenie wojskowej bazy w Babilonie. W latach 2008-2010 realizuje w Syrii, na stanowisku Tell Arbid, projekt badawczy Upadek regres czy rozwój. Sytuacja kulturowa w północnej Dżezirze u schyłku III tys. p. n. e. W październiku 2011 roku kieruje, organizowanym przez Ambasadę RP w Bagdadzie, szkoleniem dla irackich archeologów na stanowisku Kelek Mishik w irackim Kurdystanie. W 2012 roku jako członek Komitetu Organizacyjnego 8 ICAANE, bierze aktywny udział w przygotowaniach do kongresu, w 2014 roku pełni tę samą rolę w komitecie organizacyjnym 60 Rencontre Assiriologique Internationale (oba kongresy odbyły się w Warszawie). Od jesieni 2012 roku kieruje projektem Upper Greater Zab Archaeological Reconnaissance w Kurdystanie.


PROJEKTY BADAWCZE

1. Grant of the The British School of Archaeology in Iraq, “Sir Max Mallowan’s excavations at Tell Arbid in Syria, 1936”, 2000-2001.

2. Postgraduate grant of the KBN (Committee for Scientific Research) nr 1H01G03412, „Górna dolina Tygrysu w środkowym okresie epoki brązu” (Upper Tigris Valley during the Middle Bronze Age), 01.1997-06.1998.

3. Research grant of the KBN nr 1H01G09612, „Mezopotamskie osiedla typu dimtu w 2 tys. p.n.e.” (Mesopotamian settlements of the dimtu type in the 2nd Millennium BC), 01.-12.1999, project director.

4. Research grant of the KBN nr 1H01H02016, „Tell Rad Szakra, osada z III tys. p.n.e. w płn. Syrii. Opracowanie finalne wyników polskich badań archeologicznych 1991-1995” (Tell Rad Shaqrah, a 3rd Millennium Settlement in the North Syria. Analysis of the Results of Polish Excavations in 1991-1995)  01.1999-12.2000.

5. Research grant of the KBN nr 1H01H03120, “Rolnictwo i hodowla w północnej Mezopotamii, 3000-500 p.n.e.” (Agriculture and Animal Husbandry in Northern Mesopotamia, 3000-500 BC), 03.2001-06.2003, project director.

6. Research grant of the KBN nr N109 044331/3637, “Wymiana towarowa w Mezopotamii w II tys. p.n.e. – od redystrybucji do wolnego handlu?” (Commerce and Exchange in the 2nd Millennium BC Mesopotamia: from redistribution to free market?), 10.2006-09.2007, project director.

7. Research grant of the KBN no N109 03632/3163, “Asyryjska placówka w Tell Sabi Abyad: architektura, organizacja przestrzeni i struktura społeczna osady z okresu późnego brązu” (An Assyrian Outpost at Tell Sabi Abyad: architecture, space organization and social structure of a Late Bronze  Age settlement), 5.2007-11.2009, project director.

8. Research grant of the KBN no N109 3983 33, “Upadek, regres czy rozwój? Sytuacja osadnicza i kulturowa w syryjskiej Dżezirze u schyłku wczesnej epoki brązu” (Collapse, decline or development? Settlement and cultural changes in Syrian Jazireh at the turn of the Early Bronze Age), 12.2007-12.2010, project director.

9. Research grant of the National Centre of Science (NCN), program OPUS 2, no. 2011/03/B/HS03/01472 “Historia osadnicza irackiego Kurdystanu. Równina Aqrah – Bardarasz” (Settlement history of Iraqi Kurdistan. The Aqrah – Bardarash plain), 07.2012-07.2015, project director.

10. Research grant of the National Centre of Science (NCN), program OPUS 3, no. 2013/09/B/HS3/00628 “Radiowęglowe datowanie schyłku III I poczatku II tys. p.n.e. w północnej Mezopotamii” (Radiocarbon dating of the turn of the 3rd millennium BC in North Mesopotamia), 03.2014-02.2015, project director.

11. Research grant of the National Centre of Science (NCN), program OPUS 7, no. 2014/13/B/HS03/04872 “Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 2” (Settlement history of the Iraqi Kurdistan 2”), 01.2015-12.2018, project director.


BADANIA TERENOWE

- Novae (Bułgaria - 1981 i 1983, jako student)
- Nea Paphos (Cypr - 1982, jako student).
- Tell Rijim (Irak - wiosna i jesień 1985, kierownik: prof. Piotr Bieliński),
- Nemrik 9 (Irak - 1986 rok, kierownik: prof. Stefan K. Kozłowski),
- Marina el-Alamein (Egipt - 1988, kierownik: prof. Andrzej Daszewski),
- Kom el Dikka (Egipt - 1988, kierownik: dr inż. Wojciech Kołłątaj),
- Medum (Egipt -1988, kierownik: dr inż. Jan Borkowski - misja konserwatorska),
- Meczet emira Qurqumasa (Egipt - 1988; dr Jerzy Kania - misja konserwatorska),
- Tell Abu Hafur (Syria -1989, kierownik: prof. Piotr Bieliński),
- Tell Djassa el-Gharbi (Syria - 1990, kierownik: prof. Piotr Bieliński),
- Tell Rad Shaqrah (Syria - 1991, 1992, 1994, 1995, kierownik: prof. Piotr Bieliński),
- Tell Arbid (Syria - 1998, 1999, 2001, 2002, kierownik: prof. Piotr Bieliński),
- Tell Arbid (Syria - 2008, 2009, 2010 – (projekt badawczy Upadek regres czy rozwój. Sytuacja kulturowa w północnej Dżezirze u schyłku III tys. p. n. e.),
- Kelek Mishik (Irak - 2011),
- Upper Greater Zab Archaeological Reconnaissance Project (Irak – 2012-2016) (projekty badawcze Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 1-2).


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

MONOGRAFIE

Tell Rijim, Iraq. The Middle Bronze Age Levels, British Archaeological Reports, International Series 837, Oxford: Archaeopress 2000, XII + 198 stron.
Mesopotamian dimatu of the Second Millennium BC, British Archaeological Reports, International Series 1004, Oxford: Archaeopress 2002, XI + 223 stron.

REDAKCJA MONOGRAFII

1. z P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds.), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April - 4 May 2012, University of Warsaw, 3 vols. Wiesbaden: Harrassowitz, 2014.

ARTYKUŁY (większość dostępna na academia.edu)

2016

1. with J. Piątkowska-Małecka, The Animal Economy of People Living in the Settlement of Tell Rad Shaqrah (Syria), Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 2016: 675-692.
2. The use of satellite imagery in an archeological survey in Iraqi Kurdistan, Contributions in New World Archaeology, 9, 2015: 113-122.

2015

1. Making Mitanni Assyrian, in: B. S. Düring (red.), Understanding Hegemonic Practices of The Early Assyrian Empire., [PIHANS 125], Leiden 2015: 9-32.
2. The Mari Eponym Chronicle. Reconstruction of the Lay-out of the Text and the Placement of MEC Fragment C, Anatolica 41, 2015: 61-86.

2014

1. Settled Space. Evidence for changes in Settlement Pattern of Northern Mesopotamia at the advent and at the turn of the Mitanni Era, [w:] J. Eidem, E. Cancik-Kirchbaum, S. Feix (red.), Constituent, Confederate, and Conquered Space in Upper Mesopotamia: The Case of Mitanni Transition, Berlin: De Gruyter 2014: 181-214.
2. XXth century BC in the Khabur Triangle region and the advent of the Old Assyrian Trade with Anatolia [w:] D. Bonatz (red.), The Archaeology of the Upper Mesopotamian Piedmont in the Second Millennium BC, Berlin: De Gruyter 2014: 11-34.

2013

1. Zimri-Lîm  6 – a year of three intercalations, N.A.B.U. 2013/3 (43), ss. 74-76.
2. z Wasylikowa K., The role of plants in the economy of Tell Arbid, north-east Syria, in the Post-Akkadian Period and Middle Bronze Age, Acta Palaeobotnica 53/2, 2013, 263-293 (doi: 10.2478/acpa-2013-0010)
3. Recenzja: G. Barjamovic, T. Hertel, M. T. Larsen, Ups and Downs in Kanesh. Chronology, History and Society in the Old Assyrian Period, PIHANS 120, Leiden 2012, Bibliotheca Orientalis 70/3, 2013, 736-42.

2012

1. z Sołtysiak A., Preliminary report on human remains from Tell Arbid, Sector P. Excavation seasons 2008-2010, Światowit IX (L), 49-66.
2. Generation count at Tell Arbid, Sector P, in: H. Weiss (ed.), Seven Generations since the Fall of Akkad, Studia Chaburensia 3, Berlin: De Gruyter, 2012, 99-118.
3. The Mountain Sheep are Sweeter…, in: N. Laneri, P. Pfälzner, S. Valentini (eds.), Looking North. The socio-economic dynamics of the Northern Mesopotamian and Anatolian Regions during the Late Third and Early Second Millennium BC., Wiesbaden: Harrasowitz 2012, 237-251.

2011

1. On grain, bones and Khabur Collapse, Folia Praehistorica Posnaniensia, vol. XVI, 2011, 201-217.

2010

1. Between City Institutions and Markets: Mesopotamian Traders of the 2nd Millennium BC, w: L. Kagan et al. (eds.), City Administration in the Ancient Near East, Proceedings of the 53rd Rencontre Assiriologique Internationale, vol. 2., Babel und Bibel 5, 2010, 81-95.

2009

1. On the Organization of Assyrian Long Distance Trade, w: O. Drewnowska (red.), Here and There, across the Ancient Near East. Studies in honour of Krystyna Łyczkowska, Warsaw - Agade 2009, 97-114.

2008

1. z A. Reiche, After the Fall of Assyria, w: D. Bonatz, R. M. Czihon, J. Kroeppner (eds.), Fundstellen. Gessamelte Schriften zur Archäologie und Geschichte Altvorderasiens ad honorem Hartmut Kühne, Wiesbaden: Harrasovitz 2008, 51-59.
2. z J. Piątkowska-Małecka, Animals in the Steppe: Patterns of Animal Husbandry as a Reflection of Changing Environmental Conditions in the Khabur Triangle, Proceedings of the 4th ICAANE, 29 March - 3 April 2004, Freie Universität Berlin, vol. 1, Wiesbaden: Harrassowitz 2008, 115-128.

2007

1. Sir Max Mallowan’s Excavations at Tell Arbid, 1936, Iraq LXIX, 2007, 73-115.
2. The Upper Khabur region in the Second Part of the Third Millennium BC, Altorientalische Forschungen 34/2, 2007, 342-369.

2006

1. Old Assyrian or Old Babylonian? The Cultural Setting of Northern Mesopotamia at the Beginning of the 2nd Millennium BC, Palamedes. A Journal of Ancient History. vol. 1, 2006, 33-54.
2. z J. Piątkowska-Małecka, Animal remains from the Polish Excavations at Tell Arbid, North-East Syria, w: N. Benecke (red.), Beiträge zur Archäozoologie und prähistorische Anthropologie, Bd. V, Ludwigsdorf 2006, 22-31.

RAPORTY WYKOPALISKOWE:

UPPER GREATER ZAB ARCHAEOLOGICAL RECONNAISSANCE PROJECT

1. Upper Greater Zab Archaeological Reconnaissance, w: K. Kopanias, J. McGinnis, J. Ur (eds.), Archaeological Projects in the Kurdistan Region of Iraq, The Directorate of Antiquities of Kurdistan 2015: 52. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:14022526
2. Insights into the Settlement History of Iraqi Kurdistan from the Upper Greater Zab Archaeological Reconnaissance Project, w: K. Kopanias, J. McGinnins (red.), Archaeological Research of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions, Oxford: Archaeopress. 2016: 163-72.

TELL ARBID

1. Tell Arbid. Adam Mickiewicz University Excavations in Sector P, (Spring 2010), Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XXII, Reports 2010, 2013, ss. 433-60.
2. Tell Arbid. Adam Mickiewicz University Excavations in Sector P, (Spring 2009), Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XXI, Reports 2009, 2012, 531-551.
3. Badania IP UAM na Tell Arbid (północno-wschodnia Syria) w latach 2008-2009 (Excavations of FACULTY OF ARCHAEOLOGY, Adam Mickiewicz University at Tell Arbid (NE Syria) in 2008-2009), Folia Praehistorica Posnaniensia, vol. XVI, 2011, 219-254.
4. Tell Arbid. Adam Mickiewicz University of Poznań Excavations in Sector P, Spring Season of 2008, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XX, Reports 2008, 2011, 301-317.
5. Report on the Activities of the Polish-Syrian Mission to Tell Arbid, Governorate Of Hasake, Spring Season of 2009, w: A. Abdulrahman (red.) Chronique Archéologique en Syrie, vol. 5, Damascus: al-Basel Center for Archaeological Research, 2011, 85-96 (English part) and 195-200 (Arabic part).
6. Report on the Activities of the Polish-Syrian Mission to Tell Arbid, Governorate of Hasake, Spring Season of 2008, w: A. Abdulrahman (red.) Chronique Archéologique en Syrie, vol. 4, Damaszek: al-Basel Center for Archaeological Research, 2010, 111-19.


REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH

RAI (Rencontre Assyriologique International): Heidelberg (1992), Lejda (1993), Berlin (1994), Wenecja (1997), Paryż (2001), Moskwa (2007), Warszawa (2014).
ICAANE (International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East): Paryż (2002), Berlin (2004), Rzym (2008), Londyn (2010), Warszawa (2012), Wiedeń (2016)
Swoje badania zaprezentował również na konferencjach naukowych poświęconych archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu w Lyonie (2007) i Berlinie (2009 i 2010), Lejdzie (2013), Lyonie (2015).


WYKŁADY GOŚCINNE

Contribution of the UGZAR Project to Historical Geography of Iraqi Kurdistan, Institut fűr Vorderasiatische Altertumskunde, Freie Universität Berlin, 6 czerwca 2016.

Mesopotamian Temples and their Names, Carsten Niebuhr Institute, University of Copenhagen, Dania, 7 grudnia 2006.

Polish Contribution to the Oriental Archaeology, Salahaddin University, Erbil, Iraq, 23 września 2006.

Seven seasons of field work at Tell Arbid, Northern Syria, Institut fűr Vorderasiatische Altertumskunde, Freie Universität Berlin, Germany, 17 listopada 2002.

Tell Arbid 1996-1998. A new Polish-Syrian excavation in the Khabur Triangle, Syria, Oriental Institute, Oxford University, Wielka Brytania, 14 czerwca 1999.

Third Millennium BC Graves in Northeastern Syria, Altorientalisches Seminar, Karl-Eberhard Universität, Tübingen, Niemcy, 30 stycznia 1998.

Third Millennium Graves from Tell Rad Shaqrah, Khabur Region, Seminar fűr Vorderasiatische Altertumskunde, Freie Universität Berlin, Niemcy, 27 listopada 1997.

Tell Rad Shaqrah, an Early Dynastic Site on Khabur, North-East Syria, Institut fűr Vordeasiatische Archäologie, Universität Műnchen, Niemcy, 8 czerwca 1997.


STYPENDIA

Deutches Akademisches Austauschdienst, Freie Universität Berlin, paździenik-grudzień 2002.

Ministerstwo Edukacji Arabskiej Republiki Egiptu, Kair, styczeń-grudzień 1988.


OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

Wypromowane prace doktorskie

Michał Krueger
Praca doktorska: Estructura social tartésica a través del ejemplo de la necropólis de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), Barcelona 2010.
Uniwersytet im. Adam Mickiewicz Poznaniu i Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie, 2011. Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz,
Doktorat europejski przyznany w 2012 roku.

Marta Sankiewicz
Praca doktorska: Ikonografia Hatszepsut i Totmesa III w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako odbicie relacji między współwładcami, Poznań 2014. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Niwiński, prof. dr hab. Joachim Śliwa; obroniona z wyróżnieniem.
Praca została nagrodzona w 2016 roku w XII edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.

Prace doktorskie: w przygotowaniu

Anna Prosto-Prostyńska
Praca doktorska: Gest calcatio w sztuce starożytnego Bliskiego Wschodu
Uniwersytet im. Adam Mickiewicz Poznaniu
2008-2014

Łukasz Bartkowiak
Praca doktorska: Analiza funkcji i znaczenia bram asyryjskich w I tys. p.n.e.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
2010-

Joanna Mardas
Praca doktorska: Settlement Patterns in the North-Eastern Iraqi Kurdisatan since 6th Millennium BC till the Late Islamic Times.
Uniwersytet im. Adam Mickiewicz Poznaniu
2011-2017

Filip Taterka
Praca doktorska: Znaczenie wypraw do Puntu w czasach XVIII dynastii.
Uniwersytet im. Adam Mickiewicz Poznaniu i Uniwersytet Sorbonne 4 w Paryżu
2013-2017

Malwina Brachmańska
Praca doktorska: Felidy w ikonografii i tekstach starożytnego Egiptu.
2016-

Marta Kaczanowicz
Praca doktorska: Kuszyci w Tebach. Architektura i wyposażenie grobowców tebańskich w czasach XXV dynastii.
2016-

Mateusz Napierała
Praca doktorska: Znaczenie żelaza w kulturze starożytnego Egiptu.
2016-

Prace magisterskie: archeologia Bliskiego Wschodu 

54 wypromowanych magistrów

Prace licencjackie: archeologia Bliskiego Wschodu

5 wypromowanych licencjatów


CZŁONKOSTWO W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH

Komitet Organizacyjny 60e Rencontre Assyriologique Internationale, Warszawa, Polska, lipiec 2014 (2013-2014)

Komitet Organizacyjny 8th International Congress on the Archaeology of Ancient Near East, Warszawa, Polska, 30 kwietnia-4 maja 2012 (2010-2012)

Członkostwo w organizacjach

RASHID International, Monachium, od 2015-

Deutsches Orient-Gesellschaft, Berlin, 1999-2015,

British Institute for Study of Iraq (wcześniej: British School of Archaeology in Iraq), Londyn, od 1999

International Association of Assyriology, Lejda, od 2005

Członkostwo w Radach naukowych

Rada Naukowa Wydziału Historycznego UAM, od 2003.

Rada Naukowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (2002-2007).

Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2015.


BADANIA I PRACE PROF. RAFAŁA KOLIŃSKIEGO W MEDIACH

INTERNET

PROJEKT UPPER GREATER ZAB ARCHAEOLOGICAL RECONNAISSANCE:

Polscy archeolodzy powrócili z Kurdystanu, w Nauka w Polsce PAP:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,407667,polscy-archeolodzy-powrocili-z-
irackiego-kurdystanu.html

Polscy archeolodzy przy granicy z państwem islamskim w serwisie TVP Info:
http://www.tvp.info/22748770/polscy-archeolodzy-na-granicy-z-panstwem-islamskim-
do-wojny-sie-przyzwyczajasz-pijesz-herbate-i-czujesz-jak-ziemia-drzy,

Polscy archeolodzy w Iraku 
http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/794604,Polskim-archeologom-w-Iraku-pomagaja-
satelity-szpiegowskie

Archeolodzy z Poznania zbadają historię irackiego Kurdystanu w Nauka w Polsce PAP:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391421,archeolodzy-z-poznania-zbadaja-
historie-irackiego-kurdystanu.html 

Polscy archeolodzy rozpoczynają badania w Kurdystanie w portalu Archeopasja:
http://archeopasja.wordpress.com/2012/09/01/polscy-archeolodzy-rozpoczna-badania-w- 
kurdystanie/ 

Starożytne osady w Kurdystanie są młodsze niż przypuszczano w Nauka w Polsce PAP: 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393423,starozytne-osady-w-kurdystanie- 
sa-mlodsze-niz-przypuszczano.html

KELEK MISHIK (IRAK)

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,385385,polacy-przeszkola-irackich- 
archeologow.html

TELL ARBID:

Najciekawsze odkrycie polskiej archeologii  poza Polską w roku 2010 w internetowym plebiscycie Archeowieści.pl: 
http://archeowiesci.pl/2011/01/11/najciekawsze-polskie-odkrycia-archeologiczne-2010/

Szkic z życia codziennego misji Garnek Archeologa w miesięczniku Kuchnia, luty 2010 
http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/1,87978,7485959,Garnek_archeologa.html 

Opis wieloletniej dyskusji z prof. Harveyem Weissem w Focus Historia 
http://www.focus.pl/historia/artykuly/zobacz/publikacje/archeolodyz-na-wojennej-sciezce/ 

Kupieckie szlaki Mezopotamii w National Geographic (maj 2012).

Tajemnice Mezopotamii, Gazeta Wyborcza, 13 lipca 2009 
http://wyborcza.pl/1,75476,6813549,Tajemnice_Mezopotamii.html

Nie było kryzysu 4000 lat temu, Rzeczpospolita, 16 września 2009 
http://www.rp.pl/artykul/9140,364003_Nie_było_kryzysu_4000_lat_temu.html

W świecie duchów, Gazeta Wyborcza, 11 października 2010
http://wyborcza.pl/1,75476,8493470,W_swiecie_duchow.html 

http://archeowiesci.wordpress.com/2009/09/02/wiecej-o-najnowszych-odkryciach- 
polakow-w-tell-arbid (jęz. polski)

http://archeowiesci.pl/2009/06/17/nowe-odkrycia-polakow-w-tell-arbid/ (j. polski)

http://www.naukapolska.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl& 
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=361005&data (jęz. polski)

http://www.naukapolska.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl& 
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=362176&data (jęz. polski)

http://www.naukapolska.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl& 
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=195195&data (jęz. angielski)

http://archeowiesci.pl/2010/10/13/poznanskie-badania-rzucaja-nowe-swiatlo-na-dzieje- 
mezopotamii/ (j. polski)

http://archeowiesci.pl/2010/07/07/polacy-odkryli-kanalizacje-sprzed-4-tys-lat/ (j. polski)

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_ 
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=372628&data=&lang=PL&_ 
CheckSum=1972191363 (j. polski)

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_ 
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=373818&data=&lang=PL&_ 
CheckSum=-1483795967 (j. polski)

FILMY O TELL ARBID DOSTĘPNE W INTERNECIE:

Ekipa UAM w sezonie 2009 - http://www.youtube.com/watch?v=6rH9FC_NPXE

Groby dziecięce - http://www.youtube.com/watch?v=Et1oL7ACK2M

Nasz Zwierzyniec - http://www.youtube.com/watch?v=vohOQLD1ZCU
i http://www.lookr.tv/player.php?id=1073 

Style kopania - http://www.lookr.tv/player.php?id=863

Herbatka u Kahramana - http://www.lookr.tv/player.php?id=1072 

Garnek Archeologa. Tannur i kebab - http://www.youtube.com/watch?v=xNrxpeNft04

Filmy Style kopania i Nasz Zwierzyniec zostały zakwalifikowane do przeglądu
konkursowego I. Festiwalu Filmów Archeologicznych w Krakowie, 15-19 listopada 2010.

RADIO

Eureka: starożytne deportacje, PR 1
http://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/1615734,Eureka-4-maja-godz-2010

Zabytki – ofiary wojny, PR 2
http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1568728,Zabytki-Ofiary-wojny-cywilizacyjnej

Państwo Islamskie niszczy nie tylko repliki, TOK FM
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/23708

Wywiad Katarzyny Kobyleckiej z Rafałem Kolińskim
Tutaj kopała Agata Christie/Tell Arbid, PR 1
http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/272675,Tutaj-kopala-Agatha-Christie

Sezon na Dwójkę: Mezopotamia. O starożytnych szlakach handlowych, PR 2
http://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/195082/

Wiadomości: Bliski Wschód: dziedzictwo nadal zagrożone, PR 2
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/416858/

TELEWIZJA

UGZAR

Biban.tv (po kurdyjsku)
https://www.youtube.com/watch?v=0Dh8Xt_k5yI&feature=share

Rudaw.net (po kurdyjsku)
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=251849

Kurdistan24.tv (po kurdyjsku)

TVP 1, Wiadomości
http://wiadomosci.tvp.pl/23320810/sladami-historii

INNE:

Nielegalny obrót zabytkami w Nauka w Polsce PAP: 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,382025,specjalisci-dyskutowali-w-warszawie- 
o-problemach-obrotu-dobrami-kultury.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,383892,prof-kolinski-zabytki- 
bliskiego-wschodu-nadal-zagrozone.html 

Newsweek Historia, 2013

Wywiad Katarzyny Burdy z Rafałem Kolińskim
Babilon - bramy bogów