Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin... i co dalej

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne

Biskupin i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii.

Redakcja: Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski

Poznań 2005, ISBN 83-916342-2-1

Publikację wydano przy finansowym wsparciu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dziekana Wydziału Historycznego UAM, Fundacji UAM, Aerial Archaeology Research Group oraz ze środków projektu European Landscapes: Past, Present and Future (Ref. No 2004-1495/001-001 CLT CA22) realizowanego w ramach programu Culture 2000.

Pobierz publikację w całości

Spis treści

Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski, Latać, latać i... interpretować: problemy i perspektywy polskiej archeologii lotniczej

Część I: Trochę historii - czy tylko Biskupin?

Wojciech Piotrowski, Wykopaliska biskupińskie z lotu ptaka - próba podsumowania
Lidia Żuk, Dokąd prowadzisz Biskupinie?
Dariusz Krasnodębski, Pamiątkowy album z polskimi zdjęciami lotniczymi z lat 1923-1929
Agnieszka Dolatowska, Danuta Prinke, Do trzech razy sztuka: próba interpretacji zdjęć lotniczych z Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej

Część II: Zdjęcia lotnicze i technologia

Sławomir Królewicz, Charakterystyka wybranych cech współczesnych średnio- i wysokorozdzielczych danych teledetekcyjnych
Jerzy Miałdun, Wymiar fraktalny zobrazowań teledetekcyjnych krajobrazu ekologicznego, poddanego antropopresji
Jerzy Miałdun, Wstępna koncepcja struktury systemu pozyskiwania danych w trakcie rekonesansu lotniczego i ich transmisji do Internetu w czasie rzeczywistym

Część III: Problemy z interpretacją

Lidia Żuk, W poszukiwaniu salomonowego rozwiązania, czyli o tym, kto powinien interpretować zdjęcia lotnicze - słów kilka
Andrzej Kijowski, Stefan Żynda, Struktury glacjalne i peryglacjalne jako tło dla archeologicznej interpretacji zdjęć lotniczych
Krzysztof Maciejewski, Wróżenie z fusów? Dylematy fotografującego obiekty archeologiczne

Część IV: Archiwizacja i udostępnianie zdjęć lotniczych w archeologii

Wiesław Stępień, "Karta obserwacji terenu z góry"
Katarzyna Bronk-Zaborowska, Andrzej Prinke, Lidia Żuk, APh_Max - baza danych o zdjęciach lotniczych dla potrzeb archeologii
Andrzej Prinke, Zaplecze informatyczne w zastosowaniach metody archeologicznego rekonesansu lotniczego
Jerzy Miałdun, Izabela Mirkowska, Włodzimierz Rączkowski, Wczesnośredniowieczne założenia obronne w Polsce północno-wschodniej: projekt systemu informacji archeologicznej

Część V: Zdjęcia lotnicze w praktyce konserwatorskiej

Zbigniew Kobyliński, Krzysztof Misiewicz, Dariusz Wach, "Archeologia niedestrukcyjna" w północno-wschodniej Polsce
Piotr Górny, Małgorzata Przybyszewska, Jacek Wysocki, Weryfikacja terenowa zdjęć lotniczych
Wojciech Sosnowski, Dokumentacja fotolotnicza w archeologii ziemi chełmińskiej. Pierwsze doświadczenia, możliwości, perspektywy
Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski, Bogdan Walkiewicz, Archeologiczny zwiad lotniczy wzdłuż trasy planowanej autostrady A2 w granicach dawnego woj. poznańskiego
Jacek Nowakowski, Znaczenie zdjęć lotniczych w konserwatorstwie archeologicznym na przykładzie stanowiska archeologicznego w Osiecznej (stan. 4)
Tomasz Burda, Archeologiczna apokalipsa. Wykorzystanie fotografii lotniczej w ocenie zniszczeń na stanowiskach archeologicznych w Iraku

Część VI: Od zdjęć lotniczych do wieloaspektowych i zintegrowanych badań: dorobek i perspektywy

Andrzej M. Wyrwa, Zdjęcia lotnicze w łekneńskim kompleksie osadniczym oraz ich weryfikacja archeologiczno-architektoniczna i osadnicza
Krzysztof Maciejewski, Włodzimierz Rączkowski, Jamy, jamy... lecz nie tylko: wyniki archeologicznego rozpoznania lotniczego w Wielkopolsce w latach 2001-2002
Barbara Stolpiak, Włodzimierz Rączkowski, Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie a zdjęcia lotnicze - oczekiwania i możliwości
Kazimierz Grążawski, Zdjęcia lotnicze w archeologicznej praktyce badawczej Muzeum w Brodnicy
Dariusz Krasnodębski, Lotnicza prospekcja archeologiczna w dorzeczu Odry, przeprowadzona w 1999 roku
Krzysztof Wieczorek, Widać, nie widać - czy pilot może zostać archeologiem?
Marcin Dziewanowski, Lidia Żuk, Zaległości "nie do odrobienia"? Przyczynek do przydatności zdjęć lotniczych w badaniach terenowych na przykładzie stan. 5 w Mierzynie, woj. zachodniopomorskie
Rafał Gradowski, Fotografia lotnicza w archeologii a problem wczesnośredniowiecznego osadnictwa obronnego na terenie miasta Człuchowa
Miłosz Giersz, Maciej Słomczyński, Mariusz Ziółkowski, Archeologia lotnicze w polskich badaniach archeologicznych w Andach
Violetta Julkowska, Włodzimierz Rączkowski, Zobaczmy przeszłość! Zdjęcia lotnicze w dydaktyce historii

Część VII: Zdjęcia lotnicze i krajobraz kulturowy

Wiesław Stępień, Fotografia lotnicza w ochronie krajobrazu kulturowego
Paul M. Barford, Tworzenie krajobrazu: archeologia osadnicza z lotu ptaka?
Grzegorz Kiarszys, Osadnictwo czy krajobraz kulturowy: konsekwencje poznawcze korelacji wyników badań powierzchniowych i rozpoznania lotniczego

Część VIII: Jak się to robi w Europie?

Robert Bewley, Archeologia lotnicza - kilka myśli na przyszłość
Rog Palmer, Dlaczego niezbędna jest interpretacja zdjęć lotniczych i wykonywanie map?
Ralf Schwarz, Gunter Wetzel, Archeologia lotnicza w Niemczech - z historii badań
Michael Doneus, Archeologia lotnicza w Austrii
Martin Gojda, Archeologia lotnicza w Czechach w końcu XX wieku: integracja studiów nad krajobrazem kulturowym a archeologia nieinwazyjna
Ivan Kuzma, Archeologia lotnicza na Słowacji
Lis Helles Olesen, Archeologia lotnicza w Danii
Romas Jarockis, Fotografia lotnicza, archeologia i dziedzictwo kulturowe na Litwie
Juris Urtans, Fotografia lotnicza w archeologii na Łotwie