Data publikacji w serwisie:

VII edycja konkursu Study@research – trwa nabór wniosków

27 lutego 2023 r. uruchomiony został 96 konkurs projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadania 34: Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research.

Konkurs Study@research skierowany jest do studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Celem konkursu jest wspieranie kształcenia systemem studenckich grantów badawczych.

Konkurs oferuje dofinansowanie:

  • indywidualnych projektów badawczych – maksymalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł,
  • projektów zespołowych realizowanych przez studencką grupę badawczą (2-8 osób) kierowaną przez studenta uprawnionego do udziału w konkursie – maksymalna wysokość grantu wynosi 10 000 zł. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą wziąć udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych: zakup literatury, zakup materiałów i usług, zakup licencji na oprogramowanie, pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu, zakup gratyfikacji dla osób badanych, koszt udziału w konferencjach, warsztatach, seminariach, kwerendach bibliotecznych oraz szkoleniach specjalistycznych, honorarium laureata.

Szczegółowy regulamin został udostępniony na stronie intranetowej Projektu: idub.intranet.amu.edu.pl w zakładce „Konkursy” (Konkurs 096 "Study@research" – Ogłoszenie/regulamin) oraz w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl.

Termin składania wniosków: 27 marca 2023 r.

Wnioski aplikacyjne należy składać wyłącznie z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego na stronie IDUB Proposals: idub.amu.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.