Archaeologia Bimaris

Archeologia Bimaris to seria wydawnicza, której wydawcą jest aktualnie Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wcześniej Instytut Archeologii). W ramach dwóch podserii – „Dyskusje” i „Monografie” – opublikowano dotąd 14 tomów: materiałów sympozjalnych, monografii autorskich i współautorskich. Publikacje ukazują się głównie w językach narodowych, ale także w języku angielskim. Zakres tematyczny obejmuje pradzieje międzymorza bałtycko-pontyjskiego od neolitu po wczesną epokę żelaza. Członkami komitetu redakcyjnego są naukowcy z Białorusi, Polski i Ukrainy, reprezentujący różne instytucje archeologiczne. Każdy tom jest recenzowany.

Kanonicznym terenem studiów dla badaczy publikujących w „Archaeologia Bimaris” jest przestrzeń między Bałtykiem i Morzem Czarnym. Teren ten – bardzo zróżnicowany pod względem biokulturowym – jest pograniczem Wschodu i Zachodu Europy. To obszar intensywnych interakcji, przemieszczeń ludzi, wymiany dóbr, cyrkulacji wzorców kulturowych, transferu wiedzy i know-how między ugrupowaniami o różnych modelach rozwoju społeczno-gospodarczego. Teksty publikowane w „Archaeologia Bimaris” często wychodzą poza tak zakreślony przestrzennie obszar badawczy, zwłaszcza kiedy mowa w nich o interakcjach międzykulturowych ze społecznościami zasiedlającymi tereny sąsiadujące z obszarem Międzymorza.

Komitet redakcyjny:

Józef Bednarczyk, Janusz Czebreszuk, Sylwester Czopek, Jacek Górski,
Marcin Ignaczak, Elena Kalečyc, Viktor Kločko, Aleksander Kośko,
Nadiežda Kotova, Mykola Kryvalcevič, Przemysław Makarowicz (redaktor),
Vitalij Otroščenko, Michail Potupčyk, Marzena Szmyt

Kontakt – przemom@amu.edu.pl

Dyskusje

1. „Trzciniec” – system kulturowy czy interkulturowy proces?, red. A. Kośko, J. Czebreszuk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.

2. Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., red. J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.

3. Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu), red. A. Kośko, M. Szmyt, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.

4. Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr., red. M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

5. Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, red. M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz, Instytut Archeologii UAM, Poznań, 2019.

Monografie

1. J. Czebreszuk, Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

2. M. Kryvalcevič, Prorwa 1. Cmentarzysko z połowy III – początku II tysiąclecia przed Chr. na górnym Naddniestrzu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

3. P. Makarowicz,Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

4. S. Pietrzak,Zastosowanie i technologie wytwarzania dziegciu przez społeczeństwa międzyrzecza Dniepru i Łaby od VI do II tysiąclecia BC, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

5. A. Matuszewska,Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

6. Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014, red. A. Kośko, M. Potupczyk, S. Razumow, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

7. M. Maciejewski,Metal – granica – rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.

8. P. Makarowicz, I. Kochkin, J. Niebieszczański, J. Romaniszyn, M. Cwaliński, R. Staniuk, H. Lepionka, I. Hildebrandt-Radke, H. Panakhyd, Y. Boltryk, V. Rud, A. Wawrusiewicz, T. Tkachuk, R. Skrzyniecki, C. Bahyrycz,Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the Upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province), Instytut Archeologii UAM, Poznań 2016.

9. P. Makarowicz, Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą, Instytut Archeologii UAM, Poznań 2016.