Praktyki i ćwiczenia terenowe

Ogólne zasady odbywania praktyk wykopaliskowych na WA UAM

Zasadniczym celem praktyk wykopaliskowych jest przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań terenowych po zakończeniu nauki. Udział w badaniach wykopaliskowych umożliwia studentom zapoznanie się ze wszystkimi aspektami prac terenowych i stanowi niezbędny element wykształcenia zawodowego. Praktyki są odbywane po I i II roku studiów licencjackich w wymiarze 3 miesięcy łącznie i po I roku studiów magisterskich w wymiarze 1 miesiąca.

Na WA UAM mamy opracowany system zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia
w zakresie archeologicznych prac terenowych, polegający na etapowo rozszerzanym zestawie czynności powierzanych praktykantowi, to jest: eksploracji, techniki pomiarów, dokumentacji rysunkowej, inwentaryzacji materiałów źródłowych, dokumentacji opisowej i fotograficznej (sporadycznie filmowej), organizacji pracy. Nabywane umiejętności i kompetencje są weryfikowane na podstawie: dostarczenia przez studenta sprawozdania z praktyki, przygotowanego według kwestionariusza, zaakceptowanego i potwierdzonego podpisem i/lub pieczątką przez kierownika praktyki, oraz opinii kierownika praktyki wraz z oceną na stopień, wyrażonej na dostarczonym mu formularzu przygotowanym przez Wydział.

15 maja - 15 czerwca - Zgłaszanie praktyk
22 czerwca - Ogłoszenie listy praktyk
18 września - Ostateczny termin rozliczenia praktyk
15 października - Ostateczny termin rozliczenia dofinansowania praktyk

Istnieją trzy możliwości uzyskania miejsca na badaniach wykopaliskowych:

 • UDZIAŁ W BADANIACH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UAM.W Instytucie działają ekspedycje archeologiczne, prowadzące od wielu lat badania stacjonarne na różnych typach stanowisk archeologicznych (obiekty architektoniczne, stanowiska o własnej formie krajobrazowej, stanowiska płaskie) i z całego przekroju dziejów. Ponadto pojawiają się możliwości udziału w badaniach ratowniczych, prowadzonych na inwestycjach. Studenci mogą zgłaszać się indywidualnie do kierowników badań.
 • UDZIAŁ W BADANIACH PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE ARCHEOLOGICZNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z WYDZIAŁEM ARCHEOLOGII.Wydział Archeologii prowadzi współpracę z różnymi instytucjami archeologicznymi (muzea archeologiczne, Instytuty Archeologii PAN) na terenie całego kraju. W zależności od realizowanych projektów i możliwości, instytucje te zgłaszają zapotrzebowanie na praktykantów. Oferty praktyk są ogłaszane na Wydziale, natomiast studenci mogą zapewnić sobie miejsce w ekspedycji na zasadzie pierwszeństwa przesłania zgłoszenia (do wyczerpania limitu miejsc).
 • INDYWIDUALNY KONTAKT Z INNYMI EKSPEDYCJAMI WYKOPALISKOWYMI.Studenci mający bardzo sprecyzowane zainteresowania (np. archeologia podwodna, badania w jaskiniach, różne regiony Europy i świata), mogą indywidualnie poszukiwać miejsca w ekspedycjach archeologicznych, prowadzonych przez inne instytucje archeologiczne (Instytuty Archeologii na uniwersytetach, muzea, Instytuty Archeologii PAN). Możliwość ta jest adresowana przede wszystkim do studentów z wyższych lat.

W szczególnych wypadkach można zastosować różne warianty powyższych rozwiązań, jednak każdorazowo muszą one zyskać akceptację opiekuna praktyk.

Krajowe praktyki wykopaliskowe można odbywać od lipca do końca września tak, aby nie kolidowały one z realizowanym programem studiów;

W przypadku udziału w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w basenie Morza Śródziemnego w trakcie trwania roku akademickiego, można uzyskać zgodę na odbycie i zaliczenie praktyk po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem praktyk oraz po uzyskaniu przewidywanego aktualnym Regulaminem Studiów UAM urlopu od zajęć gabinetowych.

Studia I stopnia (praktyki odbywane są po I i II roku studiów licencjackich):

 • studenci są zobowiązani do zaliczenia łącznie 12 tygodni (480 godz./ 12 pkt. ECTS) praktyk wykopaliskowych w wymiarze 6 tygodni po każdym roku studiów;
 • w przypadku braku takiej możliwości, studenci I roku mogą odbyć praktyki w innym wymiarze, jednak nie mniej niż cztery tygodnie i nie więcej niż osiem tygodni;
 • studenci II roku "uzupełniają" brakujący wymiar praktyk pozostający do zaliczenia po I roku studiów do pełnych 12 tygodni.

Studia II stopnia (praktyki odbywane są po I roku studiów magisterskich):

 • studenci są zobowiązani do zaliczenia 4 tygodni praktyk (160 godz./ 6 pkt. ECTS).
 • zgłoszenie praktyk jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich studentów. Stanowi ono, po zaakceptowaniu miejsca, terminu i instytucji organizującej, podstawę do rozliczenia praktyk i uzyskania zaliczenia, określenia wysokości dofinansowania i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • zgłoszenie praktyk przesyłamy w terminie od 15 maja do 15 czerwca wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie Wydziału Archeologii. Formularz jest uruchamiany na czas zgłoszeń i inne formy nie będą akceptowane;
 • udział w zagranicznych badaniach wykopaliskowych, realizowanych w trakcie trwania roku akademickiego, należy zgłosić indywidualnie do opiekuna praktyk przed wyjazdem. Zgłoszenia po czasie nie będą przyjmowane.
 • warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie pełnej informacji o terminie i miejscu praktyk, a także instytucji prowadzącej badania wykopaliskowe, zgodnie z zamieszczonym wzorcem;
 • w przypadku praktyk odbywanych na dwóch różnych stanowiskach, należy wysłać dwa oddzielne zgłoszenia (dotyczy studentów I i II roku studiów licencjackich);
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane w ciągu 7 dni na adres e-mail podany w formularzu.
 • do 22 czerwca zostanie ogłoszona lista praktyk wykopaliskowych. Uzasadnione wątpliwości należy zgłaszać w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy. Korekty mogą zostać uwzględnione jedynie po przedstawieniu oryginalnego zgłoszenia;
 • po zamknięciu listy, zmiany miejsca i czasu praktyk będą uwzględniane wyłącznie w sytuacjach losowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem praktyk.

Brak zgłoszenia i samowolne zmiany są równoznaczne z rezygnacją z praktyk, co oznacza brak zaliczenia ćwiczeń terenowych będących obowiązkowym, stosownie przypisanym do poszczególnych lat, przedmiotem programu studiów archeologicznych.

Na końcową ocenę praktyk wykopaliskowych składają się dwa elementy:

 • opinia o praktykancie, wystawiana przez kierownika praktyk na podstawie udziału studenta w pracach wykopaliskowych i realizacji wyznaczonych mu zadań. Oceniane są zarówno umiejętności praktyczne, jak też postawa i zaangażowanie studenta, a także predyspozycje do wykonywania zawodu archeologa.

Formularz opinii o praktykancie jest dostarczany przez opiekuna praktyk do kierowników badań na podstawie zgłoszenia praktyk.

W przypadku praktyk odbywanych w obcojęzycznych ekspedycjach, kierownicy otrzymują formularze opinii w wersji angielskiej, natomiast studenci są zobowiązani przygotować sprawozdanie w języku, w którym komunikują się z kierownikiem badań.

Sprawozdanie z praktyk oraz opinie kierowników badań muszą być dostarczone do
18 września. Na podstawie tych dwóch składowych, opiekun praktyk wprowadza ocenę
końcową do systemu USOS.

Ze względu na obowiązujące standardy, w USOS-ie zostanie wpisana średnia ocena ze wszystkich zgłoszonych badań (brak zaliczenia = ndst).

Po I roku studiów licencjackich

 • w sytuacji, gdy student nie rozliczy wymaganego minimum (4 tygodnie) należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie praktyk do Prodziekana ds. studenckich, z koniecznością odbycia całości praktyk (12 tygodni) w przyszłym sezonie badawczym.
 • w przypadku nierozliczenia części zgłoszonych praktyk, ocena końcowa zostanie odpowiednio obniżona, z koniecznością uzupełnienia brakującego wymiaru praktyk w przyszłym roku.

Po II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich

W przypadku braku rozliczenia praktyk do wymaganego wymiaru (12 tygodni po II roku SL, 4 tygodnie po I roku SM) należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie praktyk do Prodziekana ds. dydaktycznych.

Dofinansowanie przysługuje wszystkim studentom odbywającym obowiązkowe praktyki wykopaliskowe. Wysokość dofinansowania zależy od środków, które są corocznie przeznaczane na ten cel przez rektora UAM. Decyzją rektora z dnia 14 grudnia 2016 roku dofinansowane będą tylko noclegi i przejazdy do miejsca praktyki i z powrotem. Nie będzie już finansowane wyżywienie.

Studenci wyjeżdżający na praktyki krajowe

W celu uzyskania dofinansowania należy wykazać się dokumentami poświadczającymi poniesione wydatki - takimi, jak bilety na przejazd na miejsce praktyk i faktury/ rachunki za noclegi. Muszą one spełniać stosowne wymogi oraz być odpowiednio opisane (por. niżej).

Aby uzyskać zwrot poniesionych wydatków, po zakończeniu praktyk wykopaliskowych należy:
1. Wypełnić podanie o zwrot kosztów udziału w praktykach. Uwaga! Proszę o wpisanie dokładnej kwoty, która została wydana na przejazdy i/ lub noclegi.
2. Załączyć komplet opisanych dokumentów (bilety, faktury, rachunki);

Zwrot kosztów przejazdu:

a/ rozliczane będą wyłącznie bilety autobusowe i kolejowe. Nie będą uwzględniane faktury za paliwo, gdyż ich rozliczenie wymaga specjalnej zgody władz uniwersytetu;
b/ rozliczane będą bilety na przejazd tam i z powrotem. Nie będą uwzględniane wyjazdy weekendowe w trakcie trwania praktyk;

Zwrot kosztów za noclegi:

Praktycznie nie powinien mieć miejsca, gdyż studenci wyjeżdżający na praktyki z instytucjami współpracującymi z WA UAM mają z reguły zapewnione noclegi. W wyjątkowych sytuacjach należy przedstawić fakturę/ rachunek wystawiony na uniwersytet i na odwrocie opisany w następujący sposób:

Faktura/ Rachunek dotyczy noclegów podczas pobytu na praktykach wykopaliskowych w (miejscowość) w dniach (data od... do...).
Fakturę/ Rachunek otrzymałam/ em (data).
Usługę wykonano prawidłowo (data i podpis)

WZÓR RACHUNKU: TYŁ

Dane do faktury/ rachunku:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61 - 712 Poznań
NIP: 777-00-06-350

3. Podanie wraz z kompletem dokumentów przedłożyć u prodziekana Wydziału Archeologii ds. dydaktycznych i studenckich.
4. Pozytywnie rozpatrzone podania powinny zostać dostarczone do sekretariatu Wydziału Archeologii w celu rejestracji faktur i/lub biletów.
5. Zarejestrowane dokumenty należy dostarczyć do Działu Finansowego.
6. Wszelkie wątpliwe kwestie należy wyjaśniać bezpośrednio z księgowością.

Studenci wyjeżdżający na praktyki zagraniczne

Najprostszym sposobem uzyskania zwrotu kosztów jest przedstawienie biletu (lotniczego, kolejowego, autokarowego). Ze względu na Ustawę o zamówieniach publicznych, bilety muszą być zakupione w agencji, z którą uczelnia ma podpisaną umowę. Obecnie jest to biuro podróży Blue Sky Travel https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/nauka-i-wspolpraca-miedzynarodowa/dzial-wspolpracy-z-zagranica/informacje,-procedury-i-obszary-dziaania

W celu zakupu biletu należy:
1. W BOW przedłożyć wypełnione zgłoszenie wyjazdu studenta za granicę - http://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/do-po/ formularze-i-wzory-dokumentow-do-pobrania-dwz ;
2. Po uzyskaniu stosownych podpisów, zgłoszenie dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą

Kontakt:
Collegium Minus
pok. 206 (należy zgłosić się do pracownika odpowiedzialnego za kraj, do którego wyjeżdżamy);

3. Poinformować pracownika DWZ o zakupie biletu;
4. Pracownik DWZ wystawi zlecenie, z którym należy udać się do agencji Blue Sky Travel w celu dokonania rezerwacji biletu

Kontakt:
Blue Sky Travel
ul. Roosvelta 2
60-829 Poznań
http://www.bluesky.pl/kontakt.html

Aby uzyskać zwrot kosztów przejazdu, po powrocie z praktyk wykopaliskowych należy:
1. Wypełnić podanie o zwrot kosztów praktyk
2. Załączyć bilet;

Uwaga! W przypadku biletów zakupionych za granicą, należy przypiąć je do kartki formatu A4, a następnie dla każdego dokumentu oddzielnie dokonać przeliczenia z waluty obcej na złotówki, zgodnie z kursem NBP z dnia poprzedzającego zakup biletu. Przykładowo, jeśli bilet został zakupiony 31 lipca, to przeliczenia należy dokonać zgodnie z kursem NBP z dnia 30 lipca. Jeśli dzień ten przypadnie w weekend, wówczas należy posłużyć się kursem z ostatniego piątku. Uwaga ta dotyczy również faktur. Przykładowy opis biletu znajduje się tutaj.

3. Pozytywnie rozpatrzone podania powinny zostać dostarczone do sekretariatu Wydziału Archeologii w celu rejestracji faktur i/lub biletów.
4. Zarejestrowane dokumenty należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.
5. Wszelkie wątpliwe kwestie należy wyjaśniać bezpośrednio z DWZ.

Dofinansowanie praktyk zagranicznych można również rozliczyć za pomocą faktur i rachunków na noclegi. Obowiązują tutaj takie same zasady, jak przy dokumentach krajowych. Muszą one być wystawione na UAM, odpowiednio opisane, zaś rozliczenia należy dokonać z Działem Finansowym (por. punkt  Zwrot kosztów za noclegi w części poświęconej wyjazdom na praktyki z instytucjami zewnętrznymi).

Studenci wyjeżdżający na praktyki zagraniczne są zobowiązani do złożenia w sekretariacie Wydziału Archeologii wypełnionego "Zgłoszenia wyjazdu studenta za granicę". Po uzyskaniu stosownych podpisów, zgłoszenie należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą.

Kontakt:
Collegium Minus
pok. 206 (należy zgłosić się do pracownika odpowiedzialnego za kraj, do którego wyjeżdżamy)

Formularz wniosku wyjazdowego jest dostępny TUTAJ.

Dodatkowo, w przypadku badań zagranicznych, studenci są zobowiązani do wykupienia indywidualnej polisy, gdyż ubezpieczenie gwarantowane przez WYDZIAŁ dotyczy tylko praktyk krajowych.

W razie pytań, lub wątpliwości, proszę się kontaktować z dr Lidią Żuk.

Ogólne zasady odbywania praktyk (ćwiczeń) wykopaliskowych przez studentów archeologii Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(informacja dla kierowników praktyk i studentów)

General guidelines to archaeological training excavations for students of the Faculty of Archaeology, Adam Mickiewicz University, Poznań (information for tutors and students)

Sprawozdanie z praktyk wykopaliskowych

Student excavation report

Jak wypełnić formularz zgłoszenia praktyk dostępny online (15 maja -15 czerwca)

Formularz opinii o praktykancie

Student evaluation form

Zgłoszenia wyjazdu studenta za granicę

ZGŁOSZENIE PRAKTYK WYKOPALISKOWYCH

(FORMULARZ JEST DOSTĘPNY ONLINE W DNIACH 15 MAJA - 15 CZERWCA)

Ogólny regulamin ćwiczeń terenowych dla studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogólny regulamin objazdów naukowych dla studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praktyki muzealno-konserwatorskie

Program studiów II stopnia obliguje studentów do odbycia 80 godz. praktyki muzealno-konserwatorskiej. Praktyka może być odbywana na rozmaite sposoby, np. jako pomoc w opracowywaniu / porządkowaniu materiałów archeologicznych, jako wykonywanie / porządkowanie dokumentacji archeologicznej itp. Może być realizowana na Wydziale Archeologii lub innych jednostkach badawczych (PAN, Muzeum Archeologiczne itp.). W grę wchodzą również praktyki w urzędach konserwatorskich. Inną dopuszczalną formą odbycia praktyki jest udział w projektach związanych z archeologią nieinwazyjną.

Karta Zaliczeniowa Praktyki Muzealno-Konserwatorskiej wraz z dalszymi informacjami jest do pobrania tutaj.